Stavebný úrad

Tlačivá stavebného úradu na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia.

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016