Evidencia obyvateľstva

Pobyt v obci Štrba – informácie v skratke

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v obci.

Pre prihlásenie k trvalému pobytu je potrebné predložiť :

  • Platný občiansky preukaz, ak nemá občiansky preukaz, môže predložiť „Potvrdenie o občianskom preukaze“, ktoré vydá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, pri prihlasovaní zo zahraničia platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
  • Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve rodinného domu, bytu – výpis z listu vlastníctva
  • Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt (v prípade, že občan nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu, bytu) s osvedčeným podpisom, v ktorom vlastník alebo všetci spoluvlastníci rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve vyjadria súhlas na prihlásenie k trvalému pobytu. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas pred zamestnancom ohlasovne.

Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov

Upozornenie

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (odovzdá občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru). Inak sa doterajší trvalý pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste alebo obci, tie zabezpečia nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy

Pre zrušenie pobytu je potrebné predložiť:

  • Platný občiansky preukaz
  • Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci)
  • Doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému domu alebo bytu žiadne užívacie právo (výpis z LV, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan na prihlásenie k trvalému pobytu predložil neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

Súvisiace predpisy

  • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších zmien a doplnkov

Upozornenie

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu takémuto občanovi, miestom jeho trvalého pobytu sa stáva obec. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Prehľad o pohybe obyvateľstva v obci Štrba k 31.12.2017
Časť obce
Muži
ženy
Chlapci
Dievčatá
Spolu
porovnanie
s rokom 2016
Bez adresy
47
32 8 9 96
o 1 viac
Štrba
997
1040
150
153
2340
o 4 viac
Tatranská Štrba
400
446
46
52
944
o 21 menej
Štrbské Pleso
37 53 3 3 96
o 11 viac
Spolu:
1481
1571
207
217
3476
o 5 menej
 
Prisťahovaní do obce
59
o 10 menej
Odsťahovaní z obce
59
o 12 menej
Narodení
31
o 4 viac
Zomrelí
37
0

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt