Správa cintorína

Správca cintorína:
Michal Hurajt ml. 1.mája 526/27, 059 38 Štrba
č. tel.: 0944 056 600

V prípade neprítomnosti
Michal Hurajt, 1.mája 526/27, 059 38 Štrba
č. tel. : 0917 091 108
052 7791 131

Počas pochovávania zosnulého si môžete zapožičať ozvučovaciu techniku k hrobovému miestu. Techniku Vám na požiadanie odovzdá správca cintorína 1 hodinu pred obradom. Po skončení obradu je potrebné techniku odovzdať správcovi cintorína. Zapožičanie techniky je zdarma.

Uskutočňovanie drobných stavieb

Na zriaďovanie hrobov, urnových hrobov alebo na úpravu už jestvujúcich hrobov na pohrebisku je potrebný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska – t.z. občan , ktorý robí úpravu hrobového miesta informuje o tejto činnosti obec, konkrétne pracovníčku kancelárie č. 6 na prízemí obecného úradu, príp. správcu cintorína.

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Štrba, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Štrba, vyzýva všetkých občanov , ktorí doteraz neuzatvorili   nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Štrbe, v kancelárii č. 6 na prízemí.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 9/2015, je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby (nie je nám známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný).

Kosenie v dolnej časti cintorína

Každý piatok a sobotu je možnosť pripojenia elektrickej kosačky na vykosenie hrobových miest. Zásuvka na 220 W je umiestnená na druhom stĺpe elektrického osvetlenia na obecnom cintoríne. Na kosenie je možné používať len trojžilový kábel. V prípade použitia dvojžilového kábla dôjde k vyhodeniu ističa. V ostatných dňoch sa nebude zásuvka pod prúdom a nebude sa dať kosiť

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Postup pri vybavovaní pohrebu

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 22.08.2016