Hlavný kontrolór

Mgr Milan Biskup

Telefón0527878815
E-mailkontrolor@strba.sk

zvolený do funkcie dňa 11.2.2019 na obdobie 6 rokov

Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, návratné alebo nenávratné finančné výpomoci.

Vykonáva kontrolu:

 • kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje zákon č. 152/1998 Z.z.
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti

Zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Prílohy

Súbory na stiahnutie

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.11.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.06.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba na II. polrok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.06.2020

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.03.2019

Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2018

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 11.06.2018

Plán kontrolnej činnosti na obdobie Január – jún 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.01.2017

Plán kontrolnej činnosť na obdobie júl – december 2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.06.2017

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie júl – december 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – jún 2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016

Plán kontrolnej činnosti na obdobie január – marec 2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.11.2016


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt