Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Štrba, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Štrba, vyzýva všetkých občanov , ktorí doteraz neuzatvorili   nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Štrbe, v kancelárii č. 6 na prízemí.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 9/2015, je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby (nie je nám známe kto je tam pochovaný, ale hrob je udržiavaný).


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt