Matričný úrad v Štrbe

• vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
• vedie index zápisov do matričných kníh,
• vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá obvodnému úradu,
• zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín cudzích štátov,
• vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
• pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
• povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,
• prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
• podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
• prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
• vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
• zabezpečenie archivácie a skartácie dokladov podľa platných predpisov,
• na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva do osobitnej matriky,


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt