Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej lehote (30 dní) na predpísanom tlačive určenom správcom dane. (zverejnené na webovej stránke obce, dostupné na obecnom úrade)

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Zníženie poplatku:

V roku 2021 môže obec Štrba v zmysle VZN 5/2020 § 30 poplatok za komunálny odpad:

 – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a), písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov (§ 30, ods. 1, písm. b, c, d, e, f):

 30 ods. 1 písm. a) – u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta oznámením (nepredkladá potvrdenie o návšteve školy)

  • § 30 ods. 1 písm. b) – u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
  • § 30 ods. 1 písm. c) – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí,
  • § 30 ods. 1 písm. d) – potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie obdobie,
  • § 30 ods. 1 písm. e) – podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba,
  • § 30 ods. 1 písm. f) – u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom. 

– znížiť o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti podanej do 01. februára 2021 a predložením niektorého z nasledovných dokladov:

  • § 30 ods. 2 – u poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
  • § 30 ods. 3 – u poplatníka, ktorým je osamelo žijúca osoba vo veku nad 75 rokov alebo osamelo žijúcim manželom, ak obaja sú vo veku nad 75 rokov.

 Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close