Ochrana pred medveďom hnedým

Zásahový tím pre medveďa hnedého

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti.

Najviac však na Slovensku rezonuje otázka stále sa zvyšujúcich nebezpečných stretov človeka a medveďa. Ide hlavne o strety obyvateľov horských a podhorských oblastí s medveďmi, ktorí si snažia zabezpečiť ľahko dostupnú potravu vo forme komunálneho odpadu, potravín používaných pri prikrmovaní a odvádzacom vnadení raticovej prežúvavej a diviačej zveri zo strany užívateľov poľovníckych revírov. Zároveň je to aj zabezpečovanie potravy vo forme atraktívnych poľnohospodárskych plodín.

Z uvedených dôvodov vznikla na Slovensku potreba a spoločenská objednávka riešiť tieto problematické situácie vyplývajúce z koexistencie človeka a medveďa. Nakoľko je medveď hnedý (Ursus arctos) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov celoročne chránený živočích, problematiku rieši Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom jej odbornej organizácie a to Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky formou zriadenia “zásahového tímu pre medveďa hnedého na Slovensku”.

Zásahový tím pre medveďa hnedého na Slovensku vznikol vydaním Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zriadeniu, organizácii a práci zásahového tímu a jeho regionálnych skupín pre medveďa hnedého (ďalej len „metodický pokyn“) pod číslom 4970/2014-2.3 zo dňa 27. augusta 2014.

Tento tím bolo nevyhnuté zriadiť z potreby operatívneho riešenia eliminácie škôd spôsobených medveďom hnedým, resp. z potreby operatívneho riešenia eliminácie nebezpečných stretov medveďa hnedého a človeka.

Činnosť zásahového tímu pozostáva z nasledovných aktivít:

 • aktuálny monitoring situácie ihneď po nahlásení pohybu medveďa hnedého v blízkosti alebo priamo v intravilánoch obcí,
 • operatívne posúdenie stupňa synantropizácie u medveďa spôsobujúceho opakované škody a nebezpečné strety,
 • operatívne posúdenie eliminácie takého medveďa z populácie odchytom, resp. usmrtením,
 • realizácia odchytu, resp. usmrtenia takého jedinca medveďa hnedého.

Zásahový tím je rozdelený na dve základné skupiny a to:

 1. Národná skupina ktorá navrhuje odporúčania na zefektívnenie činnosti zásahových tímov na základe zhodnotenia doterajšej činnosti zásahových tímov. Vydáva metodické pokyny riadenia zásahu a spolupráce dotknutých orgánov a organizácií. V rámci národnej skupiny prebiehajú pravidelné stretnutia na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia nasledovných orgánov a organizácií: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna ochrana prírody SR (ďalej len „ŠOP SR“), Národné lesnícke centrum, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia horských sídel Slovenska, Krajská veterinárna a potravinová správa, Komora veterinárnych lekárov Slovenska, Úrad kriminálnej polície prezídia policajného zboru.
 2. Zásahový tím, ktorý je zvolaný priamo počas operatívneho riešenia vzniknutej situácie. Tento tím nemá stabilných členov a jeho zloženie vždy závisí od konkrétnej situácie a lokality kde je potrebné zásah vykonať. Zásahový tím je zložený z nasledovných zástupcov: vedúci zásahového tím (vždy je to zamestnanec ŠOP SR), ostatní členovia (užívateľ príslušného poľovníckeho združenia, veterinárny lekár) a podľa potreby a v závislosti od okolností a zložitosti situácia aj polícia SR, resp. mestská alebo obecná polícia.

Ako postupovať

Postup zvolania a práce zásahového tímu je nasledovný. Pri nahlásení výskytu jedinca medveďa hnedého, ktorý vykazuje známky neprirodzeného správania sa, je zranený alebo sa pohybuje priamo v blízkosti ľudských obydlí (obce, mestá, turistické, športové a liečebné zariadenia ap.) môžu nastať rôzne situácie:

 1. Vzniká krajná núdza (§ 24 300/2005 Z. z. trestného zákona)
  V takomto prípade je ktokoľvek zo zúčastnených subjektov (Polícia SR, užívateľ poľovného revíru, veterinárny lekár, ŠOP SR) oprávnený konať v zmysle § 24 trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a problematického jedinca eliminovať (uspať pomocou narkotizačnej látky, odchytiť) alebo priamo usmrtiť.
 2. Zatiaľ nevznikla krajná núdza – postup je nasledovný
 • je potrebné okamžite kontaktovať osoby zásahového tímu ŠOP SR, pričom prvotný kontakt je::+421/911 011 383, zasahovytim@sopsr.sk,
 • ostatné telefonické kontakty sú uvedené na konci textu,
 • v prípade, že nie je možné kontaktovať niektorú z  kontaktných osôb je potrebné situáciu nahlásiť naPolicajný zbor SR (+421/961 055 255, +421/961 055 256, uos@minv.sk), v takomto prípade polícia SR kontaktuje vedúceho zásahového tímu, resp. iné kontaktné osoby ŠOP SR,
 • ŠOP SR požiada políciu o zabezpečenie informovania zástupcov miestnej samosprávy,
 • v prípade, že oznámenie podá miestna samospráva, ŠOP SR kontaktuje priamo políciu,
 • po dohode polície s vedúcim zásahového tímu, kontaktuje polícia najbližšieho užívateľa poľovného revíru,
 • vedúci zásahového tímuje zamestnanec ŠOP SR, ktorý je nahlásený ako kontaktná osoba,
 • polícia postupuje vždy v zmysle usmernenia vydaného Prezídiom policajného zboru,
 • polícia v súčinnosti s užívateľom poľovného revíru vykoná miestne zisťovanie o ktorom následne informujú vedúceho zásahového tímu,
 • v prípade, že ide o krajnú núdzu (vyhodnotenie situácie zúčastnenými – polícia a zástupca užívateľa poľovného revíru), postupujú podľa bodu A a vykonajú potrebné opatrenia,
 • vedúci zásahového tímu okamžite po príchode na lokalitu posúdi danú situáciu a rozhodne o prizvaní ďalších subjektov podľa potreby (veterinárny lekár, hasičský zbor, mestská polícia, zástupca miestnej samosprávy ap.),
 • v prípade, že vedúci zásahového tímu posúdi, že nie je potrebná priama osobná účasť veterinárneho lekára, prebehne dohoda s veterinárom o usmrtení, resp. odchyte telefonicky,
 • zásahový tím vykoná monitoring (vypočutie obyvateľov, vyhodnotenie anamnézy, priame pozorovanie), po realizácii ktorého zabezpečí realizáciu imobilizácie, resp. usmrtenia,
 • po imobilizácii, resp. usmrtení problematického jedinca vedúci zásahového tímu spíše protokol o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca, ktorého správnosť overia všetci zúčastnení svojím podpisom,
 • protokol bude slúžiť pre potreby všetkých zainteresovaných (polícia – hlásenie, poľovnícky subjekt – privlastnenie jedinca, ŠOP SR – pre potreby založenia do spisu),
 • počas imobilizácie, resp. usmrtenia zástupcovia ŠOP SR odoberú potrebné vzorky a vypracujú hlásenku o imobilizácii, resp. usmrtení jedinca.

Povinnosti užívateľov poľovných revírov pri zásahu tímu na nepoľovnej ploche sú v podstate rovnaké ako na ploche poľovnej. Tu je dôležité, že na nepoľovnej ploche musí najprv okresný úrad, odbor pozemkový poveriť vlastníka pozemku v zmysle zákona o poľovníctve. Toto poverenie v tomto zmysle znamená povinnosť okresného úradu pre vydanie rozhodnutia pre vlastníka pozemku na mimoriadny lov na nepoľovnej ploche.

Pracovisko ŠOP                Riaditeľ/kontakt Kontaktná osoba/kontakt Poznámka
ŠOP SR Banská Bystrica  Vladimír Antal 0911 011 383 Vedúci zásahového tímu
NP Malá Fatra  Michal Kalaš 0903 298 130 Martin Hatala 0903 298 135
NP Nízke Tatry  Ľuboš Čillag 0903 298 160  Stanislav Ondruš 0911 390 120 Okresy: BB, RK, BR
Ing. Ján Kicko 0911 390 130 Okresy: LM, PP
PIENAP  Vladimír Kĺč 0903 298 185  Katarína Kisková 0903 298 186
NP Slovenský raj  Tomáš Dražil 0903 298 217 František Bartko 0903 298 213
 Jozef Kormančík 0903 298 216
TANAP  Pavol Majko 0903 298 250  Viera Kacerová 0911 390 260
Ing. Pavol Lenko 0903 298 264
NP Poloniny  Miroslav Buraľ 0903 298 190 Štefan Pčola, 0911 390 186
NP Muránska planina Jana Šmídtová 0903 298 156  Jerguš Tesák 0903 298 408
Peter Bryndza 0903 298 154
Pavol Balko 0903 298 153
NP Slovenský kras Ján Kilík 0903 298 230  Milan Olekšák 0911 390 238
NP Veľká Fatra  Peter Vantara 0903 298 201  Mária Apfelová 0911 062 360 Okresy: TP, BB
 Juraj Žiak 0911 390 145 Okres: MT
Miroslav Gejdoš 0903 298 115 Okres: RK
CHKO Strážovské vrchy  Karol Pepich 0903 298 320 Beňadik Machciník 0903 298 127
CHKO Poľana  Vladimíra Fabriciusová 0903 298 301  Ivan Valach 0911 390 198
 Vladimír Hrúz 0911 390 197
Ján Bariak 0903 298 302
CHKO Cerová vrchovina  Katarína Gaálová 0903 298 145 Vladimír Karola 0903 298 146
 Csaba Balázs 0911 390 224
CHKO Vihorlat  Ladislav Rovňák 0903 298 316 Zuzana Argalášová 0911 390 192
CHKO Horná Orava Dušan Karaska 0911 390 256 Šimon Kertys 0903 298 409
CHKO Ponitrie Radimír Siklienka 0903 298 310 Vladimír Slobodník 0911 390 159
CHKO Kysuce Ján Korňan 0903 298 285 Ivan Pavlišin 0903 298 288
CHKO Štiavnické vrchy Dušan Trcka 0903 298 326 Dušan Farbiak 0911 390 227
CHKO Východné Karpaty  Juraj Platko 0911 390 193 Martin Šepeľa 0903 298 309
RCOPK v  Prešove Beáta Forintová 0903 298 340  Roman Trojčák 0911 390 164

Zdroj údajov: ŠOP SR


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt