Výročná členská schôdza

1. februára 2014 sa konala VČS DHZ v Štrbe, ktorej sa zúčastnili generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, člen snemu DPO SR a predseda KV DPO Prešov Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel, starosta obce Michal Sýkora a výbor Spolku dobrovoľných hasičov zo Štěpánkovíc.

Vážené hasičky, hasiči, vážení hostia! Zišli sme sa, aby sme zhodnotili rok 2013 a naplánovali si úlohy na rok 2014. Náš zbor pracuje pod vedením 15 členného výboru. Na začiatku roka bolo v zbore 75 členov, z toho 13 žien, v priebehu roka pribudli 4 členovia. Výbor sa stretával 1-krát mesačne alebo podľa potreby – brigády, servisné prehliadky, no nie už celý výbor, ale podľa závažnosti situácie. Teraz mi dovoľte zhodnotiť jednotlivé oblasti našej činnosti. Dobrovoľný hasičský zbor sa stará o túto zverenú techniku: Cisternové vozidlo Iveco Magirus s motorovou striekačkou, ktoré bolo na servisnej prehliadke 15. mája v podniku Auto Impex Spišská Nová Ves. 7.novembra bola vykonaná Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranárskeho zboru v Poprade inventúra vozidla a kontrola vybavenosti a dovybavenosti k zásahu, ktorá prebehla bez závad. Ďalej je to hasičské vozidlo Avia 30, o ktorom bolo Výborom DHZ a odborníkmi na automobilovú techniku skonštatované, že ďalšia oprava je nerentabilná, a tak so súhlasom Obecného úradu bolo toto vozidlo vyradené z prevádzky a odhlásené na Okresnom policajnom zbore a odovzdaná všetka potrebná dokumentácia. Tiež disponujeme s motorovými striekačkami PS 12 a PS 8. Ďalej je to Mikrobus Renault Masters na prepravu osôb, ktorý bol na začiatku roku 2013 dovybavený zimnými pneumatikami a v júli bola prevedená STK a Emisná kontrola. Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území SR., o ktorý sa svojou činnosťou usiluje aj náš hasičský zbor. Medzi dôležité činností patrí najmä a) zásahová a technická pomoc. Na našom území bol v roku 2012 iba jeden požiar. No v roku 2013 sme zaznamenali 3 požiare, a to prvý v sobotu na konci apríla okolo obeda vzniklo samovznietenie slamy na hnojisku pri diaľnici v lokalite vlčia jama, kde hustý dym zasahoval do diaľnice. Zasahovali členovia DHZ Štrba a jedno vozidlo HaZZ a technika PD Štrba. Ďalší zásah pri požiari bol 20. augusta v rodinnom dome u pána Štrbáka. Požiar vznikol od blesku. Rýchlym zásahom dobrovoľných hasičov zo Štrby, a následným privolaním hasičského záchranného zboru z Popradu sa podarilo uchrániť celý rodinný dom, na ktorom vznikla iba minimálna škoda. 30. septembra sme boli vyzvaní dispečerom HaZz v Poprade k likvidácií požiaru osobného auta v objekte Lesná cesta –Lieskovec –Tatranská Štrba. Tu sa zúčastnili 6 členovia DHZ. Ďalej sme pomohli s technickým vybavením pozemkovému spoločenstvu Urbár Štrba v začiatkoch požiaru v lesnom poraste vo Vysokých Tatrách. Tiež sme poskytli technickú pomoc obci pri pretláčaní priepustov popod komunikácie, čistenie a krtovanie kanálov v Obci Štrba a na Tatranskej Štrbe. b) V rámci protipožiarnej prevencie sa v roku 2013 preventívne prehliadky v našej obci nekonali. c) Čo týka odbornej prípravy, vo februári sa dvaja naši členovia zúčastnili na psychotestoch vodičov – jazda pod majákmi. 1. až 10. marca 2013 prebehlo školenie – Základná príprava členov hasičských jednotiek, ktorého sa zúčastnilo 22 hasičov DHZ Štrba. Na školení sa zúčastnili aj členovia dobrovoľných hasičských zborov: Vikartovce, Spišské Bystré, Važec, Gerlachov, Šuňava, Spišská Teplica, spolu 49 členov. Školenie zabezpečovala firma Florián z Martin. Školiteľmi boli Peter Marušín a Marián Holec . 9. júna v Hranovnici sa na výcviku a previerkach pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov zúčastnilo súťažné družstvo mužov, kde obsadili 3. miesto. Družstvo žien 16. júna skončilo na 2. mieste. d) DHZ sa venuje aj brigádnickej činnosti a spolupracuje so samosprávou, právnickými osobami a spoločenskými organizáciami, ktorým sa snažíme pomôcť brigádami, na kultúrnospoločenských akciách požiarnym zabezpečením, pomáhame na športových podujatiach ako Malý štrbský maratón a Deň detí a športu – 100 x 1000 metrov. Za rok 2013 môžeme ďalej spomenúť tieto brigádnické činnosti: pretlakovanie hadíc, oprava a údržba náradia a rekonštrukčné práce na požiarnej zbrojnici. e) Veľa členov DHZ sa aktívne zapája aj do hasičského športu. Počas celého roka sa súťažné družstvá mužov a žien zúčastňovali súťaží v Podtatranskej hasičskej lige. Ženy vo svojich kategóriách obsadili celkové 8. miesto, muži obsadili celkové 6. miesto. V regionálnej hasičskej lige Spiš ženy skončili celkove na 2. mieste a muži na 8. mieste. Žiaci v roku 2013 na Okresnom kole v Liptovskej Tepličke 2. júna v kategórii 10-členných družstiev nesúťažili, nakoľko bol nedostatočný počet žiakov. Hoci na začiatku roka bolo prihlásených 12 detí a dúfali sme, že sa to zlepší a keď nie, aspoň vydrží počas celého roka, ale postupne bolo detí menej a nakoniec sme boli radi, že na okresnom kole súťažilo aspoň päťčlenné družstvo. Chlapci a dievčatá v kategórii 5-členných družstiev skončili na 4. mieste. Žiaci v Podtatranskej olympiáde mladých hasičov v kategórii chlapcov –zmiešané družstvá skončili na 5. mieste. Družstvu žiakov sa venovali Pavol Tomko, Peter Gavalier a Michal Petruška. Družstvo dorastu sa tohtoročných súťaží nezúčastňovalo . V tomto roku sa 25. mája konal už 5. ročník súťaže ,,Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola“ Príprava súťaže prebiehala počas daždivého počasia, trate boli rozmerané na ploche futbalového ihriska, ale kvôli rozmočenému terénu musela byť štafeta premiestnená na asfalt a preteky jednotlivcov boli zrušené. Štafeta CTIF prebiehala na nástrekové terče. Medzi desaťčlennými kolektívmi chlapcov prvé miesto obsadili chlapci DHZ Šuňava. Medzi dievčatami boli už piaty krát prvé DHZ ZŠ Šuňava. Naši žiaci skončili na 4 mieste. V päťčlenných družstvách zvíťazili mladí hasiči DHZ Tatranská Lomnica. 7. júla 2013 sa konal X. ročník súťaže ,,O putovný pohár starostu Obce Štrba„ Keďže v roku 2013 sme si pripomenuli 135. výročie prvej písomnej zmienky o hasičoch v Štrbe, na slávnostnom nástupe člen snemu DPO SR Marián Rušín odovzdal veliteľovi DHZ Štrba Pozdravný list od OV DPO Poprad. Ocenený bol aj starosta obce Štrba Michal Sýkora pozdravným listom pri príležitosti životného jubilea a súčasne mu bola prepožičaná hodnosť technik DPO SR. Súťaže sa zúčastnilo 20 mužských, 7 ženských, 2 družstvá dorastencov a 4 družstvá dorasteniek – spolu 33 družstiev. V kategórii mužov zvíťazilo družstvo DHZ Gerlachov pred DHZ Štôla a DHZ Kravany. Hasiči DHZ Štrba obsadili 7. miesto. V kategórii žien prvenstvo získali hasičky DHZ Spišské Bystré, pred DHZ Šuňava a DHZ Smrečany z okr. Liptovský Mikuláš. Hasičky DHZ Štrba skončili na 6. mieste. Medzi dorastenkami bolo prvé družstvo DHZ Hranovnica, druhé DHZ Vikartovce a tretie DHZ Stráže. Dorastenci z DHZ Štôla zvíťazili, druhé skončilo DHZ Svit. Tento 10. ročník bol zvláštny aj tým, že účastníci a návštevníci súťaže mohli darovať krv. Darovania sa zúčastnilo 24 darcov krvi spomedzi hasičiek, hasičov, rozhodcov a priaznivcov hasičského športu. Poobede sa konal aj tretí ročník Regionálnej hasičskej ligy Spiš. Tohto podujatia sa zúčastnilo 13 mužských a 3 ženské družstvá. Zvíťazili muži DHZ Bobrovček a ženy DHZ Spišská Sobota. Muži zo Štrby skončili na 6. mieste a ženy na 2. mieste. f) V roku 2013 sme snažili prehlbovať aj cezhraničné hasičské vzťahy vrámci družby Štrba – Štěpánkovice. 11. mája sa štrbskí hasiči zúčastnili 17. stretnutia hasičov opavského okresu Floriánskych slávnosti a zároveň oslavy 120. výročia založenia hasičského zboru Štěpánkovice, ktoré sa konalo v Štěpánkoviciach. Po slávnostnom nástupe sa 42 hasičských zborov okresu Opava, hasičský zbor z Poľska a náš dobrovoľný hasičský zbor, všetci v uniformách so zástavami za doprovodu hasičskej dychovky, odobrali do kostola na svätú omšu. Naše spoločné stretávanie pokračovalo 16. novembra na výročnej schôdzi v Štepánkoviciach, kde boli ocenení hasičky a hasiči za svoju činnosť, vernosť a príkladnú prácu. Hasiči zo Štrby odovzdali a pripli k hasičskej zástave Štepánkovíc pamätnú stuhu, ktorá bude pripomínať toto výročie a odovzdali dar starostu obce Štrba Michala Sýkoru – knihy o Štrbe. 26. októbra sa predseda DHZ, veliteľ DHZ a starosta obce Štrba zúčastnili na stretnutí v Prešove s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, kde boli oboznámení o plánovanom zapojení dobrovoľných hasičských zborov do záchranných zložiek štátu. 8. decembra sa v Štrbe konalo Inštruktážne–metodické stretnutie funkcionárov DHZ v okrese Poprad, okrsok číslo 3., do ktorého spadajú Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Spišská Teplica, Svit, Štôla, Štrba, Šuňava, Chemosvit a Tatrasvit. V úvode tohto stretnutia starosta obce Štrba s poslancami odovzdali nášmu členovi Jánovi Blaškovi najvyššie ocenenie – cenu obce – pri príležitosti jeho 80. narodenín. Ku gratulácií sa pripojili člen snemu DPO SR Marián Rušín, riaditeľ Okresného výboru DPO Poprad Michal Šerfel a veliteľ tretieho okrsku Ján Fridman a odovzdali mu vecné dary. Vážení prítomní, na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali plniť úlohy našej organizácie. Zvlášť ďakujem Obecnému úradu, starostovi obce, Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Štrbe, Poľnohospodárskemu družstvu v Štrbe a všetkým sponzorom, bez ktorých by naša organizácia nemohla fungovať. Ďalej ďakujem členom výboru a všetkým členom a členkám DHZ za dobre odvedenú prácu počas celého minulého roku a verím, že naša vzájomná spolupráca bude aj v roku 2014 naďalej napredovať dobrým smerom. Ostáva mi už len popriať Vám všetkým pevné zdravie a veľa úspechov. Ďakujem V Štrbe dňa 1. februára 2014 správu predniesol predseda DHZ Štrba p. Garaj Michal.

Fotogaléria


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close