Nájomné byty

Obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe

Dňa 18. 3. 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre prenájom bytov a kritériá výberu nájomcov do 10 obecných nájomných bytov, ktoré sa práve budujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75).

Základné podmienky nájmu obecného nájomného bytu

Pre nájom obecného nájomného bytu sa okrem podmienok určených v osobitných právnych predpisoch určujú tieto podmienky:

(1) nájomcom bytu môže byť len oprávnená fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky v zmysle osobitného zákona, ktoré budú podrobnejšie špecifikované v samostatnom uznesení obecného zastupiteľstva pre každý bytový dom (bytovú budovu),

(2) zmluva o nájme bytu s nájomcom sa uzatvorí na dobu troch rokov,

(3) nájomcu je povinný zložiť finančnú zábezpeku pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu, pričom táto zábezpeka je vo výške 5 mesačného nájomného určeného pre daný obecný nájomný byt; lehota na zloženie tejto zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy,

(4) v prípade ukončenia nájmu bytu uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý alebo výpoveďou z nájmu bytu,  nemá nájomca nárok na žiadnu bytovú náhradu.

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

(1) Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená a vlastnoručne žiadateľom podpísaná. Túto žiadosť je možné podať aj elektronicky v rámci elektronickej komunikácie v zmysle osobitných právnych predpisov (použitím zaručeného elektronického podpisu).

(2) K žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu je potrebné pred jej posúdením doložiť najmä:

 1. a) vyplnený dotazník, ktorého formu a obsah určí obec,
 2. b) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a osôb, u ktorých to určujú osobitné zákony, za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. c) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt, doklad o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3) Obec je oprávnená požadovať od žiadateľa doplnenie žiadosti o chýbajúce údaje alebo prílohy, prípadné doplnenie vysvetlenia podanej žiadosti.

(4)  Obec vedie písomnú evidenciu doručených žiadostí o nájom obecného nájomného bytu. Náležitosti tejto evidencie určí starosta obce.

Výber nájomcov obecných nájomných bytov

(1)  Pre výber budúceho nájomcu obecného nájomného bytu sa určujú tieto kritéria:

 1. a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,
 2. b) súčasné pomery bývania žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti (napr. druh bývania, počet členov v domácnosti),
 3. c) súčasné majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti,
 4. d) splnenie podmienky, že žiadateľ a osoby, ktoré budú s ním v byte bývať, majú uhradené všetky splatné záväzky voči obci alebo majú dohodnutý spôsob úhrady týchto záväzkov a túto formu úhrady záväzku aj dodržiavajú,
 5. e) prioritne budú týmto bývaním podporované osoby s trvalým pobytom v obci Štrba a osoby majúce rodinné väzby na obec Štrba (napr. uvedená osoba alebo ich najbližší príbuzní sú narodení v obci Štrba alebo žili v obci Štrba).

(2) Obecný nájomný byt je možné prideliť do nájmu aj osobe, ktorá nemusí spĺňať vyššie uvedené podmienky za predpokladu, že ide o poskytnutie bývania pre žiadateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý sú:

 1. a) ak ide o lekára alebo iného zdravotného pracovníka, ktorí potrebujú bývanie, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aj obyvateľom obce Štrba,
 2. b) ak ide o pedagógov alebo iných pracovníkov pôsobiacich v škole, ktorí potrebujú bývanie, aby mohli poskytovať vzdelávania aj pre obyvateľov obce Štrba,
 3. c) ak ide o zamestnanca obce Štrba, ktorý potrebuje bývanie pre výkon práce v obci Štrba
 4. d) ak ide o inú osobu, ktorá potrebuje bývanie z dôvodu poskytovania verejnoprospešných služieb alebo verejnoprospešných činností pre obec Štrba.

(3)  Obecné zastupiteľstvo určilo osobitnú komisiu na posúdenie žiadosti o nájom obecného nájomného bytu. Uvedené posúdenie žiadostí komisiou má pre obecné zastupiteľstvo len odporúčajúci charakter, nakoľko o výbere nájomcu obecného nájomného bytu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Na pridelenie obecného nájomného bytu do nájmu nie je právny nárok.

Ďalšie podmienky užívania týchto nájomných bytov:

(1) nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú, a to na 3 roky,

(2) nájomca má po uplynutí doby nájmu právo na opakované uzavretie nájmu bytu za predpokladu dodržiavania podmienok uvedených v tomto uznesení, nájomnej zmluve a v osobitnom predpise (§ 811 Občianskeho zákonníka),

(3) pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu je budúci nájomca povinný zložiť na účet obce finančnú zábezpeku pred podpisom nájomnej zmluvy, a to vo výške 5 mesačného nájomného,

(4) výpovedná lehota v prípade výpovede z nájmu bytu je 3 kalendárne mesiace,

(5) o pridelení každého bytu do nájmu rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.

Určenie výšky nájomného

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o určení výšky nájomného pre tieto obecné nájomné byty. Výška nájomného pre tieto byty sa určila na úrovni minimálne výšky určenej osobitnými právnymi predpismi.

 

  Počet izieb v byte Podlahová plocha Mesačné nájomné za byt Finančná zábezpeka

5 mesačná

BYT A1 2-izbový 39,91 m2 99,76 EUR 498,80 EUR
BYT A2 3-izbový 61,10 m2 152,75 EUR 763,75 EUR
BYT A3 3-izbový 64,65 m2 161,63 EUR 808,15 EUR
BYT A4 3-izbový 62,25 m2 155,63 EUR 778,15 EUR
BYT A5 3-izbový 63,68 m2 159,20 EUR 796,00 EUR
BYT B1 2-izbový 45,25 m2 113,13 EUR 565,65 EUR
BYT B2 1-izbový 25,65 m2 64,13 EUR 320,65 EUR
BYT B3 3-izbový 75,08 m2 187,70 EUR 938,50 EUR
BYT B4 3-izbový 60,88 m2 152,20 EUR 751,00 EUR
BYT B5 3-izbový 61,19 m2 152,98 EUR 764,90

 

Z nájomného uhradeného nájomcami obec následne platí mesačné splátky úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania. V uvedenom nájomnom je už zahrnutý aj príspevok na povinnú tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy. Okrem uvedeného nájomného každý nájomca bude platiť pravidelné mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu – mesačné platby na vodné-stočné, za elektrickú energiu, vykurovanie a dodávku TUV  a pod. – tieto zálohové platby budú každoročne  vyúčtované k 30. aprílu nasledujúceho roka.

 

Každý nájomca je povinný zložiť povinnú finančnú zábezpeku pred podpisom nájomnej zmluvy. Táto zábezpeka slúži na úhradu dlžného nájomného, prípadne na úhradu iných dlhov spojených s užívaním nájomného bytu vrátane škody na užívanom byte, ak ich nájomca neuhradí dobrovoľne. Finančnú zábezpeku možno požadovať až do výšky 6 mesačného nájomného, avšak pre tieto byty je potrebná vo výške 5 mesačného nájomného. Táto zábezpeka sa po ukončení nájmu bytu (po úhrade prípadných dlhov) vracia nájomcovi.

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu je možné podávať priebežne. Obecný úrad bude viesť evidenciu doručených žiadostí. Žiadosť je potrebné podať na predpísanom tlačive a k žiadosti je potrebné doručiť aj povinné prílohy. V prípade neúplnosti žiadosti obecný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadostí. V júni sa predpokladá posúdenie doručených žiadostí osobitnou komisiou a následne pridelenie bytov obecným zastupiteľstvom. Tlačivo žiadosti s dotazníkom je možné si stiahnuť z webovej stránky obce www.strba.sk alebo je k dispozícii na obecnom úrade.

Dokončenie týchto bytov a ich kolaudácia sa predpokladá koncom leta tohto roka. Ich odovzdávanie novým nájomcom sa predpokladá na jeseň tohto roka. Avšak súčasná pandémia spôsobená COVID-19 môže tieto termíny posunúť na neskôr.

Pre úplnosť na záver: tieto byty musia zostať obecnými nájomnými bytmi po dobu 30 rokov od ich skolaudovania, takže počas tejto doby sú neprevoditeľné na iné osoby a musia sa prenajímať za podmienok určených štátom.

 

 

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o nájomný byt

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 31.03.2021

Dotazník k žiadosti o nájomný byt

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 31.03.2021

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

Uznesenie obecného zastupiteľstva k nájomným bytom

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.03.2021

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt