Výročná členská schôdza - 2018

ObecŠtrba
MiestoReštaurácia Martek
Termín02.02.2018 - 02.02.2018

Výročná správa o činnosti DHZ Štrba za rok 2017.

Vážený pán prezident DPO SR, vážený pán starosta, vážené hasičky, hasiči, vážení hostia.

Dovoľte mi, aby som zhodnotil činnosť DHZ v našej obci za rok 2017.

Správu o činnosti za rok 2016 som končil slovami, že kto sme vlastne dobrovoľní hasiči a kde sa v tejto dobe berieme? Sme tu dobrovoľní nadšenci, ktorí aj v roku 2017 pomáhali ľuďom a plnili heslo – Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Našu hasičskú základňu na začiatku roka 2017 tvorilo 86 členov. V priebehu roka vstúpilo do DHZ 6 členov, zomreli dvaja členovia.

Na výročnej schôdzi 17.12.2016 bol zvolený nový výbor DHZ, kde boli zvolení siedmi mladí členovia. Celý výbor DHZ sa skladá zo 17 členov. Výbor sa stretáva pravidelne 1x mesačne a podľa potreby a situácie aj viackrát. Od roku 2017 máme vo výbore aj dve ženy a to tajomníčku – Evu  Gavalierovú a pracovníčku s mládežou Barboru Tomkovú.

V roku 2017 náš hasičský zbor bol zaradený orgánmi HZZ a DPO SR do skupiny „A“, kde doba výjazdu jednotky od vyhlásenia poplachu je 10 minút (jeden+3), kde môžem konštatovať, že sa nám to aj darí plniť.

V roku 2017 sa DHZ Štrba staral o zverenú techniku, ktorej počet sa stále zvyšuje. Je to cisterna Tatra 148, ktorá bola  19.9.2015 venovaná našej obci. Pri jej odovzdávaní pán minister vnútra Róbert Kaliňák  upozornil, že je potrebné, aby vozidlo prešlo opravou a to sa aj v roku 2017 uskutočnilo. Pri návrate z technického výjazdu na základňu sa pokazila spojka.

Hneď na druhý deň obecný úrad zabezpečil opravu v Poprade – bývalé dielne štátnych lesov SR.

Ďalšia zverená technika je:

  • vozidlo IVECO DEILLY s motorovou striekačkou Magirus
  • protipovodňový vozík s výzbrojou
  • 16-miestny mikrobus Renault Master

Vozidlá, ktoré som spomenul, boli v roku 2017 označené nápisom „Hasiči Štrba“ (nálepkou).

Počet motorových striekačiek  PS 12 sa zvýšil z troch kusov na štyri.  Od sponzora sme dostali striekačku PS 15, ktorá je zaradená ako zásahová. Ďalej sú to 2 kusy PS 8 a motorové čerpadlo Heron.

V priebehu roka 2017 sme dostali od ďalšieho sponzora elektrocentrálu o výkone 7,5 kw.

Od Pozemkového spoločenstva Urbár Štrba sme dostali 2 ks nových motorových píl značky Husgvarna, ktoré tiež boli zaradené do výzbroje DHZ.

Naše DHZ vlastní 6 prenosných vysielačiek a dve automobilové, ktoré sú zabudované v Tatre a v Ivecu.

V roku 2017 bol zakúpený vzduchový kompresor o výkone 8 Bar, ktorý slúži na tlačenie vzduchu pre Tatru 148.

Školenie, výcvik, odborná príprava.

Ešte 21.12.2016 bola vykonaná kontrola našej DHZ na rok 2017 Krajským riaditeľstvom HZZ z Prešova za účasti Okresného HZZ z Popradu. Išlo o tzv. ostrý poplach a výzva bola daná starostom obce Michalom Sýkorom. Po nástupe 13 členov DHZ pokračovala kontrola materiálno-technického vybavenia, kontrola PHM vo vozidlách a celková akcieschopnosť našej DHZ. Kontrola dopadla s hodnotením: – veľmi dobre -.

V marci absolvovali 10-ti členovia základný kurz odbornej prípravy členov hasičských jednotiek v počte 40 hodín.

Na konci apríla sa uskutočnilo školenie zdokonaľovacej prípravy členov hasičských jednotiek na úseku strojnej služby. Školenia sa zúčastnilo 6 osôb v trvaní dvoch dni –  16 hodín.

O prvého zasadnutia nového výboru 8.1.2017 v DHZ sa začal používať zvolávací systém SMS-správou cez mobilnú aplikáciu. Do SMS správ je zapojených 48 členov, ktorí majú školenie odbornej prípravy hasičských jednotiek. Zvolávacie správy môže zasielať veliteľ DHZ Ján Zluky, predseda DHZ Michal Garaj a starosta obce Michal Sýkora.

V roku 2017 táto aplikácia SMS-správ bola niekoľkokrát aj použitá.

Tohto roku 2018 chceme pripojiť obecnú sirénu na miestny rozhlas, aby bolo všade dostupné zvolávanie členov DHZ k zásahom.

Technická pomoc a požiarne zásahy.

Technickým zásahom 2.1. 2017 na výzvu obecného úradu, sa začal nový rok na Štrbskom Plese pri čistení kanalizácie v areáli pod skokanskými mostíkmi, za účasti 4 členov a vozidla Iveco.

DHZ v priebehu roka vykonal takýchto technických zásahov pri čistení kanalizácie 13-krát.

Hneď na to – 9.1. sme boli požiadaní od ŽSR o pomoc pri vyprostení osobného vozidla, ktoré zapadlo do snehu pri oprave poruchy na železničnej trati vedľa železničného mosta na Štrbe-zastávke. Akcie sa zúčastnilo 7 členov a vozidlo Iveco.

30.1. hneď zrána, nastúpili 3 členovia z vozidlom Iveco na Tatranskú Štrbu do kotolne penziónu Gabriela, ktorá bola zaplavená splaškami z upchatej obecnej kanalizácie.

V priebehu roku 2017, na požiadanie obecného úradu, bolo niekoľko ďalšich technických výjazdov. Ako vyčistenie rigola okolo cesty smerom na Šuňavu, umývanie a čistenie ciest vodou na Štrbskom Plese po zime, regulácia dopravy pri hoteli Sipox pre firemné hry, tiež zabezpečenie ohnivej šou na svahu Solisko na Štrbskom Plese. Tiež sme boli pripravení asistovať pri pomoci polícii a HZZ v rodinnom spore v byte, v budove pošty v Štrbe.

Na začiatku augusta bol jeden z najpripravovanejších technických výjazdov – k vystúpeniu Folklórneho súboru Lúčinica v Tatrach na Štrbskom Plese.

Činnosť DHZ pri tomto vystúpení spočívala v zabezpečení vody pre zaťažové nádoby na tribúne. Na hlavnom vystúpení folklórneho súboru náš DHZ vykonával protipožiarnu asistenciu + technickú pomoc pri odťahovaní pokazených osobných automobilov, usmerňovanie a reguláciu dopravy v križovatkách. Ďalšia výpomoc bola pre bezpečnostnú službu a zdravotnú záchrannú službu. Tejto akcie sa zúčastnilo cca 40 členov, čo je asi polovica všetkých členov DHZ.

Za vyškolenie protipožiarnych hliadok a za požiarnu bezpečnosť na tejto akcii, zodpovedal aj pán Marián Rušin – krajský veliteľ DPO.

Protipožiarne zabezpečenie tejto akcie si vyslúžilo veľký obdiv a spokojnosť ako v samotnom publiku, tak aj zo strany organizátora, ktorý pre DHZ vyslovil veľké ĎAKUJEM.

Ďalšie také podujatie folklórneho rázu sa konalo 3.9. 2017 na Štrbskom Plese a to vystúpenie FS Sľuk. Podujatie bolo pre nepriazeň počasia trochu menšieho rázu a nižšej účasti divákov.

Z nášho DHZ sa tu zúčastnilo 36 členov a 3 kusy vozidlovej techniky. Organizátor poďakoval za dobrú prípravu a pomoc celému kolektívu.

Od 14. do 18. augusta 4 členovia našho DHZ a vozidlo Tatra 148 zabezpečovali dovoz vody do cestných fréz pri frézovaní asfaltu na štátnej ceste č. 18 v katastri našej obce – od hranice kraja, po motorest Sosna.

V pokojných jarných a letných mesiacoch u nás v požiarnej oblasti predsa nastal zvrat. A to 16.8. o 12:00 bol zástupkyni starostu obce ohlásený požiar slamy na PD Štrba – v časti Šoldovo. K požiaru hneď dorazila osádka DHZ s Tatrov 148, ktorá sa práve vracala od dodávky vody pre cestné frézy, z Tatranskej Štrby. Požiar bol uhasený v zárodku, za účasti

7 členov DHZ Štrba a HZZ z Popradu – hasičská stanica Mengusovce.

  1. 9. 2017 v dopoludňajších hodinách, vyzval krajský HZZ v Prešove náš DHZ a ďalšie DHZ z okolitých obcí, k požiaru bývalého liečebného ústavu v Štôle. K výjazdu nastúpilo

8 členov a dve zásahové vozidlá – T148 a Iveco.

V nedeľu večer – 29. 10. o 18:30 – opäť požiadal krajský HZZ z Prešova starostu obce a veliteľa DHZ o pomoc pri odstranení  popadaných stromov na štátnej ceste Štrba – Štrbské Pleso, ako aj na ceste v chatovej oblasti Tatranský Lieskovec. Na akcii sa zúčastnilo 5 členov a Iveco.

16.12. 2017 o 16:20, vyzvalo operačné stredisko HZZ v Prešove náš DHZ k pomoci pri vyslobodzovaní motorových vozidiel v snehovej kalamite na ceste medzi Štrbou a Važcom.

V prvej hodine boli vyslobodené dve vozidlá, o hodinu nato sme nastupovali znova k vyslobodzovaniu ďalších piatich vozidiel. Toto druhé vyslobodzovanie prebiehalo za účasti siedmich členov a traktora, ktorý vlastní člen nášho DHZ. Do akcie bola zapojená polícia Popradského aj Mikulášskeho okresu, DHZ Važec a krajská správa ciest, ako aj náš pán starosta.

V nedeľu večer – 9. 12. 2017 – bol vyzvaný predseda DHZ občanmi časti Vyšná Šuňava, že u susedov horí hospodárska budova. Po dohovore s operačným strediskom HZZ , sme boli do 15-stich minút v Šuňave, kde už zasahovali – domáci DHZ a HZZ z Popradu. Po dohovore s veliteľom zásahu, naša jednotka,  v počte 5 členov, zabezpečovala prístup k zdroju vody v časti Nižná Šuňava – odhádzaním snehu a natiahnutím dopravného vedenia od zdroja k vozidlám.

Stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva vnútra SR a HZZ.

Dňa 25. 2. 2017 bolo v Prešove stretnutie ministra vnútra a predstaviteľov HZZ s členmi dobrovoľných hasičských zborov Prešovského kraja, kde pán minister zhodnotil spoluprácu dobrovoľných zborov s profesionálnymi. Náš DHZ na stretnutí zastupovali 3 členovia – a  to veliteľ, predseda a 1člen revíznej komisie DHZ.

  1. 10. 2017 sa konala v Martine konferencia členov DHZ, kde sa zúčastnili tiež traja členovia DHZ.

Počas roka 2017 pokračovala družba medzi hasičmi s družobnej obce Štěpánkovice a hasičmi so Štrby.

28.9. sme sa stretli na Štrbskom Plese, kde naši hostia absolvovali výlet na Solisko a vo večerných hodinách, v družnej debate v zasadačke DHZ, sme si vymenili skúsenosti z požiarnych zásahov ako aj bežnej činnosti.

Dnes – 2. 2. 2018 – tiež sa stretávame tu na výročnej schôdzi spolu našimi priateľmi zo Štěpánkovic.

Šport a súťaže.

20.5. 2017 – v sobotu na štadióne Športového klubu Štrba – súťaž mladých hasičov – Memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola.

– o detských súťažiach poinformuje referentka mládeže slečna Barbora Tomková

2.7. 2017 sa uskutočnil 14. ročník súťaže v hasičskom športe O pohár starostu obce Štrba.

Zúčastnilo sa ho 24 družstiev DHZ a jedno družstvo z HZZ z Popradu.

Nás reprezentovalo jedno družstvo mužov, jedno družstvo žien a jedno družstvo dorasteniek.

Brigádnická činnosť.

V priebehu roka 2017 sa pokračovalo v rekonštrukcii zbrojnice a to montážou vzduchového potrubia po garážach a montážou ohrievača vody a ďalšimi drobnými  úpravami.

Ďalšou činnosťou bola častá oprava vozidla T148, oprava a údržba požiarnych hadíc a požiarnej techniky.

Na štadióne členovia DHZ v spolupráci s obecným úradom a pracovníkmi VPP, uložili elektrický kábel pre osvetlenie skladu DHZ.

Ku dňu obce bola zrealizovaná nová prípojka vody a kanalizácie do altánku.

Vážení prítomní.

Možno neboli vymenované všetky činnosti, ktoré sme urobili v priebehu roka 2017, ale aj tak môžeme byť hrdí na svoju prácu.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom DHZ, výboru DHZ a zvlášť ďakujem Obecnému úradu, Pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba, 1.Tatranskej a všetkým ostatným vynikajúcim sponzorom, bez podpory ktorých, by náš DHZ nemohol tak dobre fungovať.

Do nového roku 2018 prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia a hasičského elánu.

Zároveň vám odovzdávam pozdrav a veľké poďakovanie za spoluprácu, od zástupkyne starostu obce Ing. Dagmar Vincovej.

                                                                                                                                                                                                                                                             Michal Garaj – predseda DHZ Štrba

V Štrbe dňa 2. 2. 2018

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close