Poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže Obec Štrba v zmysle VZN 5/2022 § 30 poplatok za komunálny odpad:

 – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a), písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov preukazujúcich danú skutočnosť (§ 30, ods. 1, písm. b, c, d, e, f):

 

 • 30 ods. 1 písm. a) – u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta oznámením (nepredkladá potvrdenie o návšteve školy)

 

 • 30 ods. 1 písm. b) – u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,

 

 • 30 ods. 1 písm. c) – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí,

 

 • 30 ods. 1 písm. d) – potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie obdobie,

 

 • 30 ods. 1 písm. e) – podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba,

 

 • 30 ods. 1 písm. f) – u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom.

 

– znížiť o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti podanej

 • 30 ods. 2 – u poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom

– znížiť o 50 % jeho výšky bez podania žiadosti

 

 • 30 ods. 3 – u poplatníka, ktorým je osoba, ktorá k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 75 rokov. Poplatník o zníženie nežiada, správca dane ho uplatní automaticky po preverení údajov z evidencie obce.

 

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN 5/2022 § 30 ods. 4 správca dane zníženie poplatku podľa § 30 ods. 1 až 3 uvedeného nariadenia neuplatní, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti, v ktorej poplatník žije, voči obci Štrba ako správcovi dane nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku a tieto nedoplatky neuhrádza podľa dohody s obcou.

 

Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk

 

Tlačivá a bližšie informácie k daniam a poplatkom sú zverejnené na internetovej stránke obce Štrba: www.strba.sk.

Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821

 

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej lehote (30 dní) na predpísanom tlačive určenom správcom dane. (zverejnené na webovej stránke obce, dostupné na obecnom úrade)

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Podmienky preukazujúce nárok na zníženie poplatku v zmysle VZN č. 5/2022 § 30:

1) Správca dane v zmysle § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok zníži o 50% jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov preukazujúcich danú skutočnosť:

 1. a) u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci písomne údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, nepredkladá potvrdenie o návšteve školy,
 2. b) u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
 3. c) potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí,
 4. d) potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie obdobie,
 5. e) podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba,
 6. f) u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom ale zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom zariadení alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom.

Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia.

2) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach vyrubený poplatok zníži o 50% jeho výšky poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe písomnej žiadosti s uvedením mena, priezviska a rodného čísla osoby, za ktorú požaduje zníženie poplatku.

3) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach poplatok zníži o 50 % jeho výšky poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 75 rokov. Poplatník o zníženie nežiada, správca dane ho uplatní automaticky po preverení údajov z evidencie obce.

4) Správca dane zníženie poplatku podľa § 30 ods. 1 až 3 tohto nariadenia neuplatní, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti, v ktorej poplatník žije, voči obci Štrba ako správcovi dane nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku a tieto nedoplatky neuhrádza podľa dohody s obcou.

Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2023 pre ZŤP

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2023

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt