Ochrana prírody a krajiny - správne konania

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

sulak@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
2702/62/2017 01.12.2017 01.12.2017 5 dní Mária Otčenášová, Milan Otčenáš ČSA 13/13, Štrba - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 735 v k.ú. Štrba
2762/62/2017 06.12.2017 08.12.2017 5 dní ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO Spišská Nová Ves, Odborárov 47, 052 01 Spišská Nová ves - žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-C 2554/1 a KN-C 2536/11 v k.ú. Štrba

2018 Copyright Obec Štrba.