Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Náčelníka  obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

Meno Pozícia Kontakt
Emil Švorc náčelník obecnej polície 0911 375 295
Ján Chalupka člen obecnej polície 0904 282 670
Mgr. Pavol Marec člen obecnej polície 0904 282 670
Pavol Srebala člen obecnej polície 0904 282 670
E-mail obecnapolicia@strba.sk

Činnosť obecnej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt