Dane a poplatky

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štrba sú ustanovené Všeobecne záväznými nariadeniami obce Štrba č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  1. Sadzby za jednotlivé dane z nehnuteľností sú uvedené vo Všeobecne záväzných nariadeniach č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021. ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke.
  2. Sadzba za miestnu daň za psa v rodinnom dome je 10,- € na rok a v bytovom dome je 33,00 € na rok za jedného psa.
  3. Sadzby za jednotlivé verejné priestranstvá sú uvedené podrobnejšie vo VZN č. 7/2019, 5/2020 a 7/2021, ktoré sú k nahliadnutiu na webovej stránke.
  4. Daň za ubytovanie je v časti Štrbské Pleso 1,50 € na osobu a prenocovanie, v časti Tatranská Štrba 1,- € na osobu a prenocovanie, v časti Štrba 0,50 € na osobu a prenocovanie. Od dane z ubytovania sú oslobodené deti do 15 rokov veku,  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
  5. Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je 166,- €
  6. Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok je 166,- €
  7. Poplatok za komunálny odpad za osobu a deň 0,0685 €.
Zobraziť viac

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej

Zobraziť viac

Daň za ubytovanie

V zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 7/2019,  je daň za ubytovanie v častiach obce Štrba určená od 1.4.2020 nasledovne:   Od dane za ubytovanie sú oslobodené deti do 15 rokov veku, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Platiteľ dane – ubytovateľ je

Zobraziť viac

Daň za psa

Informácie k dani za psa V zmysle Zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.) je predmetom dane za psa pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickom osobou. Predmetom dane za psa nie a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, b) pes

Zobraziť viac

Daň z nehnuteľností

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2021 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2022 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo je k

Zobraziť viac

Rybárske lístky

Vydanie rybárskeho lístka Rybárske lístky vydáva obecný úrad v Štrbe na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti zverejnený na webovej stránke obce Štrba, na úrade) osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995

Prílohy

Súbory na stiahnutie

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnom poplatku za rozvoj

Žiadosť o vrátenie preplatku

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – potvrdenie o podaní DP

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

DZN – Tlačivo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.01.2020

Oznámenie k dani z ubytovania od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Hlásenie k dani za ubytovanie od roku 2022

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 07.01.2020

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 18.09.2020

Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za rozvoj

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 25.08.2021

VZN č. 7/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt