Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Poplatok za komunálny odpad pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľností.

Každú zmenu poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní od zmeny podaním OZNÁMENIA na tlačive, ktoré je prílohou č. 2 VZN 12/2015.

Poplatok obec vyrubuje ROZHODNUTÍM a splatnosť poplatku je 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ROZHODNUTIA.

Zníženie a odpustenie poplatku:

1) Obec poplatok zníži na minimálnu sadzbu 0,0066 eur/deň za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území obce predložením niektorého z nasledovných dokladov:
a) u študentov predložením potvrdenia o návšteve vysokej školy formou denného štúdia, resp. strednej školy alebo  dokladu, preukazujúceho ubytovanie študenta mimo územia obce Štrba,
b) dokladu o úhrade poplatku inému správcovi poplatku,
c) dokladu od zamestnávateľa o výkone práce mimo obce Štrba alebo o zaplatení poplatku v mieste výkonu práce,
d) dokladu o ubytovaní mimo obce Štrba alebo o zaplatení poplatku v mieste ubytovania
e) dokladu o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody, resp. v inom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom,
f) iných hodnoverných dokladov preukazujúcich dlhodobý pobyt mimo obce Štrba, v ktorých bude uvedené obdobie pobytu.
Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia.

2) Správca dane v zmysle § 82 ods. 3) zákona o miestnych daniach na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok zníži na 50 % na základe písomnej žiadostipoplatníka
a) pre osamelo žijúcich dôchodcov nad 75 rokov na základe žiadosti,
b) pre osamelo žijúcich manželov nad 75 rokov na základe žiadosti.

3) Správca dane v zmysle § 83 ods. 2) zákona o miestnych daniach a poplatku vyrubený poplatokzníži na 50 % na základe písomnej žiadosti  a  kópie preukazu poplatníkovi, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím , držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba

Poplatník môže požiadať o zníženie poplatku v zmysle § 29 ods.2) a ods.3) písomne v lehote od 1. januára do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Oznámenie k poplatku za komunálny odpad

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close