Nájomné byty

Obecné nájomné byty v Tatranskej Štrbe

Dňa 18. 3. 2021 obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky pre prenájom bytov a kritériá výberu nájomcov do 10 obecných nájomných bytov, ktoré sa práve budujú prestavbou časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe (Bellova ulica č. 75).

Základné podmienky nájmu obecného nájomného bytu

Pre nájom obecného nájomného bytu sa okrem podmienok určených v osobitných právnych predpisoch určujú tieto podmienky:

(1) nájomcom bytu môže byť len oprávnená fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky v zmysle osobitného zákona, ktoré budú podrobnejšie špecifikované v samostatnom uznesení obecného zastupiteľstva pre každý bytový dom (bytovú budovu),

(2) zmluva o nájme bytu s nájomcom sa uzatvorí na dobu troch rokov,

(3) nájomcu je povinný zložiť finančnú zábezpeku pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu, pričom táto zábezpeka je vo výške 5 mesačného nájomného určeného pre daný obecný nájomný byt; lehota na zloženie tejto zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy,

(4) v prípade ukončenia nájmu bytu uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý alebo výpoveďou z nájmu bytu,  nemá nájomca nárok na žiadnu bytovú náhradu.

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

(1) Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu musí mať písomnú formu, musí byť odôvodnená a vlastnoručne žiadateľom podpísaná. Túto žiadosť je možné podať aj elektronicky v rámci elektronickej komunikácie v zmysle osobitných právnych predpisov (použitím zaručeného elektronického podpisu).

(2) K žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu je potrebné pred jej posúdením doložiť najmä:

 1. a) vyplnený dotazník, ktorého formu a obsah určí obec,
 2. b) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a osôb, u ktorých to určujú osobitné zákony, za predchádzajúci kalendárny rok,
 3. c) u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt, doklad o tom, že žiadateľ alebo člen jeho rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím.

(3) Obec je oprávnená požadovať od žiadateľa doplnenie žiadosti o chýbajúce údaje alebo prílohy, prípadné doplnenie vysvetlenia podanej žiadosti.

(4)  Obec vedie písomnú evidenciu doručených žiadostí o nájom obecného nájomného bytu. Náležitosti tejto evidencie určí starosta obce.

Výber nájomcov obecných nájomných bytov

(1)  Pre výber budúceho nájomcu obecného nájomného bytu sa určujú tieto kritéria:

 1. a) mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne; pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,
 2. b) súčasné pomery bývania žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti (napr. druh bývania, počet členov v domácnosti),
 3. c) súčasné majetkové a sociálne pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti,
 4. d) splnenie podmienky, že žiadateľ a osoby, ktoré budú s ním v byte bývať, majú uhradené všetky splatné záväzky voči obci alebo majú dohodnutý spôsob úhrady týchto záväzkov a túto formu úhrady záväzku aj dodržiavajú,
 5. e) prioritne budú týmto bývaním podporované osoby s trvalým pobytom v obci Štrba a osoby majúce rodinné väzby na obec Štrba (napr. uvedená osoba alebo ich najbližší príbuzní sú narodení v obci Štrba alebo žili v obci Štrba).

(2) Obecný nájomný byt je možné prideliť do nájmu aj osobe, ktorá nemusí spĺňať vyššie uvedené podmienky za predpokladu, že ide o poskytnutie bývania pre žiadateľa z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorý sú:

 1. a) ak ide o lekára alebo iného zdravotného pracovníka, ktorí potrebujú bývanie, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť aj obyvateľom obce Štrba,
 2. b) ak ide o pedagógov alebo iných pracovníkov pôsobiacich v škole, ktorí potrebujú bývanie, aby mohli poskytovať vzdelávania aj pre obyvateľov obce Štrba,
 3. c) ak ide o zamestnanca obce Štrba, ktorý potrebuje bývanie pre výkon práce v obci Štrba
 4. d) ak ide o inú osobu, ktorá potrebuje bývanie z dôvodu poskytovania verejnoprospešných služieb alebo verejnoprospešných činností pre obec Štrba.

(3)  Obecné zastupiteľstvo určilo osobitnú komisiu na posúdenie žiadosti o nájom obecného nájomného bytu. Uvedené posúdenie žiadostí komisiou má pre obecné zastupiteľstvo len odporúčajúci charakter, nakoľko o výbere nájomcu obecného nájomného bytu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Na pridelenie obecného nájomného bytu do nájmu nie je právny nárok.

Ďalšie podmienky užívania týchto nájomných bytov:

(1) nájomná zmluva s nájomcom bude uzavretá na dobu určitú, a to na 3 roky,

(2) nájomca má po uplynutí doby nájmu právo na opakované uzavretie nájmu bytu za predpokladu dodržiavania podmienok uvedených v tomto uznesení, nájomnej zmluve a v osobitnom predpise (§ 811 Občianskeho zákonníka),

(3) pre zabezpečenie úhrady nájomného a úhrad za prípadné poškodenie bytu je budúci nájomca povinný zložiť na účet obce finančnú zábezpeku pred podpisom nájomnej zmluvy, a to vo výške 5 mesačného nájomného,

(4) výpovedná lehota v prípade výpovede z nájmu bytu je 3 kalendárne mesiace,

(5) o pridelení každého bytu do nájmu rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.

Určenie výšky nájomného

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o určení výšky nájomného pre tieto obecné nájomné byty. Výška nájomného pre tieto byty sa určila na úrovni minimálne výšky určenej osobitnými právnymi predpismi.

 

  Počet izieb v byte Podlahová plocha Mesačné nájomné za byt Finančná zábezpeka

5 mesačná

BYT A1 2-izbový 39,91 m2 99,76 EUR 498,80 EUR
BYT A2 3-izbový 61,10 m2 152,75 EUR 763,75 EUR
BYT A3 3-izbový 64,65 m2 161,63 EUR 808,15 EUR
BYT A4 3-izbový 62,25 m2 155,63 EUR 778,15 EUR
BYT A5 3-izbový 63,68 m2 159,20 EUR 796,00 EUR
BYT B1 2-izbový 45,25 m2 113,13 EUR 565,65 EUR
BYT B2 1-izbový 25,65 m2 64,13 EUR 320,65 EUR
BYT B3 3-izbový 75,08 m2 187,70 EUR 938,50 EUR
BYT B4 3-izbový 60,88 m2 152,20 EUR 751,00 EUR
BYT B5 3-izbový 61,19 m2 152,98 EUR 764,90

 

Z nájomného uhradeného nájomcami obec následne platí mesačné splátky úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania. V uvedenom nájomnom je už zahrnutý aj príspevok na povinnú tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy. Okrem uvedeného nájomného každý nájomca bude platiť pravidelné mesačné zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu – mesačné platby na vodné-stočné, za elektrickú energiu, vykurovanie a dodávku TUV  a pod. – tieto zálohové platby budú každoročne  vyúčtované k 30. aprílu nasledujúceho roka.

 

Každý nájomca je povinný zložiť povinnú finančnú zábezpeku pred podpisom nájomnej zmluvy. Táto zábezpeka slúži na úhradu dlžného nájomného, prípadne na úhradu iných dlhov spojených s užívaním nájomného bytu vrátane škody na užívanom byte, ak ich nájomca neuhradí dobrovoľne. Finančnú zábezpeku možno požadovať až do výšky 6 mesačného nájomného, avšak pre tieto byty je potrebná vo výške 5 mesačného nájomného. Táto zábezpeka sa po ukončení nájmu bytu (po úhrade prípadných dlhov) vracia nájomcovi.

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu je možné podávať priebežne. Obecný úrad bude viesť evidenciu doručených žiadostí. Žiadosť je potrebné podať na predpísanom tlačive a k žiadosti je potrebné doručiť aj povinné prílohy. V prípade neúplnosti žiadosti obecný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadostí. V júni sa predpokladá posúdenie doručených žiadostí osobitnou komisiou a následne pridelenie bytov obecným zastupiteľstvom. Tlačivo žiadosti s dotazníkom je možné si stiahnuť z webovej stránky obce www.strba.sk alebo je k dispozícii na obecnom úrade.

Dokončenie týchto bytov a ich kolaudácia sa predpokladá koncom leta tohto roka. Ich odovzdávanie novým nájomcom sa predpokladá na jeseň tohto roka. Avšak súčasná pandémia spôsobená COVID-19 môže tieto termíny posunúť na neskôr.

Pre úplnosť na záver: tieto byty musia zostať obecnými nájomnými bytmi po dobu 30 rokov od ich skolaudovania, takže počas tejto doby sú neprevoditeľné na iné osoby a musia sa prenajímať za podmienok určených štátom.

 

 

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o nájomný byt

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 31.03.2021

Dotazník k žiadosti o nájomný byt

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 31.03.2021

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

Uznesenie obecného zastupiteľstva k nájomným bytom

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.03.2021

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close