Oznámenie o konaní podujatia

Obec Štrba upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych a športových podujatí na území Obce Štrba (vrátane miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso) na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a zo zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže byť podujatie zakázané alebo usporiadateľovi uložená  pokuta.
Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí – usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v obci Štrba je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie Obci Štrba najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
Oznámenie o verejnom športovom podujatí – usporiadateľ verejného športového podujatia je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie Obci Štrba najneskôr:
 10 dní pred podujatím,
 15 dní pred podujatím, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
 30 dní pred podujatím, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
V odôvodnenom prípade možno oznámenia podať aj v kratšej lehote. Kópie oznámení sa postupujú Obecnej polícii Štrba, Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Poprade a Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Vysoké Tatry (v prípade konania akcie na Štrbskom Plese).
Oznámenie o konaní podujatia je potrebné podať na predpísanom tlačive. V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Oznamovacej povinnosti podliehajú aj zhromaždenia usporiadané podľa zákona č. 84/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o zhromažďovacom práve, ktorých konanie je zvolávateľ povinný oznámiť na predpísanom tlačive s výnimkou:
 zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom,
 zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
 zhromaždení konaných v obydliach občanov,
 zhromaždení menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.

Povinnosti usporiadateľa:
Usporiadateľ je povinný dodržiavať vyhlášky a zákony SR:
 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení,
 zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení,
 zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení,
 zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení,
 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
 ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy,
 všeobecne záväzné nariadenia Obce Štrba.

Zverejnenie podujatia:
Usporiadateľ môže požiadať o zverejnenie informácie o konaní podujatia:
 na webstránke obce Štrba www.strba.sk  a v informačnom systéme Deskline, prevádzkovaného Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry
 v Štrbských novinách
 v informačnom kanáli TV Štrba

Pre zverejnenie podujatia je potrebné:
 vyplniť všetky údaje v predpísanom tlačive
 vyplniť popis podujatia
 oznámiť podujatie minimálne 7 – 30 dní pred konaním podujatia (podľa charakteru podujatia)
 dodať plagát, pozvánku alebo ilustračný obrázok v elektronickej podobe na adresu strba@strba.sk s predmetom „Príloha k oznámeniu o konaní podujatia“

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Tlačivo na ohlásenie kultúrneho podujatia

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 03.04.2017

Tlačivo na ohlásenie športového podujatia

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 03.04.2017


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close