Podujatia v Štrbe

26. marca 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca

V nedeľu 26. marca 2023 o 15,00 h sa milovníci hovoreného slova stretli v obradnej sieni obecného úradu na 23. ročníku  Slávnosti poézie Dr. Petra Švorca. Recitovali deti materskej školy, prváci a víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína. V druhej časti slávnostného popoludnia odzneli básne Daniela Heviera a s hudobnými  prednesmi a spevom sa predstavil Vincent

12. februára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Fašiangový sprievod

Fašiangy Turíce Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude. Aj táto pieseň znela ulicami obce  počas fašiangové sprievodu. Po trojročnej prestávke vďaka rodičom a vedúcim DFS Štrbianček Janke Doležalovej a Zlatke  Gancarčíkovej deti detského folklórneho súboru opäť  oslávili v maskách fašiangy. Sprievod masiek prešiel od kultúrneho domu ulicou SNP a po Hlavnej späť

9. februára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Karneval v materskej škole

Vo fašiangovom období v materskej škole zorganizovali karneval. Deti prichádzali do škôlky v karnevalových masách. spolu si zatancovali, urobili fotografie na pamiatku. Medzi deti prišli aj dvaja nerozluční priatelia z krajiny Rozprávkovo Tárajko a Popletajka. Spolu s deťmi spievali, hrali sa a tancovali. Karnevalový deň v materaskej škole skončil tak ako sa patrí diskotékou

4. februára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Slávnostná akadémia pri príležitosti 50. výročia založenia športových tried

Počas celého roka 2023 si športovci viacerými podujatiami budú pripomínať 50. výročie založenia športových tried pri Základnej škole v Štrbe, ktoré od školského roka 1972 – 1973 nepretržite vychovávajú bežcov na lyžiach. Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná akadémia s historickými fotografiami a výpoveďami bývalých žiakov športových tried a trénerov

3. februára 2023 | Dobrovoľný hasičský zbor, Kultúra, Novinky, Podujatia

Výročná členská schôdza – 2022

Rok 2022 hodnotím ako jeden s doposiaľ najnáročnejších v celkovej činnosti nášho DHZ ako v zásahovej činnosti pri požiaroch, tak aj v technických výjazdoch, keď v tomto roku bolo odoslaných pre vedenie HZZ Prešov a DPO celkove 32 správ. Začiatok roka bol v znamení končiacej sa epidémie Covid 19, ale začiatku vojnového konfliktu v susednej Ukrajine (24.2.2022). Členskú základňu tvorilo 77 členov, v priebehu

27. januára 2023 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Pietna spomienka na oslobodenie obce

Hrdinské činy osloboditeľov našej obce zostanú navždy zapísané v jej histórii i v mysliach každého z nás, ako odpor proti vojne, násiliu, ako symbol boja za svojbytnosť, ako budúcnosť našej obce a našej krásnej vlasti a ich obyvateľov. Oslobodenie  obce Štrba sa zapísalo do dejín 29. januára 1945. Odvtedy  uplynulo  už 78 rokov. Tento výrazný

22. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Ekumenická bohoslužba

Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17), taká bola téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2023, ktorú vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2023 spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a

20. januára 2023 | Kultúra, Podujatia

Výročná členská schôdza ZO SZPB

20.1.2023 sa konala v zasadačke Spoločenského domu v Štrbe výročná členská schôdza ZO SZPB v Štrbe    Program:  1. Otvorenie, privítanie hostí a schválenie programu Voľba návrhovej a volebnej komisie Správa o činnosti za uplynulý rok a návrh ďalších úloh Správa revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami, návrh rozpočtu. Voľba výboru ZO, revízora účtov, delegátov na oblastnú konferenciu s

21. decembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Predvianočné stretnutie s dôchodcami

Obec organizuje každoročne vianočné stretnutie s našimi staršími spoluobčanmi, a tým im spríjemniť predvianočné adventné obdobie, obdarovať vianočným kultúrnym programom a tiež pohostením. Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov zaželal všetkým vo svojom príhovore starosta obce Michal Sýkora aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva. Zvlášť pozdravil chorých spoluobčanov a poprial im

18. decembra 2022 | Kultúra, Novinky, Podujatia

Otváranie dverí Vianoc podtatranských

31. ročník predvianočnej slávnosti Otvárania dverí Vianoc podtatranských sa niesol pod názvom „Nech vianočný čas sa v lásku zmení“. Podujatie sa uskutočnilo 18. decembra 2022 na pódiu pri budove Obecného úradu v Štrbe. Účinkovali folklórne súbory  a cirkevné spevokoly pôsobiace v obci. Hosťom programu bola mužská spevácka skupina Suita kráľa Mateja „Svetlo, láska a mier


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt