Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2017 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2018 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt