VČS 2012

2. februára 2013 členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Štrbe hodnotili svoju činnosť na výročnej členskej schôdzi.

Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia

Dovoľte aj mne, aby som zhodnotil činnosť nášho hasičského zboru za rok 2012.

10. decembra 2011 bol výročnou členskou schôdzou zvolený nový výbor na funkčné obdobie 2012 až 2016. Na prvej výborovej schôdzi 8. januára 2012 členovia boli poverení prácou na jednotlivých funkciách a to :

Garaj Michal – predseda , Zluky Ján – veliteľ, Baláž Róbert– preventivár, Petruška Michal tajomník – pokladník , Baláž Pavol– strojník, Tomko Pavol a Gavalier Peter –vedúci hasičskej mládeže, Havaš Jaroslav a Hurajt Pavol– skladník –hospodár, Havaš Michal, Baláž Marek, Blaško Ján, Srebala Ján , Štefánia Srebalová členovia výboru Kováč Vladimír, Michalko Pavol, Jonás Pavol – revízori

Na začiatku roka bolo 78 členov ,v priebehu roka pribudli 2 členovia.

Výbor sa stretával 1 krát mesačne + podľa potreby brigády , servisné prehliadky, ale to už nie celý výbor, ale podľa závažnosti situácie.

Dobrovoľný hasičský zbor sa stará o túto zverenú techniku:

Cisternové vozidlo Iveco Magirus s motorovou striekačkou.

Obec Štrba a PS urbár nám v mesiaci jún pomohla dovybaviť hasičské auto hadicami ,,D“ prúdnicou, prejazdovým mostíkom, prechodmi na hadice B/C ,C/D a v mesiaci október ďalším potrebným náradím. V mesiaci august sme boli na povinnej servisnej prehliadke s  hasičským autom Ivecom, bola prevedená výmena olejov, chladiacej zmesi a podobne v aute a motorovej striekačke.

Hasičské vozidlo Avia 30

Mikrobus Renaut masters

Motorové striekačky PS 12 a PS 8.

Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR .Do týchto činností je zaradená

a) zásahová a technická pomoc Dňa 6. decembra 2012 vo večerných hodinách okolo 22.30 hod. bol spozorovaný požiar mladými hasičmi zo susednej obce Šuňava, ktorí prechádzali cez dedinu. Nezaváhali a konali. Rýchlym zásahom členov dobrovoľného hasičského zboru zo Štrby, občanov – profesionálnych hasičov, ktorí v tej dobe boli doma a tiež ďalších občanov obce, sa podarilo oheň skrotiť. Zhorela síce strecha hospodárskej budovy a komplet dielňa, no uchránil sa rodinný dom, ktorý bol spojený s týmito budovami a tiež susedné domy a garáže. Na pomoc boli privolaní aj príslušníci HaZz v Poprade. Velitelia profesionálni hasiči nás pochválili, ako sme to zvládli – v začiatkoch požiaru, kde je každá minúta drahá. Pri hasení požiaru sa počas noci vystriedalo 28 členov DHZ zo Štrby . Týmto požiarom v dedine prešlo trinásťročné obdobie bez požiaru. V katastri sme ale za toto obdobie mali výjazd 21-krát k lesným a trávnym porastom a hlavne v roku 2001 k povodni.

1/5

Technickú pomoc sme poskytli aj obci pri pretláčaní priepustov popod komunikácie, čistenie a krtovanie kanálov v Obci Štrba a na Tatranskej Štrbe.

b) protipožiarnej prevencie v mesiaci apríl naši členovia vykonali preventívne prehliadky v obci po rodinných domoch, na Tatranskej Štrbe v chatovej časti a na

Štrbskom plese to boli priestory okolo hydrantov, následne v mesiaci novembri to boli dohliadky.

V rámci výchovy pri predchádzaní požiarom  v obecnej televízii boli odvysielané relácie a to v jarných mesiacoch o nebezpečenstve vypaľovania trávnych porastov a v jeseni o potrebe a údržby čistenia komínov pred vykurovacím obdobím . Materiál nám bol poskytnutý z Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade .

c) odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov naši štyria členovia v mesiaci marci Tomko Pavol, Garaj Michal, Michalko Pavol a Gavalier Peter sa zúčastnili vo  firme Florián v Martine školenia strojníkov.

Tomko Pavol, Gavalier Peter, Baláž Marek v mesiaci november sa zúčastnili školenia a skúšok na získanie odznaku vedúci mládeže.

Súťažné družstvá sa v dňoch 16. – 17. júna zúčastnili previerok pripravenosti v Hranovnici, kde obsadili muži a dorast 3. miesta, ženy skončili na 1. mieste.

Počas celého roka súťažné družstvá boli zapojené do Podtatranskej hasičskej ligy a to ženy, dorast, ktorí vo svojich kategóriách zvíťazili, muži obsadili celkové 4. miesto.

V regionálnej hasičskej lige Spiš ženy skončili celkove na 1. mieste a muži na 8. mieste.

Finále východoslovenskej hasičskej ligy v Kecerovciach a na Super pohári v Hliníku nad Váhom ženy skončili zhodne na 12. mieste.

Muži v Kecerovciach skončili na 17. mieste, na Super pohári neštartovali.

Žiaci v roku 2012 mali postupový rok. Tu sme na okresnom kole v kategórii 10členných družstiev dievčat skončili na veľmi peknom 3. mieste. Chlapci v kategórii 5členných družstiev skončili na tiež veľmi peknom 4. mieste, tu je potrebné podotknúť, že sme patrili vekovo k najmladším.

Najviac sa darilo v požiarnom útoku s vodou, kde sme mali jedno družstvo poskladané z chlapcov a dievčat, ale hodnotení v kategórii chlapcov a obsadili 1. miesto.

Žiaci v podtatranskej olympiáde mladých hasičov v kategórii chlapcov skončili na 5. mieste, dievčatá na 7. mieste.

Je potrebné poďakovať všetkým družstvám žiačky, žiaci, dorast, ženy, muži a ich trénerom za vzornú reprezentáciu, všetkým šoférom, ktorí nás vozia na tieto súťaže, vedeniu zboru, pretože bez ochoty by tieto výsledky neboli.

2/5

Niekto môže namietať, načo toľko súťaží, ale keď sme boli na školení, nám bolo podotknuté, že je potrebné vedieť jeden o druhom, kto ako reaguje v rôznych situáciách, keď sa darí, ale aj keď to ide horšie, aby sme neboli prekvapení v situáciách, pre ktoré sa pripravujeme pomoci človeku.

d) výchovy detí a mládeže Pri základnej škole pracuje hasičský krúžok a pre potreby výcviku Obec Štrba zakúpila tunel CTIF. Na začiatku roka bolo prihlásených 18 detí, ale ku koncu roka to už bolo len deväť, neviem, kde je príčina. Možno práve tam, kde sa nám najviac darilo, že deti cvičia s motorovou striekačkou a už nechcú cvičiť a viazať uzle, predsa je pre deti voda zaujímavejšia.

e) spolupráca so samosprávou a právnickými osobami je na dobrej úrovni, či to už je s Obcou Štrba, Pozemkovým spoločenstvom Urbár a Poľnohospodárskym družstvom, 1. Tatranskou spoločnosťou .

g) verejnoprospešnej práci v tejto oblasti je spolupráca dobrá, či je to pri už skôr spomenutej pomoci pri pretláčaní kanálov alebo pri čistení priepustov popod komunikácie, pri spoločenských podujatiach vianočnom púšťaní ohňostroja, v športovej oblasti pomoc počas Malého štrbského maratónu.

h/ Kultúrnej a športovej činnosti Mladé hasičky so svojimi vedúcimi v mesiaci február navštívili posledného žijúceho priameho účastníka národnooslobodzovacích bojov v Rusku pána Jána Jacku.

Obec Štrba a Dobrovoľný hasičský zbor Štrba 12. mája 2012 usporiadali 4. ročník súťaže Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola. Tento rok bol umocnený tým, že je postupový a  tí najlepší zo Slovenska postúpili na súťaž do Francúzka. Prišli aj družstvá z okresov Kežmarok a Spišská Nová Ves. A nás môže tešiť, že družstvo dievčat zo Šuňavy a chlapci zo Spišskej Novej Vsi, ktorí súťažili aj u nás, postúpili ako majstri Slovenska a budú reprezentovať Slovensko vo Francúzsku.

1. júna 2012 zišli sa športovci Štrby na oceňovaní športovcov za rok 2011. Toto ocenenie sa konalo už po deviatykrát. Stretli sa v obradnej miestnosti Obecného úradu Štrba za účasti trénerov, poslancov a členov komisie. V spoločnosti olympionikov – Pavla Hurajta – biatlonista, Miroslava Jambora -stolný tenis, Martina Bajčičáka – lyžovanie a majstra sveta Pavla Garaja – profesionálny majster sveta v kickboxe – sa ocitli aj štyria členovia Dobrovoľného hasičského zboru Štrba, a to Tomková Barbora za úspechy dosiahnuté v Podtatranskej olympiáde mladých hasičov, Alžbeta Korenková v kategórii žien, Miroslav Sokol v kategórii dorastencov a   Peter Gavalier v kategórii mužov – všetci za úspechy v Podtatranskej hasičskej lige okresu Poprad a Regionálnej hasičskej lige Spiš.

Za slnečného počasia 1. júla 2012 o deviatej hodine začal sa 9. ročník súťaže O pohár starostu obce Štrba, ktorého sa zúčastnilo tridsať Dobrovoľných družstiev mužov,

3/5

žien, dorastencov a dorasteniek. Súťaž je zaradená do Podtatranskej hasičskej ligy.

V kategórii mužov zvíťazilo a zároveň aj piatykrát prerušovane, družstvo zo Spišskej Soboty časom 14,69 s, čo je zároveň najlepší čas za celých deväť ročníkov a  tak získalo pohár natrvalo.

V kategórii žien po minulom ročníku sa začala písať nová história – družstvo žien zo Štrby tri krát za sebou vyhralo a tak putovný pohár zostal doma. Nové meno na novom

putovnom pohári patrí ženám DHZ Smižany okres Spišská Nová Ves časom 22,58 s. V kategórii dorastencov  prvú priečku  s časom 19,32 s  obsadila Šuňava. V  kategórii dorasteniek si prvenstvo vybojovali dievčatá  zo Spišskej Soboty časom 20,62 s .

Poobede o 13.00 hod. sa začal druhý ročník Regionálnej hasičskej ligy Spiš. Tohto podujatia sa zúčastnilo 13 družstiev mužov a 4 ženské družstvá z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča, Rožňava, Stará Ľubovňa a Liptovského Mikuláša. Súťažilo sa v hasičskom útoku s vodou v  dvoch pokusoch, pričom do hodnotenia bol počítaný  lepší pokus. Prvenstvo  medzi mužmi si vybojovala  Štôla okres /PP/ s časom 14,71 s, V kategórii žien to bola Štrba /PP/ s časom 18,37 s,. Keď porovnáme čas oboch pretekoch, prídeme k poznaniu, že tí najlepší to vedia či už s tenkými alebo hrubšími hadicami.

V mesiaci júli v rámci osláv 20. výročia vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti Slovenska v podtatranskej obci Štrba bola zapálená Vatra zvrchovanosti dňa 20. júla 2012 „Na strelnici“ . Vedenie Matice Slov. pozvalo aj nás, aby sme aj my prišli a tak zabezpečili podujatie po hasičskej stránke. Neodolali sme pozvaniu a hasičský krúžok mladých hasičov spolu so svojimi vedúcimi sa ho zúčastnil.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža MUDr. Ľudovíta Markušovského v Štrbe zorganizoval 24. novembra 2012 stretnutie darcov krvi. Na tomto stretnutí boli ocenení aj naši členovia Pavel Petruška – dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý túto životodarnú tekutinu daroval už 54 krát, ďalej Marek Kičin, Marek Vinc, Róbert Baláž. Z rôznych dôvodov sa nemohli zúčastniť tohto stretnutia – Zeman Ján, Michal Garajček, Garaj Pavol – viacnásobní darcovia a Ján Šulek prvodarca.

Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás, ale nie každému to zdravie dovolí. Vaše rozhodnutie môže pomôcť zachrániť život, preto sa chcem za všetkých poďakovať .

V spolupráci so samosprávou, starostom, poslancami, základnou školou sme sa aj my zapojili do činnosti usporiadaných v našej obci – Malý štrbský maratón, Deň detí a športu,. Na Štrbskom Plese – športová smršť a pod.

4/5

h) zveľaďovania dedičstva spolupráce a histórie ochrany pred požiarmi

22.7 2012 V Šuňave v rámci osláv 120.výročia založenia miestneho DHZ  sme sa zúčastnili posvätenia novej hasičskej zástavy. Pri tejto príležitosti sme im odovzdali pozdrav, dar a popriali veľa úspechov, čím menej požiarov a prianie, aby si túto zástavu osvojila celá dedina, nakoľko tá pôvodná bola Nižnošunavská. Nedá mi nespomenúť na tomto mieste účasť našej hasičskej hudby na otvorení a posviacke Vyšnošuňavskej zbrojnice v roku 1941.

Z príspevkov na činnosť od Obce Štrba, Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba, 1. Tatranská a Poľnohospodárskeho družstva Štrba sme zakúpili nové vychádzkové uniformy v počte 8 ks. Tiež sme zakúpili 10ks nepremokavých plášťov a ďalší potrebný materiál.

Tak ako sme sa na začiatku schôdze vrátili spomienkou k roku 1878, pripomeniem ešte jeden významný dátum a to 1. apríl 1933 kolaudácia Hasičskej zbrojnice . Od tej dobyto budova už viac krát prešla zmenami 1960prístavbou a nadstavbou pôvodnej budovy, 1974 – staré nevyhovujúce plechové roletové dvere boli vymenené za pántové plechové dvere. V roku 1984 sa koncom októbra začalo s prístavbou ďalších garáží ku požiarnej zbrojnici a nadstavbou ďalších miestností, v roku 2011 výstavba novej strechy, v roku 2012 výmena okien – pri všetkých týchto prácach hasiči priložili ruku k dielu a tak pomohli znížiť finančné náklady a tu sme tiež svojou troškou prispeli k práci, vyspravovanie stien, maľovanie, upratovanie, prerábanie vody a podobne.

Vážení prítomní

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám v priebehu minulého roku pomohli plniť úlohy našej organizácie. Zvlášť ďakujem obecnému úradu a všetkým sponzorom, bez ktorých by činnosť našej organizácie takýmto spôsobom nefungovala.

Ďalej ďakujem členom výboru a všetkým členom a členkám za odvedenú prácu pre našu organizáciu počas celého minulého roku a dúfam, že spolupráca v tomto roku 2013 bude ešte lepšia.

Ďakujem

V Štrbe dňa 2. februára 2013 správu predniesol predseda DHZ Štrba p. Garaj Michal

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close