Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením obce Štrba č. 15/2016, ktorým sa VZN č. 12/2015 mení a dopĺňa.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 12/2015. ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 6,50 € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo Všeobecnom zariadení č. 12/2015, ktoré je k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je od 1.1.2016 v časti Štrbské Pleso 1 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 0,75 € na osobu a prenocovanie, na ostatnom území obce 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 165,969 €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 165,969 €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a rok je 14.00 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností. Každú zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní od zmeny podaním

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 12/2015,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená nasledovne: Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Platiteľ dane – ubytovateľ je povinný písomne oznámiť

Zobraziť viac

Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. Pri zmene daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, úhyn, odsťahovanie, atď) je daňovník povinný podať PRIZNANIE  (čiastkové priznanie) k tejto dani najneskôr do 30 dní od zmeny. Daň za psa bude vyrubená ROZHODNUTÍM spolu s daňou

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2019 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2020 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je k dispozícii

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN 12/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 15/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 05.12.2018


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close