Matrika uzavretia manželstva

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu, vyplnia tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva“, ktoré je možné vyzdvihnúť na matričnom úrade. Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola, kde bude manželstvo uzavreté.
Úradne určená miestnosť pre uzatváranie manželstiev:
sobášna sieň v budove Obecného úradu v Štrbe.

Pokiaľ sa bude sobáš uzatvárať mimo Obradnej miestnosti v budove obecného úradu a mimo sobášnych dní a hodín, podrobnosti o čase a mieste sobáša budú dohodnuté medzi matričným úradom a snúbencami. Iné miestnosti alebo priestory môžu slúžiť na uzavretie manželstva len vtedy, ak sú zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujú život alebo zdravie snúbencov ako aj zástupcov obce.

Doklady potrebné k žiadosti o uzavretie manželstva:
Slobodní:
a.) vlastné rodné listy
b.) platné občianske preukazy (identifikačná karta)
Maloleté osoby (16-18 rokov) predkladajú právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ovdovelí:
a.) vlastné rodné listy
b.) platné občianske preukazy (identifikačná karta)
c.) úmrtný list manžela/ky (právoplatné súdne rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho).

Rozvedení:
a.) vlastné rodné listy
b.) platné občianske preukazy
c.) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Cudzinci:
a.) vlastné rodné listy
b.) platný občiansky preukaz prípadne cestovný pas
c.) osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami

Vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. K dokladom písaným v cudzom jazyku je potrebné doložiť aj preklad súdneho tlmočníka a ďalšie doklady podľa pokynov matrikára (každý prípad sa posudzuje individuálne).
Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. V prípade uzavretia manželstva štátnych orgánov SR v cudzine – potvrdenie k uzavretiu manželstva vydáva a informácie poskytuje matričný úrad podľa trvalého pobytu snúbencov.
Sobášny list sa vydáva manželom po uzavretí sobáša na počkanie. Prvý originál sa vydáva bezplatne a za vydanie duplikátu sa platí 5,- eur.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o zápis po uzavretí manželstva

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Žiadosť o zápis priezviska

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Prijatie predošlého priezviska

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 19.08.2016

Zásady zabezpečovania obradov uzavretia manželstva v matričnom obvode Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.11.2016


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt