Matrika úmrtia

Pri vybavovaní úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu je potrebné predložiť:
a.) list o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach (potvrdený prehliadajúcim lekárom)
b.) občiansky preukaz zomretého (pri cudzincoch cestovný pas)
c.) občiansky preukaz manžela/ky zomretého.

Úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby, na základe splnomocnenia pozostalých. Úkon nie je spoplatnený.

Úmrtný list sa vydáva najbližším príbuzným, na počkanie. Prvý originál sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5,- eur.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) alebo umožní nazrieť do matriky:
Osobe, ktorej sa zápis týka alebo najbližším členom rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti). Ďalej osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti.
Matričný doklad si možno vyžiadať osobne alebo písomne za správny poplatok 5,- eur v hotovosti. Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzi štátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Zásady zabezpečenia občianskych pohrebných obradov v obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.04.2018


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt