Zamestnanci

JUDr. Štefan Bieľak

právnik obce a poradca starostu obce
Telefón052/7878812
E-mailbielak@strba.sk
 • Vedie a organizuje prácu obecného úradu vo vymedzenom rozsahu
 • Zabezpečuje právne poradenstvo pre obec a jej obchodné spoločnosti
 • Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • Zodpovedá za prípravu všeobecných záväzných nariadení obce a interných právnych predpisov obce
 • Zodpovedá za prípravu a realizáciu strategických dokumentov obce a projektov obce
 • Zastupuje obec na rokovaniach s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a s ďalšími organizáciami
 • Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci
 • Na základe rozhodnutia a pokynov starostu obce plní ďalšie úlohy

 

Sekretariát

Mária Pavelová

sekretariát
Telefón0527878814
E-mailstrba@strba.sk
 • zodpovedá za vedenie, spracovanie a zabezpečovanie administratívnej agendy starostu obce
 • vyhotovuje záznamy z rokovaní a porád starostu
 • vybavuje osobnú korešpondenciu starostu a organizuje prijímanie návštev
 • pripravuje materiály na rôzne rokovania, ktorých sa starosta obce zúčastňuje
 • spolupracuje s pracovníčkou sekretariátu a podateľne
 • vykonáva redaktorskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe Štrbských novín
 • spolupracuje s ekonomickým oddelením pri zúčtovávaní finančných príspevkov od sponzorov
 • zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu „Za krajšie Štrbské Pleso“ a vykonáva činnosti s tým spojené
 • zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu Športového klubu Štrba a vykonáva činnosti s tým spojené.

Lenka Levocká

Podateľňa
Telefón0527878811
E-maillevocka@strba.sk
 • zabezpečuje podateľňu obecného úradu
 • vedie evidenciu sťažností – email: staznosti@strba.sk
 • zabezpečuje nepretržitú prevádzku telefónnej ústredne
 • zabezpečuje agendu starostu obce
 • vedie agendu Televízneho káblového rozvodu a koordinuje jeho opravy
 • vedie pokladňu a pokladničný denník spoločnosti TV Štrba, s.r.o.

Správne oddelenie

Bc. Patrik Kováč

Správa digitálneho archívu
Telefón0527878841
E-mailpatrik.kovac@strba.sk
 • zodpovedá za archiváciu digitálnych materiálov o histórii obce
 • zodpovedá za zbieranie a skenovanie fotografií a predmetov od občanov
 • zodpovedá za technické spracovanie vydávaných publikácii a propagačných materiálov obce
 • zodpovedá za zber informácii z historických prameňov o obci
 • zodpovedá za archív historickej fotodokumentácie

Ing. Anna Hurajtová

školstvo, cestovný ruch, majetok obce
Telefón0527878817
E-mailhurajtova@strba.sk
 • zodpovedá za majetko-právne usporiadanie nehnuteľnosti, agendu ROEP, pozemkových úprav
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • vydáva vyjadrenia k osvedčeniu nehnuteľnosti a k prevodu poľnohospodárskeho majetku
 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov
 • vykonáva agendu delimitácie a správy nehnuteľného a hnuteľného majetku
 • vyhotovuje kúpno-predajné zmluvy a zmluvy o prenájme majetku obce
 • vykonáva agendu na úseku škôl a školských zariadení
 • spolupracuje so spoločnosťou Domovina Tatry, s.r.o.
 • vykonáva agendu cestovného ruchu a podnikateľských aktivít
 • vydáva stanovisku k prevádzke na území obce a určuje otváracie hodiny
 • odsúhlasuje podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba
 • zabezpečuje vydávanie Štrbských novín a propagačných materiálov obce

Zuzana Šefčíková

sociálna agenda, evidencia obyvateľstva, cintorínske služby
Telefón0527878824
E-mailsefcikova@strba.sk
 • zabezpečuje sociálnu agendu
 • vykonáva činnosť osobitného príjemcu prídavku na dieťa
 • spracováva a sleduje dotácie ohľadne kritéria hmotnej núdze a životného minima
 • poskytuje poradenstvo pre dôchodcov, organizuje stravovanie dôchodcov
 • vedie evidenciu obyvateľstva
 • zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov
 • vedie aktuálny zoznam voličov
 • zodpovedá za označovanie budov a objektov súpisnými číslami
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta
 • zodpovedá za aktualizáciu aktualizácia hrobových miest a zoznam hrobov
 • zodpovedá za prevádzku lôžok Ceragem

Mgr. Marek Hovaňák

Telefón0527878841
E-mailhovanak@strba.sk
 • zabezpečuje správu informačného systému
 • vykonáva údržbu dát
 • zabezpečuje bezpečnosť dát
 • spolupracuje pri informatizácii podľa zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente
 • zodpovedá za technickú funkčnosť optického vysielania TKR

 

Anna Janeková

vysunuté pracovisko Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
Telefón 0524484420
E-mailjanekova@strba.sk
 • zabezpečuje koordináciu pracovných činností v miestnej časti Tatranská Štrba
 • vedie pokladničnú agendu
 • vykonáva administratívne práce v oblasti bytového fondu
 • vykonáva overovanie podpisov a listín
 • zabezpečuje agendu televízneho káblového rozvodu a zabezpečuje jeho opravy v Tatranskej Štrbe

Dana Jurovová

prvý kontakt
Telefón0527878840
E-mailjurovova@strba.sk

Darina Šimonová

opatrovateľka
 • vykonáva opatrovateľskú službu v miestnej časti Tatranská Štrba
 • vykonáva doručovanie pošty v Tatranskej Štrbe
 • koordinuje činnosť denného  stacionára v Tatranskej Štrbe
 • vykonáva činnosti spojené s knižnicou v Tatranskej Štrbe

Stavebné oddelenie a ŽP

Ing. Ján Starigazda

investičná výstavba, vodné hospodárstvo, údržba miestnych komunikácií, krízové riadenie
Telefón0527878828
E-mailstarigazda@strba.sk
 • zodpovedá za investičnú činnosť v obci
 • zodpovedá za verejné obstarávanie
 • zodpovedá za agendu vodného hospodárstva
 • zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií verejných priestranstiev a nehnuteľností vo vlastníctve obce
 • spolupracuje pri zabezpečení funkčnosti systému krízového riadenia a technickej podpory na území obce

Ing. Štefánia Srebalová

životné prostredie, investičná výstavba, doprava, požiarna ochrana, knižnica
Telefón0527878834
E-mailsrebalova@strba.sk
 • zodpovedá za agendu na úseku dopravy, dopravného  značenia a prekopávok na miestnych komunikáciách
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva
 • prijíma oznámenia o potrebe opravy porúch na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení
 • zodpovedá za agendu na úseku ochrany ovzdušia
 • vedie agendu na úseku požiarnej ochrany
 • prijíma hlásenia a zabezpečuje odstraňovanie porúch inžinierskych sietí
 • zodpovedá za agendu na úseku odpadového hospodárstva
 • vykonáva činnosti na úseku investičnej výstavby obce
 • zabezpečuje činnosť Obecnej knižnice v Štrbe
 • vedie obecnú kroniku

Ekonomické oddelenie

Ing. Romana Paverová

rozpočet a účtovníctvo
Telefón0527878823
E-mailpaverova@strba.sk
 • pripravuje a zodpovedá za rozpočet obce a jeho čerpanie a monitorovanie
 • vedie a zodpovedá za komplexnosť účtovníctva obce
 • vykonáva zúčtovanie transferov na prenesený výkon štátnej správy, dotácii, finančných prostriedkov z EÚ
 • zostavuje záverečný účet obce
 • zabezpečuje koordináciu podkladov pre audítora
 • vedie evidenciu poistenia majetku obce
 • priebežne sleduje plnenie pohľadávok a záväzkov obce
 • zabezpečuje styk s bankami a peňažnými ústavmi

Drahomíra Krajčiríková

dane a poplatky
Telefón0527878821
E-mailkrajcirikova@strba.sk
 • zodpovedá za agendu miestnych daní a poplatkov
 • zodpovedá za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 • vydáva rybárske lístky
 • vedie a vybavuje agendu chovu psov

Ing. Jana Koťuhová

učtovníctvo
Telefón052/7878826
E-mailkotuhova@strba.sk
 • zabezpečuje účtovanie vybraného okruhu faktúr
 • fakturuje TKO pre právnické osoby
 • vedie evidenciu producentov TKO a zmluvných vzťahov s nimi
 • fakturuje nájom obecných priestorov
 • vedie evidenciu odberateľských faktúr
 • zodpovedá za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Jana Pitoňáková

personalistika a mzdy
Telefón0527878820
E-mailobec@strba.sk
 • vedie mzdovú a personálnu agendu
 • zodpovedá za agendu ochrany osobných údajov

