Výročná správa o činnosti DHZ za rok 2020

Rok 2020 sa pre dobrovoľných hasičov v Štrbe niesol v prvom rade v znamení celosvetovej epidémie COVID-19, niekoľkých veľkých požiarov, technických zásahov a pomoci pri rekonštrukcii ozubnicovej železnice, ale aj ocenenia práce DHZ za predchádzajúce roky a desaťročia.

V roku 2020 sa neuskutočnila žiadna hasičská športová súťaž dospelých ani detí z dôvodu pandémie COVID-19.

Členskú základňu v roku 2020 tvorilo 80 členov. V priebehu roka jeden člen zomrel (Pavol Baláž) a jeden člen vstúpil do organizácie (Miroslav Černohorský).

Kontroly a zaradenie DHZ do skupiny.

Dňa 21. 1. 2020 o 10.54 h bol príslušníkmi HZZ z Prešova a Popradu vyhlásený ostrý poplach pre členov DHZ v Štrbe. Po spustení obecnej sirény a zvolávacieho systému Fireport nastúpilo do zbrojnice 9 členov do 6 minút, kde museli dve vozidla – IVECO a T148 – vyjsť vonku z garáže v plnej zbroji .

Po technickom výjazde nasledovala kontrola papierovej dokumentácie a spísanie zápisnica o kontrole. Po jej podpise starostom obce Michalom Sýkorom  bol DHZ Štrba zaradený opäť do skupiny „A“.

Zverená technika.

Aj v roku 2020 sme disponovali tou istou technikou ako v roku 2019.

Je to:

 • Iveco Deily s motorovou striekačkou Magirus
 • protipovodňový prívesný vozík s výzbrojov
 • mikrobus Renault Master (16-miestny)
 • motorové striekačky PS12 – 4 kusy
 • motorové striekačky PS8 – 2 kusy
 • plávajúce motorové čerpadlo s výkonom 1200l/min.
 • motorové čerpadlo Heron
 • cisternové vozidlo Tatra 148 – cas

Vozidlo – Tatra 148 po 5-tich rokoch služby v DHZ bolo 20. apríla odvezené do firmy GTB v Liptovskom Hrádku, kde za dva týždne prešlo čiastočnou generálnou opravou a údržbou, ako je – revízia bŕzd a brzdového systému, oprava celej prevodovky, pretesnenie, nastavenie motora a iné drobné opravy.

Slávnostné podujatia.

Začiatkom roka – 4. 2. 2020 – na základe rozhodnutia starostu obce, nastúpil DHZ v počte 30 členov o 11.00 h pred budovu hasičskej zbrojnice, k slávnostnému odovzdaniu zrekonštruovanej a vynovenej budovy zbrojnice (rekonštrukcia prebiehala od roku 2012).

Slávnostného odovzdávania sa zúčastnili:

 • prezident DPO Slovenskej republiky Pavol Celuch
 • štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič
 • štátny tajomník MV SR Marián Saloň
 • krajský predseda DPO Marián Rušin
 • oblastný tajomník Územnej organizácie DPO v Poprade Martin Slodičák
 • starosta družobnej obce Štěpánkovice – Jaromír Nevřela
 • piati členovia SDH zo Štěpánkovic na čele s predsedom Rudolfom Volným
 • zástupca firmy MKC, ktorá budovu rekonštruoval Milan Čangel
 • poslanci obecného zastupiteľstva (D. Vincova, M. Foltin)

Po slávnostnom príhovore starostu obce, pozdravoch hostí a krátkom kultúrnom programe detí z folklórnej skupiny Štrbianček, bola prestrihnutá stuha vo farbách obce a zbrojnica slávnostne odovzdaná do užívania dobrovoľným hasičom na ďalšie roky.

Ďalšie milé prekvapenie pre DHZ prišlo v piatok 26. júna 2020.

Za výrazný podiel na rozvoji obce, za rozvoj dobrovoľného hasičstva v obci, za výrazný podiel pri vytváraní materiálnych podmienok hasičov a za úspechy v hasičských súťažiach, Obec Štrba udelila Cenu obce Štrba Dobrovoľnému hasičskému zboru Štrba. Cenu prevzali – predseda DHZ Michal Garaj a veliteľ DHZ Ján Zluky.

Zároveň bola udelená cena starostu obce za celoživotnú prácu na rozvoji dobrovoľného hasičstva v obci Štrba Pavlovi Balážovi, Jánovi Erdziakovi, Michalovi Havašovi, Michalovi Hurajtovi, Jánovi Jackovi, Michalovi Jonasovi, Vladimírovi Kováčovi, Jánovi Kubíkovi, Pavlovi Michalkovi a Jánovi Zlukymu.

 Pandémia  COVID-19

Začiatkom marca sa začala rozmáhať na Slovensku epidémia vírusu

COVID-19. V Štrbe 10. marca prvýkrát zasadal krízový štáb obce, kde pol prizvaný aj predseda DHZ Michal Garaj.

Na zasadnutí boli prijaté najnutnejšie opatrenia proti šíreniu epidémie vo všetkých častiach obce. Požiarny zbor zabezpečil nákup ochranných oblekov, dezinfekcie, ochranných pomôcok – okuliare, štíty, rukavice, postrekovače – vo firme Florián v Martine. (Michal Garaj, Patrik Kováč)

Od začiatku pandémie členky DHZ, bez nároku na odmenu, šili ochranné rúška a distribuovali pre členov DHZ aj ostatných občanov obce.(Mária Bartošová, Štefánia Srebalová, Lenka Levocká)

DHZ bol požiadaný MV, operačným strediskom zdravotnej služby z Prešova o pomoc pri karanténnych opatreniach. V budovách polície na Štrbskom Plese a rekreačného zariadenia Krmenec v Tatranskej Lomnici naši členovia a členky pracovali pri prijímaní osôb, prichádzajúcich do SR zo zahraničia, ktorí museli absolvovať povinnú karanténu – roznášali týmto ľuďom stravu, dezinfikovali priestory a robili iné potrebné úkony.

Po dobu dvoch mesiacov sa v tejto práci striedali  rôzne dvojice a šoféri s vozidlom Iveco Deily .

Na požiadanie obecného úradu členovia DHZ niekoľkokrát dezinfikovali vonkajšie verejné priestory – autobusové zastávky, čakárne a nástupištia v železničných staniciach v Štrbe a na Štrbskom Plese, lavičky, zábradlia a vchody do verejných budov.

V októbri 2020 vláda SR nariadila celoplošné testovanie obyvateľov na COVID-19. Prvé víkendové testovanie bolo 31. 10. – 1. 11. 2020.

Dobrovoľní hasiči aj tu boli v prvej línii. Od 5.30 h do 23.00 h na štyroch odberných miestach pracovalo denne 12 našich členov a členiek. Druhé celoplošné testovanie bolo 7. – 8. októbra, kde už bolo potrebných denne 16  našich členov.

Požiare a technické výjazdy.

Prvý výjazd bol 4. februára. V ten deň, po slávnostnom odovzdaní požiarnej zbrojnice, sme na základe výzvy operačného strediska HZZ z Prešova boli  o 18.25 h povolaní k výjazdu  na cestu medzi Štrbským Plesom a Vyšnými Hágmi k prerezávke popadaných stromov po silnom vetre. Do zásahu nastúpilo 8 členov s 2 motorovými pílami a vozidlo Iveco Deily.

Na druhý výjazd bola požiadavka od HZZ k požiaru v našom katastrálnom území – v lokalite Pod Štrbským Plesom – k rozsiahlemu požiaru lesa,  ktorý vznikol od ohorku cigarety pracovníka pri prerezávke stromov okolo ozubnicovej železnice pred rekonštrukciou.

O 13.00 h nastúpili siedmi členovia DHZ a vozidlo Iveco Deily, ešte k malému požiaru spolu  s HZZ z Popradu. V priebehu niekoľkých minút, vplyvom silného vetra sa požiar rozšíril. Boli prizvané aj hasičské zbory z okolitých obcí (Šuňava, Batizovce, Liptovská Teplička a tiež naše vozidlá – T148 a Renault Master, ktorý doviezol ďalších členov DHZ).

Požiar v ťažko dostupnom teréne sa rýchlo šíril. Do večera boli prizvané profesionálne HZZ z Liptovského Mikuláša, Levoče, Vysokých Tatier a Kežmarku.

Požiar nakoniec trval 4 dni a zhorelo pri ňom cca 12 ha lesa. Zasahovalo asi 100 hasičov, desiatky kusov požiarnej techniky a približne 3 km požiarnych hadíc. Voda na požiarovisko bola dopravovaná cisternovými vozidlami z vodovodu od  niekdajšieho „Salaša Starý mlyn“.

Ďalší požiar vznikol 6. apríla (pondelok) o 14.00 h hodine pri železničnej trati medzi stanicami Štrba a Štrba zastávka oproti gátra, kde horela suchá tráva zapálená od kolies nákladného vlaku.

DHZ Štrba a HZZ Mengusovce do dvoch hodín požiar uhasili. (k požiaru nastúpilo 10 členov DHZ s vozidlami Iveco a Tatra 148)

Operačné stredisko HZZ v Prešove vyzvalo dňa 22.4. o 15.30 h členov DHZ Štrba k požiaru lesa v lokalite obce Mengusovce, v blízkosti diaľničného tunela Bôrik. K zásahu nastúpilo 9 členov s vozidlom IVECO, nakoľko Tatra 148 bola práve v oprave.

V piatok 26. 6. o 13.00 h žiadalo operačné stredisko HZZ z Prešova o pomoc pri odstraňovaní následkov škôd po silnej búrke a prietrži mračien vo Svite pri plavárni. Po príchode na miesto zásahu sme odčerpávali vodu zo zatopených pivničných a obytných priestorov v bytových a rodinných domoch. (6 členov, vozidlo Iveco Deily, 2 ks plávajúcich čerpadiel a jedno elektrické čerpadlo)

Dňa 8. augusta vo večerných hodinách o 20.00 h sme zasahovali pri požiari kontajnerového dreveného stojiska na ulici Janka Kráľa, kde rýchly zásah dvoch našich členov s vozidlom Iveco Daily zabránil väčšiemu rozšíreniu požiaru a väčším škodám.

Rekonštrukcia ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso.

 1. júla 2020 sme boli požiadaní firmou STRABAG o asistenciu pri pálení železničných koľajníc, nakoľko po rozsiahlom požiari lesa 17. marca stavebná firma nechcela pokračovať v prácach bez asistencie hasičov.

Od 6. – 13. júla denne 6 – 7 členné hliadky s protipožiarnymi vakmi a vozidlami IVECO a Tatra 148 zaisťovali bezpečnosť práce na území TANAP-u (vývoz vody do 1000 litrových nádob, hasenie žeravých odpalkov pri rozpaľovaní, …)

V mesiacoch august a september práce pri rozpaľovaní koľajových polí, ktoré boli zvezené na centrálne úložiska okolo trate pokračovali a pokračovala aj naša asistencia pri nich.

Zabezpečovali sme prevoz koľajových polí na trase Štrba – Štrbské Pleso so sprievodným vozidlom Iveco Deily.(3 členovia)

Technické a iné výjazdy.

V priebehu celého roka 2020 sme niekoľkokrát umývali obecné cesty, krtovali upchatú kanalizáciu na Štrbskom Plese, v chatovej oblasti Lieskovec a okolí obce preverovali nahlásené vypaľovanie trávy a suchých konárov.

K technickým výjazdom môžeme zaradiť aj asistenciu pri akcii „Red Bull“  čo je beh na 400 m na skokanský mostík na Štrbskom Plese. Akciu zabezpečovalo 15 členov DHZ s vozidlom Iveco Deily a Renault Master.

 1. októbra v dopoludňajších hodinách bol slávnostne odovzdaný do užívania defibrilátor, ktorý je umiestnený na budove obecného úradu.

Osemnásti naši členovia boli vopred vyškolení k jeho obsluhe členmi RZP.

V priebehu celého roka sa naši členovia stretávali  na výborových schôdzach ako aj na všetkých ostatných akciách v obmedzenom režime, s dodržiavaním COVID opatrení.

Záverom ďakujem v mene svojom a výboru DHZ všetkým členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej činnosti našej organizácie v priebehu celého mimoriadneho roka 2020.

Ďakujem tiež starostovi obce a celému obecnému úradu za podporu, bez ktorej by naša náročná činnosť nebola taká úspešná.

Ďakujem tiež všetkým sponzorom DHZ (Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Potraviny Šerfel, Potraviny Hlava, Reštaurácia Martek, firma MKC )

Prajem všetkým do ďalších dní a rokov veľa zdravia a hasičského elánu, optimizmu a vytrvalosti. Nech sme navždy spojení heslom:

Bohu na slávu – blížnemu na pomoc.

Predseda DHZ Štrba

Michal Garaj


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close