Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej lehote (30 dní) na predpísanom tlačive určenom správcom dane. (zverejnené na webovej stránke obce, dostupné na obecnom úrade)

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Zníženie poplatku:

V roku 2022 môže obec Štrba v zmysle VZN 5/2020 § 30 poplatok za komunálny odpad:

 – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a), písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov (§ 30, ods. 1, písm. b, c, d, e, f):

 30 ods. 1 písm. a) – u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta oznámením (nepredkladá potvrdenie o návšteve školy)

  • § 30 ods. 1 písm. b) – u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
  • § 30 ods. 1 písm. c) – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí,
  • § 30 ods. 1 písm. d) – potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie obdobie,
  • § 30 ods. 1 písm. e) – podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba,
  • § 30 ods. 1 písm. f) – u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom. 

– znížiť o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti podanej do 31. januára 2022 a predložením niektorého z nasledovných dokladov:

  • § 30 ods. 2 – u poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.
  • § 30 ods. 3 – u poplatníka, ktorým je osamelo žijúca osoba vo veku nad 75 rokov alebo osamelo žijúcim manželom, ak obaja sú vo veku nad 75 rokov.

 Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2021

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt