Školské stravovanie po novom

 

Od 1. januára 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá zaviedla   poskytovanie dotácie na stravu v materských školách.

Štátnu dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a na dieťa:

  • vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,

 

Od 1. septembra 2019 sa dotácia na stravu bude poskytovať aj všetkým žiakom základnej školy. Štátna dotácia bude vo výške 1,20 € na jeden obed/deň. Podmienkou je, aby sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu (t.j. bolo v škole v daný deň) a odobralo obed.

Od 1.9.2019 ministerstvom školstva zvyšuje aj výšku príspevku na potraviny v školských jedálňach nasledovne:

 

(1. finančné pásmo)                                Doteraz                                Od 1. 9. 2019

Materská škola                             1,05 € (desiata, obed, olovrant)               1,37 €

Základná kola (6-11 rokov)          0,88 € (obed)                                           1,08 €

Základná škola (11–15 rokov)     0,95 € (obed)                                           1,16 €

Za týmto účelom Obecné zastupiteľstvo v Štrbe prijalo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019, ktorým určilo výšku príspevku na stravovanie nasledovne:

 

Kategória stravníkov Stravné –  1. finančné pásmo v € Výška dotácie* na jedno jedlo  v € Režijné náklady, ktoré platí stravník Celková výška úhrady za stravníka
MŠ (od 2 – 5 rokov) 1,37 bez dotácie 1,37 €
MŠ (od 2 – 5 rokov), ak sú deti v hmotnej núdzi/príjem nedosahuje živ.minimum 1,37 1,20 0,17 €
MŠ predškoláci – deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 1,37 1,20 0,17 €
ZŠ (od 6 – 11 rokov) 1,08 1,20** 2 €/mesiac len réžia 2 €/mesiac
ZŠ (od 11 – 15 rokov) 1,16 1,20** 2 €/mesiac len réžia 2 €/mesiac
Stredná športová škola 1,26 bez dotácie 2 €/mesiac 1,26 €/obed +

réžia 2 €/mesiac

Cudzí stravníci 2,70 bez dotácie 2,70 €

V poslednom stĺpci je uvedená suma, ktorú má platiť stravník (v prípade dieťa jeho zákonný zástupca)

 

Novým poplatkom oproti minulým rokom je úhrada režijných nákladov vo výške 2 €/mesiac pre každého žiaka základnej školy, ktoré žiak zaplatí vopred vo výške 20 € za celý školský rok. Obec v spolupráci so školu pristúpila k úhrade týchto nákladov z dôvodu zvýšených režijných nákladov z titulu stravovania sa všetkých žiakov školy (väčšia potreba čistiacich prostriedkov, jedálenského a kuchynského vybavenia a pod.). Na tento účel bude slúžiť aj rozdiel medzi dotáciou (1,20 EUR) a cenou jedného obeda.

 

Všetky ostatné podmienky poskytovania a podrobnosti budú rozpracované príslušnými vedúcimi školských jedální. Rodič (zákonný zástupca) svojím podpisom na zápisnom – prihlasovacom lístku na stravovanie v príslušnej školskej jedálni vyjadrí súhlas so stanovenými podmienkami. Ak rodič žiaka základnej školy neodhlási, hradí plnú výšku ceny obeda. Každý rodič je povinný uhradiť vyššie uvedených 20 €, ktorá bude slúži aj ako záloha v prípade včasného neodhlásenia žiaka z obeda. Diétne stravovanie sa v školskej jedálni ZŠ a MŠ neposkytuje, nárok na dotáciu si rodič môže žiadať na Obecnom úrade v Štrbe (u Ing. Hurajtovej), pričom táto suma bude poskytnutá priamo rodičovi (zákonnému zástupcovi).

 

Aj touto cestou žiadame rodičov o včasnú úhradu poplatkov podľa pokynov vedúcich školských jedální.

 

Autor článku: Ing. Anna Hurajtová

 


2019 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close