Jitka Šuleková

obecná pokladnica, matrika
Telefón0527878822
E-mailsulekova@strba.sk
 • zodpovedá za stav skladu CO na obecnom úradu
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu civilnej obrany
 • zodpovedá za agendu matriky,  overovanie podpisov a listín
 • vykonáva tajomníčku Zboru pre občianske záležitosti v Štrbe
 • pripravuje smútočné relácie
 • zodpovedá za organizáciu volieb a referenda
 • vedie evidenciu žiadosti v zmysle zákona   č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • zodpovedá úsek telovýchovy a športu
 • zabezpečuje agendu protipovodňovej ochrany

Organizačné oddelenie

Ján Nejtušiak

kurič, udržbár, šofér
 • zodpovedá za technický stav osobných motorových  vozidiel
 • zabezpečuje prepravu osôb a materiálu
 • vykonáva údržbu a drobné opravy v budovách vo vlastníctve obce
 • zabezpečuje kúrenie v budovách vo vlastníctve obce

Referát kultúry

Ľubomíra Otčenášová

referát kultúry, webová stránka obce, televízne vysielanie
Telefón0527878825
E-mailotcenasova@strba.sk
 • organizuje, pripravuje a zabezpečuje kultúrne podujatia
 • pripravuje a zabezpečuje príhovory na  kultúrno-spoločenské podujatia
 • spolupracuje s folklórnymi skupinami
 • zodpovedá za prevádzku priestorov v kultúrnom a spoločenskom dome
 • spolupracuje pri podujatiach organizovaných ZPOZ-om
 • tvorí a zodpovedá za obecné televízne vysielanie
 • spolupracuje s lokálnymi televíziami, so zástupcami tlače, televízie a rozhlasu
 • zodpovedá za administráciu webovej stránky obce

Stavebný úrad

Mgr. Anna Mazurová

Telefón0527878816
E-mailmazurova@strba.sk

agenda preneseného výkonu štátnej správy, vrátane rozhodnutí na úseku – územného
plánovania, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu
činnosť stavebného úradu – investor mesto Poprad, obec Šuňava
povolenie terénnych úprav
agenda ohlásení drobných stavieb
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
špeciálny stavebý úrad pre vodné stavby
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného poriadku
povoľovanie reklamných stavieb
zabezpečenie obstarávateľskej činnosti územného plánu a zmien a doplnkov pre obec Štrba

Ing. Katarína Greisigerová

Stavebný úrad
Telefón0527878828
E-mailgreisigerova@strba.sk

agenda preneseného výkonu štátnej správy, vrátane rozhodnutí na úseku – územného
plánovania, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu
činnosť stavebného úradu – investor mesto Poprad, obec Šuňava
povolenie terénnych úprav
agenda ohlásení drobných stavieb
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného poriadku
povoľovanie reklamných stavieb

Spoločnosť OTV,s.r.o.

Ing. Dagmar Vincová

konateľ spoločnosti OTV, s.r.o.
Telefón0911 651 451, 0527878830
E-mailvincova@strba.sk

Bc. Anna Kratochvílová

ekonomika obecných spoločností
Telefón0527878822
E-mailkratochvilova@strba.sk
 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo a agendu obchodných spoločností TV Štrba, s.r.o. a OTV, s.r.o.

Spoločnosť TV Štrba,s.r.o.

Pavol Jacko

TV vysielanie a dokumentaristika
Telefón052/7878819
E-mailtv@strba.sk

• zabezpečuje a zodpovedá za fotodokumentáciu z rôznych podujatí a činnosti v obci,
• zodpovedá za fotodokumentáciu zo stavieb realizovaných obcou,
• zodpovedá za archív fotodokumentácie,
• vykonáva ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou,
• zabezpečuje prípravu grafických návrhov plagátov, pozvánok obce v spolupráci s referentom  kultúry,
• zabezpečuje a zodpovedá za nakrúcanie a tvorbu videozáznamov z rôznych podujatí a činnosti v obci a   vedie ich archív,
• zodpovedá za výslednú technickú kvalitu relácii obecného televízneho vysielania,
• zabezpečuje a zodpovedá za archiváciu všetkých relácii televízneho vysielania,
• zabezpečuje obsluhu spúšťacieho zariadenia pri vysielaní televíznych relácií,
• zodpovedá za prevádzky schopný stav technického zariadenia,


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt