Ochrana prírody a krajiny - správne konania

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

hrusovsky@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
2702/62/2017 01.12.2017 01.12.2017 5 dní Mária Otčenášová, Milan Otčenáš ČSA 13/13, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 735 v k.ú. Štrba
2762/62/2017 06.12.2017 08.12.2017 5 dní ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Spišská Nová Ves, Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/1 a KN-C 2536/11 v k.ú. Štrba
839/39/2018 03.03.2018 06.03.2018 5 dní Ján Senček,Tatranská Lomnica 176, 06201 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/2 a KN-C 2445 v k.ú. Štrba
897/39/2018 13.03.2018 15.03.2018 5 dní Mgr. Miloslava Slobodová, Košická 2630/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2981/73  v k.ú. Štrba
974/39/2018 23.03.2018 23.03.2018 5 dní Ľubomír Sýkora, Uzlovská 3790/9, 036 01 Martin - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2444/1  v k.ú. Štrba
1032/39/2018 03.04.2018 05.04.2018 5 dní Ing. Milan Bojda, Albrechtova 3, 82104 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/45  v k.ú. Štrba
1527/39/2018 30.04.2018 02.05.2018 5 dní Alžbeta Lištiaková, Miloša Janošku 366/10, 05938 Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 35 v k.ú. Štrba

2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt