Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Rozhodnutie vo veci povolenia zmeny účelu užívania nebytového priestoru bytového domu súp.č.3786 na pozemku parcely KN-C č.3288/47 v k.ú. Poprad

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.04.2017

Oprava chyby v písaní vydaného územného rozhodnutia o umiestnení stavby Prístavba a prestavba objektu MŠ na Tranovského ulici 3497/7 v správe ZŠ s MŠ, ul. F.Kráľa 2086/2 Poprad – Veľká

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.04.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Prístavba a prestavba obj. MŠ na Tranovského ul.3497/7 v správe ZŠ s MŠ, ul.F.Kráľa 2086/2 Poprad-Veľká

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.04.2017

Oznámenie o začatí konania vo veci podaného návrhu na vydanie ÚR o umiestnení stavby: PRESTAVBA KRIŽOVATKY CESTY III/3080 UL. SLOVENSKÉHO ODBOJA – MK UL. HRANIČNÁ NA OKRUŽNÚ KRIŽOVATKU“ v Poprade

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2017

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Parkovisko NTC v Poprade

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2017

Oznámenie o začatí územného konania na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Parkovisko NTC v Poprade

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2017

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 1: Súčasné využívanie územia

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 2: Prieskum dopravných pomerov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 3: Prieskum vodohospárskych pomerov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 4: Prieskum ekolog. kraj. tvor. pomerov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 5: I-KES

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 6: Prieskum verejných ZaO

Typ súboru: | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 7: Návrh komunikačných ZaO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 8: Návrh vodohospodárskych ZaO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 9: Návrh Ekolog. Kraj. tvor. pomerov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 10: Návrh verejných ZaO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 11: Mapa VZFU

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 12: Technická správa

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 13: Zápisnica Prerokovanie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Príloha 14: Zoznam Proj.cel.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.04.2017

Oznámenie miesta stavby FTTH 2016

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.09.2016