Sociálne služby

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb postupuje nasledovným spôsobom – prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť získa:

Obecný úrad v Štrbe
sociálny referát
Hlavná č. 188/67, 059 38 Štrba

tel.kontakt: 052/7781 461, 052/ 7878 824

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

V zmysle zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Obec Štrba vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na nasledovné sociálne služby:

• zariadenie pre seniorov
• zariadenie opatrovateľskej služby
• denný stacionár
• opatrovateľská služba

Potrebujete: žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález vyplnený obvodným lekárom, kópie správ a vyšetrení odborným lekárom nie staršie ako 6 mesiacov, kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného, príp. invalidného dôchodku

Postup pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Žiadateľ vyplní žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Obvodný lekár vyplní lekársky nález. K lekárskemu nálezu je potrebné doložiť fotokópie posledných absolvovaných odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov.
Žiadosť o vypracovanie lekárskeho nálezu poskytne obec žiadateľovi spolu so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekárskym nálezom.
Po vyplnení žiadosti a jej príloh obec žiadosť spolu s prílohami zaeviduje a následne vykoná sociálnu posudkovú činnosť v domácnosti žiadateľa a vypracuje sociálny posudok. V sociálnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu posudzuje:
– individuálne predpoklady fyzickej osoby
– rodinné prostredie
– prostredia, ktoré ovplyvňujú začlenenia sa fyzickej osoby do spoločnosti
– odkázanosť fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a 4 časti II. a III zákona o sociálnych službách.

Na základe lekárskeho nálezu posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje zdravotný posudok. Na základe zdravotného posudku a sociálnej posudkovej činnosti posudzujúci zdravotnícky pracovník vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Obec na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vypracuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré doručí žiadateľovi. Po 15 dňoch od doručenia žiadateľovi je rozhodnutie právoplatné. Právoplatnosť rozhodnutia žiadateľovi vyznačí obec. V prípade, ak sa žiadateľ vzdá odvolania, rozhodnutie nadobúda právoplatnosť ihneď.
Kópiu právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu klient posiela alebo iným spôsobom doručuje do zariadenia, v ktorom chce byť umiestnený.
Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ žiadosť o poskytovanie/zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci a následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov, môže obec poskytnúť občanom s trvalým pobytom na jej území, ktorí poberajú opakovanú dávku a príspevky v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi;

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady;

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa podáva na Obecnom úrade v Štrbe, sociálnom referáte.

Stravovanie dôchodcov

V zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:
– nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
– má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
– dovŕšila dôchodkový vek

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšila dôchodkový vek.

Záujemca, ktorý má záujem o spoločné stravovanie, môže písomnou žiadosťou požiadať obec o stravovanie v týchto zariadeniach:
– jedáleň pri MŠ v Štrbe
– jedáleň pri ZŠ v Štrbe

Strava (obed) sa v uvedených zriadeniach poskytuje v pracovných dňoch.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Lekársky nález

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 12.01.2017

Žiadosť o stravovanie

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 12.01.2017

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 12.01.2017


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt