Kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiacich so správou obce a jej majetkom.

Orgánmi obce sú:

Starosta
Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt