Zber drobného stavebného odpadu

Adresa29. januára 58
ObecŠtrba
Termín zberu1. 4. 2023 - 31. 1. 2023
Časkaždú sobotu od 8,00 - 14,00 hod.
pondelok-piatok od 7,00 - 9,00 hod.
MiestoHospodársky dvor v Štrbe
PoplatokFúrik drobného stavebného odpadu4 €
Vozík za osobné auto DSO13 € 
Zbiera salen vytriedené drobné stavebné odpady.

Poloha na mape

Privezený odpad vykladajú  občania sami  podľa  pokynov povereného  zamestnanca.

Drobný stavebný odpad

Je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpad a drobné stavebné odpady (podľa § 80 ods. 5 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení zákona). Zber je samostatne spoplatnený  v zmysle aktuálne platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov – správca dane určuje pre rok 2022 sadzbu poplatku vo výške 0,0625 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Pôvodcovia alebo držitelia väčšieho množstva stavebného odpadu a odpadu s katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a výkopovú zeminu inú ako uvedenú v  17 05 05 sú občania povinní odviesť na  skládku do Popradu firma Brantner Poprad, s r.o. alebo do  Žakoviec firma Márius Pedersen a.s..

Drobný stavebný odpad (DSO) je tvorený týmito zložkami:
– 17 01 01 – betón
– 17 01 02 – tehly
– 17 01 03 – obkladačky, dlaždice, keramika
– 17 06 04 – izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
– 17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
– 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt