Kompostovanie

 Správajme sa zodpovedne k odpadu – kompostujme.

 V tomto roku v našej obci začína zavádzať do praxe projekt domového kompostovania, kde sa kuchynský odpad a odpad zo záhrad má meniť na kompost v záhradných kompostéroch.  Obec získala na zakúpenie týchto kompostérov finančné prostriedkov z fondov EÚ v rámci projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba“. Obec bezplatne odovzdá 1 kompostér do každého rodinného domu v najbližších týždňoch.

Cieľom toho zámeru je odbúrať biologicky rozložiteľný odpad z nádob na komunálny odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac ako polovicu objemu týchto nádob. Obyvatelia našej obce tak začnú popri triedení plastov, skla, papiera, kovov triediť aj svoj zelený odpad zo záhrad a rastlinný odpad z kuchýň.

Biologicky rozložiteľný odpad ako odpad zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva či šupky z kuchyne podľa zákona nemožno vyhadzovať do klasických nádob na komunálny odpad, ale musí byť zhodnocovaný – napríklad aj kompostovaním.

Každý obyvateľ vyprodukuje cca 339 kg odpadu ročne, z ktorého až 45 % tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádoba pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu. Nádoby odchádzajú na skládky aj s odpadom, ktorý tam nepatrí. Práve projekt domáceho kompostovania by mal byť účinnou cestou k tomu, aby sa toto obrovské množstvo zeleného odpadu z nádob na komunálny odpad postupne úplne stratilo. Ak by sa v nich takýto odpad totiž nenachádzal, ale priamo by ho občania spracovávali na svojich záhradách, znížilo by sa celkové množstvo komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný z našej obce a prispieva k zvyšovaniu poplatku (nákladov) za uloženie na skládku odpadov.

Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak v prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí. To, čo sa javilo ako nevyužiteľný odpad a záťaž, dokázali spracovať a ďalej využívať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v kompostéroch. V nich dochádza k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za pomoci vzduchu a pôsobením mikroorganizmov či ostatných pôdnych organizmov.

Kompost má široké uplatnenie nielen v záhradách ale aj v domácnosti. Ocení ho pôda pri jej zúrodňovaní, trávnik, takmer všetky plodiny, ovocné stromy a taktiež izbové rastliny. Obsahuje totiž nespočetné množstvo výživných látok, ktoré podporujú ich rast. Zároveň sa jeho tvorbou podieľate na ekologickom spôsobe nakladanie s biologickými odpadmi. Je to krásny príklad toho, ako sa vám trocha úsilia dokáže vrátiť v podobe kvalitného domáceho  hnojiva, upravenej záhrady a v neposlednom rade čistejšieho životného prostredia.

Viac o kompostovaní nájdete na webovej stránke obce www.strba.sk

 


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt