Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v zákonnej lehote (30 dní) na predpísanom tlačive určenom správcom dane. (zverejnené na webovej stránke obce, dostupné na obecnom úrade)

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Zníženie poplatku:

1) Správca dane v zmysle § 83 ods. 1 zákona o miestnych daniach poplatok zníži o 50% jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov:

a) u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci písomne údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta, nepredkladá potvrdenie o návšteve školy,
b) u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
c) u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, pracujúci a ubytovaný mimo obce Štrba, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní alebo o prechodnom pobyte mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok,
d) u poplatníka s trvalým pobytom v obci Štrba, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom.

Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia.

2) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach vyrubený poplatok zníži o 50% jeho výšky na základe písomnej žiadosti a kópie preukazu poplatníkovi s trvalým pobytom v obci Štrba, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou.

3) Správca dane v zmysle § 82 ods. 3) zákona o miestnych daniach na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti poplatníka:
a) osamelo žijúcej osobe s trvalým pobytom v obci Štrba vo veku nad 75 rokov,
b) osamelo žijúcim manželom s trvalým pobytom v obci Štrba, ak obaja sú vo veku nad 75 rokov.

Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku v zmysle VZN 7/2019 § 30 ods. 2 a ods. 3 písomne v lehote od 1. januára do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2020 pre ZŤP a nad 75 rokov

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 07.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad od roku 2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 09.01.2020


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close