Cena obce, Cena starostu obce

26.jún bol slávnostný deň, kedy sme ocenili ľudí výnimočných, ktorých krédom sa stala láska k práci, k životu, k histórii, kultúre a športu. Ktorí svojou usilovnosťou a obetavosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo o histórii, šíria osvetu a môžu byť inšpiráciou pre mnohých. Neradi však o svojich úspechoch hovoria. Aj keď mnohí už nie sú medzi nami, o ich úspechoch hovoria výsledky v spoločenskej, kultúrnej, či športovej oblasti. Tento deň bol príležitosťou, aby sme pripomenuli širokej verejnosti ich zásluhy a  ocenili ich.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 17. júna 2020 schválilo navrhnutých občanov našej obce oceniť a udeliť Cenu obce Štrba pri príležitosti 740.výročia vzniku obce Štrba a 140.výročia vzniku Tatranskej Štrby.

 • za výrazný podiel na rozvoji poľnohospodárstva v obci, za výrazný podiel pri rozvoji obce a za dlhoročné pôsobenie v orgánoch samosprávy  obce obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Jánovi Šerfelovi
 • za dlhoročnú  aktívnu prácu pri rozvoji športu v obci, za činnosť vo funkcii predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a dlhoročnú činnosť predsedu Dozorného výboru Jednoty Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Pavlovi Otčenášovi
 • za výrazný podiel pri rozvoji osvety a kultúry  a  na rozvoji Slovenského červeného kríža v Štrbe Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Pavlovi Hurajtovi
 • za výrazný podiel na rozvoji osvety a kultúry v obci, za zachovávanie kultúrneho dedičstva v obci,  za výraznú činnosť vo funkcii predsedu Miestneho odboru Matice Slovenskej, za výrazný podiel na rozvoji obce pôsobením v orgánoch samosprávy  obce Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba PhDr. Petrovi Švorcovi in memoriam. 
 • za výrazný podiel na rozvoji duchovného  a kultúrneho života v obci ako evanjelický kňaz, básnik, národovec, publicista a redaktor, organizátor spolkov mládeže Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Pavlovi Tomkovi
  in memoriam
 •  za dlhoročnú učiteľskú prácu, za výrazný podiel na rozvoji kultúrneho  života v obci Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba PhDr. Pavlovi Rajniakovi in memoriam
 • za výrazný podiel na rozvoji  umeleckého a kultúrneho života v obci Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba maliarke Marte Pappovej in memoriam.
 • za výrazný podiel na rozvoji obce, za rozvoj dobrovoľného hasičstva v obci, za výrazný podiel pri vytváraní materiálnych podmienok hasičov a za úspechy v hasičských súťažiach Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba

za výrazný podiel na rozvoji obce, za prínos pri dlhoročnom udržiavaní štrbského folklóru, za úspechy na súťažiach a za výraznú reprezentáciu obce Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Folklórnej skupine Štrbän.

Slávnostná atmosféra v obradnej sieni obecného úradu, ktorú umocňovalo ženské zoskupenie La Speranza pokračovala aj pri oceňovaní Cenou starostu obce.

Starosta obce Štrba pri príležitosti 740. výročia vzniku obce a 140. výročia Tatranskej Štrby udelil Cenu starostu obce

 • za výrazný podiel na rozvoji kultúry a zachovávaní štrbského folklóru v obci, za dlhoročné pôsobenie  vo folklórnej skupine Štrbän  a za reprezentáciu obce Anne Bartošovej, Márii Gavalierovej, Petrovi Garajovi, Márii Jančíkovej, Anne Jonasovej, Márii Krottákovej, Pavlovi Mackovi, Anne Milanovej, Jánovi Otčenášovi, Zuzane Šulekovej, Márii Šerfelovej

 Ocenení boli aj dlhoroční členovia FS in memoriam – Ján Hurajt, Mária Ivanidesová, Ondrej Otčenáš, Michal Petruška, Michal Šerfel 

 • za celoživotnú prácu na rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci Štrba Pavlovi Balážovi, Jánovi Erdziakovi, Michalovi Havašovi, Michalovi Hurajtovi, Jánovi Jackovi, Michalovi Jonasovi, Vladimírovi Kováčovi, Jánovi Kubíkovi, Pavlovi Michalkovi, Jánovi Zlukymu
 • za dlhoročnú prácu a rozvoj drobnochovu v obci starosta obce udelil Cenu starostu obce Michalovi Pavelovi

Laureátom Ceny obce a Ceny starostu obce ďakujeme za aktívnu a tvorivú činnosť ako i za zásluhy, ktorými  sa pričinili o rozvoj našej obce.

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt