Sociálne služby

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom – prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

Obecný úrad v Štrbe
sociálny referát
Hlavná č. 188/67, 059 38 Štrba

tel.kontakt: 052/7781 461, 052/ 7878 824

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

V zmysle zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Obec Štrba vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:

• zariadenie pre seniorov
• zariadenie opatrovateľskej služby
• denný stacionár
• opatrovateľská služba

Potrebujete: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom, kópie správ a vyšetrení odborným lekárom nie staršie ako 6 mesiacov, kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, príp. invalidného dôchodku

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Žiadateľ vyplní žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Obvodný lekár vyplní lekársky nález. K lekárskemu nálezu je potrebné doložiť fotokópie posledných absolvovaných odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.
Žiadosť o vypracovanie lekárskeho nálezu poskytne obec žiadateľovi spolu so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskym nálezom.
Po vyplnení žiadosti a jej príloh obec žiadosť spolu s prílohami zaeviduje a následne vykoná sociálnu posudkovú činnosť v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok. V sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu posudzuje:
– individuálne predpoklady fyzickej osoby
– rodinné prostredie
– prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenia sa fyzickej osoby do spoločnosti
– odkázanosť fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a 4 časti II. a III zákona o sociálnych službách.

Na základe lekárskeho nálezu posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje zdravotný posudok. Na základe zdravotného posudku a sociálnej posudkovej činnosti posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Obec na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vypracuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré doručí žiadateľovi. Po 15 dňoch od doručenia žiadateľovi je rozhodnutie právoplatné. Právoplatnosť rozhodnutia žiadateľovi vyznačí obec. V prípade, ak sa žiadateľ vzdá odvolania, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ihneď.
Kópiu právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu klient posiela alebo iným spôsobom doručuje do zariadenia, v ktorom chce byť umiestnený.
Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ žiadosť o poskytovanie/zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci a následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov, môže obec poskytnúť občanom s trvalým pobytom na jej území, ktorí poberajú opakovanú dávku a príspevky v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi;

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady;

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na Obecnom úrade v Štrbe, sociálnom referáte.

Stravovanie dôchodcov

V zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
– nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
– má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
– dovŕšila dôchodkový vek

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšila dôchodkový vek.

Záujemca, ktorý má záujem o spoločné stravovanie, môže písomnou žiadosťou požiadať obec o stravovanie v týchto zariadeniach:
– jedáleň pri MŠ v Štrbe
– jedáleň pri ZŠ v Štrbe

Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Lekársky nález

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 12.01.2017

Žiadosť o stravovanie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 12.01.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 12.01.2017


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close