Integrované obslužné miesto občana

Obec Štrba – obecný úrad

oznamuje občanom, že v Štrbe je spustené Integrované obslužné miesto občana (IOMO).

Stránky vybaví pracovníčka obecného úradu p. Šefčíková alebo Šuleková v zmysle úradných hodín obce.

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.  IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

  • Výpis z listu vlastníctva
  • Výpis z obchodného registra
  • Výpis z registra trestov

 

Všetky vydané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého pobytu.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

 

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,

čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín.

 

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracovisku IOMO môžete získať Výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

 

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Vpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.

Občan Českej republiky sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu.

Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

 

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13,00 hod. V prípade podania žiadosti po 13,00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.  Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny (súdny poplatok podľa platného zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona NR SR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close