Všeobecné záväzné nariadenia

VZN prijaté v roku 2017

Súbory na stiahnutie

VZN č. 6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.12.2017

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 29/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

VZN č. 5/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.12.2017

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 4/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.11.2017

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŠTRBA ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, ZMENA A DOPLNOK, ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, zmena využitia pozemku trvale trávnych porastov pre výrobné prevádzky – „Autoservis na časti pozemku parc. č. KN-C 2489/1, k.ú. Štrba“

VZN č. 3/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.10.2017

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

VZN č. 2/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2017

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚP obce Štrba

VZN č. 1/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.02.2017

VZN prijaté v roku 2016

Súbory na stiahnutie

VZN č. 17/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1995 o symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien v Obci Štrba a dodatok č. 1 zo dňa 27.7.1998 a dodatok č. 2 zo dňa 5.12.2011

VZN č. 16/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN č. 15/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 14/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

o ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Štrba

VZN č. 13/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Štrba, časť Tatranská Štrba, zmena a doplnok funkčného využitia pozemkov „Rodinný dom parc.č. 2417/1, 2418/9“ v k.ú. Štrba

VZN č. 12/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso „Zmena a doplnok ÚPN O Štrba, časť ŠTRBSKÉ PLESO – Apartmánový dom na parcele číslo: KN-C 3531“ v k.ú. Štrba

VZN č. 11/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2016

ÚP obce Štrba,m.č. Štrbské Pleso - zmeny a doplnky

VZN č. 10/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN O Štrba – centrálna obce so zmenou funčnej plochy zelene na bývanie - RD

VZN č. 9/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.11.2016 | Účinnosť od: 09.11.2016

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 8/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci ŠTRBA.

VZN č. 7/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 6/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku ÚPN-Z Štrba - časť Tatranská Štrba, REKREAČNÝ DOM na pozemku parc.č.2485/132 k.ú. Štrba

VZN č. 5/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.10.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 4/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba zmena "Rodinný dom parc.č.2417/1", Úprava prístupovej účelovej komunikácie parc.č.2417/93, parc.č.2417/95, parc.č.2418/10"

VZN 03/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.03.2016 | Účinnosť od: 17.05.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP O-ZMENY A DOPLNKY Stánky a suveníry p.č.3524/3 k.ú.Štrba

VZN 02/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.01.2016 | Účinnosť od: 27.01.2016

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 29/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieža školského zariadenia.

VZN 01/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.01.2016

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2015

Súbory na stiahnutie

VZN 12/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 10 k VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2015

Dodatok o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN 09/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Nariadenie ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Štrba

VZN 08/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O zriadení obecnej polície

VZN 07/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

VZN 06/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Štrba

VZN 05/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Štatút Obecnej polície Obce Štrba

VZN 04/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O výkone taxislužby na území obce

VZN 03/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území Obce Štrba

VZN 02/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015

O trvalom a prechodnom pobyte občanov v Obci Štrba

VZN 01/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Požiarny poriadok Obce Štrba

VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2015

O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2014

Súbory na stiahnutie

VZN 47/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2014 | Účinnosť od: 01.01.2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území Obce Štrba

VZN 46/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.03.2014

o udržiavaní čistoty, správe a údržbe verejnej zelene na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2013

Súbory na stiahnutie

VZN 41/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.10.2013

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev – miestnej časti Tatranská Štrba

VNZ 12/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.05.2013

O názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN 30/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2013 | Účinnosť od: 01.01.2013

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
obce Štrba

VZN prijaté v roku 2012

Súbory na stiahnutie

VZN 23/2012

Typ súboru: | Zverejnené: 06.12.2012

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN 39/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.07.2012

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov

VZN 21/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.05.2012

O podmienkach držania a chovu psov
V Obci Štrba

VZN 38/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2012 | Účinnosť od: 01.01.2012

O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 01.01.2012

VZN 05/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2012 | Účinnosť od: 01.01.2012

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN prijaté v roku 2011

Súbory na stiahnutie

VZN 19/1995

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2011 | Účinnosť od: 15.12.2011

O SYMBOLOCH OBCE, UDEĽOVANÍ
VEREJNÝCH UZNANÍ A ODMIEN
V OBCI ŠTRBA

VZN 13/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.04.2011

O PODMIENKACH PREDAJA A POSKYTOVANIA
SLUžIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH V OBCI ŠTRBA

VZN 04/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.04.2011

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 29/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2011

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2010

VZN prijaté v roku 2010

Súbory na stiahnutie

VZN 37/2010

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.07.2010

Opatrovateľská služba

VZN prijaté v roku 2009

Súbory na stiahnutie

VZN 35/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.12.2009

O zriadení obecnej polície

VZN 15/1998 chyba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2009 | Účinnosť od: 01.12.2009

O UŽÍVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A
NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ
OBCE ŠTRBA

VZN 10/2009 chyba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2009

O vytváraní životného prostredia na území obce

VZN 35/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.07.2009 | Účinnosť od: 15.07.2009

O zriadení obecnej polície v znení VZN č. 8/2015

VZN 34/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2009

O stanovení zápisu detí do 1.ročníka Základnej školy Štrba

VZN prijaté v roku 2008

Súbory na stiahnutie

VZN 24/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2008

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky

VZN 01/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2008 | Účinnosť od: 22.09.2008

Čiastková zmena a doplnok ÚPN-Z Štrbské Pleso, časť:
„Rekonštrukcia a dostavba športového areálu Štrbské Pleso“

VZN prijaté v roku 2007

Súbory na stiahnutie

VZN 32/2007

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.09.2007

Zmena funkčného využitia pozemku

VZN 25/2007

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2007

O určení školského obvodu pre Základnú
školu v obci Štrba

VZN 16/2007

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2007 | Účinnosť od: 01.01.2007

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom
poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce Š t r b a

VZN prijaté v roku 2006

Súbory na stiahnutie

VZN 03/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2006

Sociálna ochrana detí

VZN prijaté v roku 2005

Súbory na stiahnutie

VZN 01/2005

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.04.2005 | Účinnosť od: 25.04.2005

VZN prijaté v roku 1998

Súbory na stiahnutie

VZN 17/1998 chyba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.08.1998

O vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov
(aj volebných) a iných tlačovín na úradných
a informačných tabuliach v obci Štrba


2018 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Kontakt