Oznámenie o konaní podujatia

Obec Štrba upozorňuje všetkých usporiadateľov kultúrnych a športových podujatí na území Obce Štrba (vrátane miestnych častí Tatranská Štrba a Štrbské Pleso) na potrebu plnenia si oznamovacej povinnosti, vyplývajúcej zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a zo zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti môže byť podujatie zakázané alebo usporiadateľovi uložená  pokuta.
Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí – usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v obci Štrba je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie Obci Štrba najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.
Oznámenie o verejnom športovom podujatí – usporiadateľ verejného športového podujatia je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie Obci Štrba najneskôr:
 10 dní pred podujatím,
 15 dní pred podujatím, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
 30 dní pred podujatím, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
V odôvodnenom prípade možno oznámenia podať aj v kratšej lehote. Kópie oznámení sa postupujú Obecnej polícii Štrba, Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Poprade a Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Vysoké Tatry (v prípade konania akcie na Štrbskom Plese).
Oznámenie o konaní podujatia je potrebné podať na predpísanom tlačive. V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Oznamovacej povinnosti podliehajú aj zhromaždenia usporiadané podľa zákona č. 84/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o zhromažďovacom práve, ktorých konanie je zvolávateľ povinný oznámiť na predpísanom tlačive s výnimkou:
 zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom,
 zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
 zhromaždení konaných v obydliach občanov,
 zhromaždení menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.

Povinnosti usporiadateľa:
Usporiadateľ je povinný dodržiavať vyhlášky a zákony SR:
 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v platnom znení,
 zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v platnom znení,
 zákon č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení,
 zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v platnom znení,
 vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
 ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy,
 všeobecne záväzné nariadenia Obce Štrba.

Zverejnenie podujatia:
Usporiadateľ môže požiadať o zverejnenie informácie o konaní podujatia:
 na webstránke obce Štrba www.strba.sk  a v informačnom systéme Deskline, prevádzkovaného Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry
 v Štrbských novinách
 v informačnom kanáli TV Štrba

Pre zverejnenie podujatia je potrebné:
 vyplniť všetky údaje v predpísanom tlačive
 vyplniť popis podujatia
 oznámiť podujatie minimálne 7 – 30 dní pred konaním podujatia (podľa charakteru podujatia)
 dodať plagát, pozvánku alebo ilustračný obrázok v elektronickej podobe na adresu strba@strba.sk s predmetom „Príloha k oznámeniu o konaní podujatia“

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Tlačivo na ohlásenie kultúrneho podujatia

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 03.04.2017

Tlačivo na ohlásenie športového podujatia

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 03.04.2017


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt