Zber drobného stavebného odpadu

Adresa29. januára 58
ObecŠtrba
Termín zberu21.4.2018 - 31. 10. 2018
Časkaždú sobotu od 8,00 - 14,00 hod.
MiestoHospodársky dvor v Štrbe
PoplatokFúrik drobného stavebného odpadu3 €
Vozík za osobné auto DSO10 € 
Zbiera salen vytriedené drobné stavebné odpady.

Poloha na mape

Privezený odpad vykladajú  občania sami  podľa  pokynov povereného  zamestnanca.

Drobný stavebný odpad

Je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpad a drobné stavebné odpady (podľa § 80 ods. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákona). Zber je samostatne spoplatnený  VZN obce Štrba číslo 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( § 25 VZN č.12/2015 č. 3 – správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,05 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín)

Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v  17 05 05 sú občania povinní odviesť na  skládku do Popradu firma Brantner Poprad, s r.o. alebo do  Žákoviec firma Márius Pedersen a.s..

Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami:
– 17 01 01 – betón
– 17 01 02 – tehly
– 17 01 03 – obkladačky, dlaždice, keramika
– 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
– 17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
– 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt