Odpadové hospodárstvo

V roku 2016 bolo prijaté VZN obce Štrba č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce podľa ktorého sú určené pravidlá o nakladaní s jednotlivými odpadmi, ktoré musí každý občan dodržiavať.