Matrika narodenia - rodná

Pri zápise novorodenca do matriky (kniha narodení) sa vyhotovuje zároveň aj rodný list. Narodenie dieťaťa príslušnému matričnému úradu oznamuje lekár pôsobiaci pri pôrode alebo lekár ktorý poskytol po pôrode liečebný úkon, v ostatných prípadoch jeden z rodičov. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 3 dní odo dňa pôrodu (matka môže splniť túto oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie) Na oznámenie o narodení dieťaťa je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo, prípadne v obvode ktorého sa našlo.
Doklady potrebné pri osobnom podaní
1. preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. cestovný pas) manželkin, ak sú rodičia zosobášení – doklady predloží otec. Ak rodičia nie sú zosobášení doklady predkladajú osobne obaja rodičia,
2. sobášny list,
3. u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
4. o ovdovenej matky – úmrtný list manžela.

Na matričnom úrade je možné:
a.) určiť otcovstvo k nenarodenému (alebo počatému) dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov,
b.) určiť meno k nenarodenému dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov.
Pri narodení dieťaťa mimo manželského zväzku i narodení dieťaťa neplnoletej matke sa informácie podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Rodný list sa vydáva na počkanie, rodičom dieťaťa. Prvý originál sa vydáva bezplatne, a za vydanie duplikátu sa platí 5,- eur.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt