Stavebný úrad

AdresaHlavná 188/67
ObecŠtrba
E-mailgreisigerova@strba.sk, mazurova@strba.sk
Stránkové dni
Pondelok7,00 - 15,30
UtorokNestránkový deň
Streda7,00 - 17,00
ŠtvrtokNestránkový deň
PiatokNestránkový deň

Prestávka na obed12,00 - 13,00

 

Tlačivá stavebného úradu na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 02.09.2022

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby podliehajúcou vydaniu stavebného povolenia.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 17.08.2022

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 31.05.2016

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 17.08.2022

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/76 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. 453/2000 Z.z..

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., k § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Typ súboru: RTF | Zverejnené: 31.05.2016

 

Rozkopávkové povolenie

Kde vybavíte

Na stavebnom oddelení a ŽP, výstavbe obce, doprave – Ing. Štefánia Srebalová, poschodí Obecného úradu, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba číslo dverí 34,  telefónne číslo: 052/78 78 834.

K vybaveniu potrebujete

  • Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie
  • Prílohy uvedené v žiadosti na zvláštne užívanie MK

Lehota na podanie

Je potrebné včasné podanie úplne vyplnenej žiadosti s požadovanými prílohami z dôvodu, že cestný správny orgán môže povoliť zvláštne užívanie len so súhlasom dopravného inšpektorátu. Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie doručiť poštou alebo osobne do podateľne OcÚ.

Lehota na vybavenie

V jednoduchých prípadoch, najmä ak možno rozhodnúť na základe podkladov predložených účastníkom konania (žiadosť je kompletná), po súhlasnom stanovisku od dopravného inšpektorátu rozhodne správny orgán bezodkladne; v ostatných prípadoch do 30 dní; v zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Legislatívna úprava

 

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii – rozkopávka

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 13.07.2017

Oznámenie k vzniku poplatkovej povinnosti k poplatku za rozvoj

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 25.08.2021

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 02.09.2022


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt