Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväznými nariadeniami obce Štrba č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväzných nariadeniach č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021. ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 10,- € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo VZN č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021, ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je v časti Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie, v časti Štrba 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,- €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,- €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a deň 0,0685 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2019,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená od 1.4.2020 nasledovne:   Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Platiteľ dane – ubytovateľ je

Zobraziť viac

Daň za psa

Informácie k dani za psa V zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.) je predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickom osobou. Predmetom dane za psa nie a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, b) pes

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2021 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2022 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je k

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnom poplatku za rozvoj

Žiadosť o vrátenie preplatku

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – potvrdenie o podaní DP

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – Tlačivo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2020

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2020

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 18.09.2020

Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za rozvoj

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 25.08.2021

VZN č. 7/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt