Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväznými nariadeniami obce Štrba č.  5/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväzných nariadeniach č.  5/2022, ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 10,- € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo VZN č. 5/2022, ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je v časti Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie, v časti Štrba 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,- €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,- €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a deň 0,0685 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže Obec Štrba v zmysle VZN 5/2022 § 30 poplatok za komunálny odpad:  – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods.

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 5/2022,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená od 1.4.2020 nasledovne:   Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Platiteľ dane – ubytovateľ je

Zobraziť viac

Daň za psa

Informácie k dani za psa V zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.) je predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickom osobou. Predmetom dane za psa nie a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, b) pes

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

   Daňovníci, u ktorých sa zmenilo vlastníctvo nehnuteľností (predaj, kúpa, prestavba a pod.)  alebo držanie psa sú povinní do  31.1.2023 podať Obci Štrba priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa. (Tlačivá sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk.) Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821 Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad obec vyrubí rozhodnutiami, ktoré budú občanom

Zobraziť viac

Rybárske lístky

Vydanie rybárskeho lístka Rybárske lístky vydáva obecný úrad v Štrbe na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti zverejnený na webovej stránke obce Štrba, na úrade) osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti.

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 30.11.2022

VZN č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnom poplatku za rozvoj

Žiadosť o vrátenie preplatku

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

DZN – potvrdenie o podaní DP

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – Tlačivo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 18.09.2020

Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za rozvoj

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 25.08.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2023 – študenti a iní

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 21.12.2022

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2023 – ŤZP

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 21.12.2022


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt