Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba č. 15/2016, ktorým sa VZN č. 12/2015 mení a dopĺňa.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 12/2015. ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 6,50 € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo Všeobecnom zariadení č. 12/2015, ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je od 1.1.2016 v časti Štrbské Pleso 1 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 0,75 € na osobu a prenocovanie, na ostatnom území obce 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 165,969 €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 165,969 €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a rok je 14.00 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností. Každú zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní od zmeny podaním

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 12/2015,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená nasledovne: Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný písomne oznámiť

Zobraziť viac

Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. Pri zmene daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, úhyn, odsťahovanie, atď) je daňovník povinný podať PRIZNANIE  (čiastkové priznanie) k tejto dani najneskôr do 30 dní od zmeny. Daň za psa bude vyrubená ROZHODNUTÍM spolu s daňou

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2017 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2018 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je k dispozícii

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN 12/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 15/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt