Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností.

Každú zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní od zmeny podaním OZNÁMENIA na tlačive, ktoré je prílohou č. 2 VZN 12/2015.

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Zníženie a odpustenie poplatku:

1) Obec poplatok zníži na minimálnu sadzbu 0,0066 eur/deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a) u študentov predložením potvrdenia o návšteve vysokej školy formou denného štúdia, resp. strednej školy alebo  dokladu, preukazujúceho ubytovanie študenta mimo územia obce Štrba,
b) dokladu o úhrade poplatku inému správcovi poplatku,
c) dokladu od zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Štrba alebo o zaplatení poplatku v mieste výkonu práce,
d) dokladu o ubytovaní mimo obce Štrba alebo o zaplatení poplatku v mieste ubytovania
e) dokladu o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom,
f) iných hodnoverných dokladov preukazujúcich dlhodobý pobyt mimo obce Štrba, v ktorých bude uvedené obdobie pobytu.
Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia.

2) Správca dane v zmysle § 82 ods. 3) zákona o miestnych daniach na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži na 50 % na základe písomnej žiadostipoplatníka
a) pre osamelo žijúcich dôchodcov nad 75 rokov na základe žiadosti,
b) pre osamelo žijúcich manželov nad 75 rokov na základe žiadosti.

3) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach a poplatku vyrubený poplatokzníži na 50 % na základe písomnej žiadosti  a  kópie preukazu poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba

Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku v zmysle § 29 ods.2) a ods.3) písomne v lehote od 1. januára do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad 2018

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Fotogaléria


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt