Chov psov

 

Podmienky chovu psov na území obce Štrba upravuje VZN č. 3/2021.

Informácie k prihlasovaniu psov do evidencie obce Štrba.

V zmysle Zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je obec povinná viesť evidenciu psov. Preto v týchto dňoch zamestnanec obce alebo obecná polícia distribuujú tlačivo – Prihlásenie psa do evidencie obce. Prosíme všetkých občanov, ktorí vlastnia/držia psov, aby dané tlačivo vyplnili a doručili ho na obecný úrad. Tlačivo je zverejnené aj na webovej stránke obce Štrba v časti chov psov a tiež v časti dane a poplatky a tiež je dostupné na obecnom úrade.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec Štrba vydá náhradnú známku za poplatok vo výške 2,- € (VZN 3/2021 § 2).

V prípade, že pes napr. uhynul, bol predaný, darovaný alebo sa stratil je potrebné vyplniť tlačivo Odhlásenie psa z evidencie obce Štrba. Tlačivo je rovnako zverejnené na webovej stránke obce Štrba.

 

§ 7 zákona č. 282/2002 Z. z.

Priestupky

1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b) neprihlási psa do evidencie,

c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d) nepreukáže známkou totožnosť psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

3) Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165,- eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

4) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

 

Informácie k dani za psa

 

V zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.) je predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickom osobou.

Predmetom dane za psa nie je

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (vodiaci pes)

Sadzba dane za psa:

a) daň za psa chovaného v rodinnom dome – 10,- eur

b) daň za psa chovaného v bytovom dome – 33,- eur

Vznik/Zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a daňová povinnosť v priebehu roka vznikne (nadobudne ďalšieho psa) alebo zanikne (napr. uhynie pes), je povinný podať čiastkové priznanie k dani za psa správcovi dane (obec Štrba) najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Ak daňovník nepodá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti v danej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká.

Povinnosť čipovania psov

Obec Štrba upozorňuje vlastníkov psov na novú povinnosť vyplývajúcu z § 19 ods. 11 zákona č. 396/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, tzv. povinnosť čipovania psov.

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa tzv. transpondérom pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaj o vlastníkov psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti označiť zviera (psa) transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa uvedeného zákona.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

Odhlásenie psa z evidencie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 21.06.2021

Prihlásenie psa do evidencie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 21.06.2021


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close