Užitočné informácie

V roku 2018 môže obec Štrba poskytnúť

 zľavu poplatku za komunálny odpad:

  • Osobám, ktoré sa viac ako 90 dní v roku nezdržiavajú na území obce na základe hodnoverných dokladov, preukazujúcich túto skutočnosť (čestné prehlásenie nie je dostatočné),
  • držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe písomnej žiadosti a fotokópie preukazu osoby s ŤZP,
  • osamelo žijúcim osobám nad 75 rokov na základe písomnej žiadosti.

O poskytnutie zľavy treba písomne požiadať a doklady predložiť najneskôr do 31. januára 2018.

 Zároveň pripomíname, že daňovníci, u ktorých sa zmenilo vlastníctvo nehnuteľností alebo držanie psa sú povinní do 31. januára 2018 podať priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa obecnému úradu. Tlačivá priznaní sú na úrade k dispozícii.

 Všetky miestne dane a poplatok za komunálny odpad obec vyrubí rozhodnutiami, ktoré budú občanom doručené poštou.


2018 Copyright Obec Štrba.