Zamestnanci

JUDr. Štefan Bieľak

právnik obce a poradca starostu obce
Telefón052/7878812
E-mailbielak@strba.sk
 • Vedie a organizuje prácu obecného úradu vo vymedzenom rozsahu
 • Zabezpečuje právne poradenstvo pre obec a jej obchodné spoločnosti
 • Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • Zodpovedá za prípravu všeobecných záväzných nariadení obce a interných právnych predpisov obce
 • Zodpovedá za prípravu a realizáciu strategických dokumentov obce a projektov obce
 • Zastupuje obec na rokovaniach s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, podnikateľskými subjektami a s ďalšími organizáciami
 • Spolupracuje s organizáciami, cirkvami, občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci
 • Na základe rozhodnutia a pokynov starostu obce plní ďalšie úlohy

 

Sekretariát

Mária Pavelová

sekretariát
Telefón0527878814
E-mailstrba@strba.sk
 • zodpovedá za vedenie, spracovanie a zabezpečovanie administratívnej agendy starostu obce
 • vyhotovuje záznamy z rokovaní a porád starostu
 • vybavuje osobnú korešpondenciu starostu a organizuje prijímanie návštev
 • pripravuje materiály na rôzne rokovania, ktorých sa starosta obce zúčastňuje
 • spolupracuje s pracovníčkou sekretariátu a podateľne
 • vykonáva redaktorskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe Štrbských novín
 • spolupracuje s ekonomickým oddelením pri zúčtovávaní finančných príspevkov od sponzorov
 • zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu „Za krajšie Štrbské Pleso“ a vykonáva činnosti s tým spojené
 • zabezpečuje a realizuje administratívno-ekonomickú agendu Športového klubu Štrba a vykonáva činnosti s tým spojené.

Lenka Levocká

Podateľňa
Telefón0527878811
E-maillevocka@strba.sk
 • zabezpečuje podateľňu obecného úradu
 • vedie evidenciu sťažností – email: staznosti@strba.sk
 • zabezpečuje nepretržitú prevádzku telefónnej ústredne
 • zabezpečuje agendu starostu obce
 • vedie agendu Televízneho káblového rozvodu a koordinuje jeho opravy
 • vedie pokladňu a pokladničný denník spoločnosti TV Štrba, s.r.o.

Správne oddelenie

Bc. Patrik Kováč

Správa digitálneho archívu
Telefón0527878841
E-mailpatrik.kovac@strba.sk

Ing. Anna Hurajtová

školstvo, cestovný ruch, majetok obce
Telefón0527878817
E-mailhurajtova@strba.sk
 • zodpovedá za majetko-právne usporiadanie nehnuteľnosti, agendu ROEP, pozemkových úprav
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • vydáva vyjadrenia k osvedčeniu nehnuteľnosti a k prevodu poľnohospodárskeho majetku
 • vedie evidenciu súkromne hospodáriacich roľníkov
 • vykonáva agendu delimitácie a správy nehnuteľného a hnuteľného majetku
 • vyhotovuje kúpno-predajné zmluvy a zmluvy o prenájme majetku obce
 • vykonáva agendu na úseku škôl a školských zariadení
 • spolupracuje so spoločnosťou Domovina Tatry, s.r.o.
 • vykonáva agendu cestovného ruchu a podnikateľských aktivít
 • vydáva stanovisku k prevádzke na území obce a určuje otváracie hodiny
 • odsúhlasuje podmienky predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba
 • zabezpečuje vydávanie Štrbských novín a propagačných materiálov obce

Zuzana Šefčíková

sociálna agenda, evidencia obyvateľstva, cintorínske služby
Telefón0527878824
E-mailsefcikova@strba.sk
 • zabezpečuje sociálnu agendu
 • vykonáva činnosť osobitného príjemcu prídavku na dieťa
 • spracováva a sleduje dotácie ohľadne kritéria hmotnej núdze a životného minima
 • poskytuje poradenstvo pre dôchodcov, organizuje stravovanie dôchodcov
 • vedie evidenciu obyvateľstva
 • zabezpečuje osvedčovanie listín a podpisov
 • vedie aktuálny zoznam voličov
 • zodpovedá za označovanie budov a objektov súpisnými číslami
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na hrobové miesta
 • zodpovedá za aktualizáciu aktualizácia hrobových miest a zoznam hrobov
 • zodpovedá za prevádzku lôžok Ceragem

Mgr. Marek Hovaňák

Telefón0527878841
E-mailhovanak@strba.sk

Zabezpečuje správu informačného systému
vykonáva údržbu dát
zodpovedá za programovanie softvéru
zabezpečuje bezpečnosť dát
spolupracuje pri informatizácii podľa zákona 305/2013 Z.z. o e-Governmente

Anna Janeková

vysunuté pracovisko Obecného úradu v Tatranskej Štrbe
Telefón 0524484420
E-mailjanekova@strba.sk
 • zabezpečuje koordináciu pracovných činností v miestnej časti Tatranská Štrba
 • vedie pokladničnú agendu
 • vykonáva administratívne práce v oblasti bytového fondu
 • vykonáva overovanie podpisov a listín
 • zabezpečuje agendu televízneho káblového rozvodu a zabezpečuje jeho opravy v Tatranskej Štrbe

Dana Jurovová

opatrovateľka
 • zabezpečuje opatrovateľskú službu v Štrbe
 • zabezpečuje doručovanie pošty v Štrbe

Darina Šimonová

opatrovateľka
 • vykonáva opatrovateľskú službu v miestnej časti Tatranská Štrba
 • vykonáva doručovanie pošty v Tatranskej Štrbe
 • koordinuje činnosť denného  stacionára v Tatranskej Štrbe
 • vykonáva činnosti spojené s knižnicou v Tatranskej Štrbe

Stavebné oddelenie a ŽP

Ing. Ján Starigazda

investičná výstavba, vodné hospodárstvo, údržba miestnych komunikácií, krízové riadenie
Telefón0527878834
E-mailstarigazda@strba.sk
 • zodpovedá za investičnú činnosť v obci
 • zodpovedá za verejné obstarávanie
 • zodpovedá za agendu vodného hospodárstva
 • zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií verejných priestranstiev a nehnuteľností vo vlastníctve obce
 • spolupracuje pri zabezpečení funkčnosti systému krízového riadenia a technickej podpory na území obce

Ing. Tomáš Hrušovský

životné prostredie, investičná činnosť
Telefón052/7878834
E-mailhrusovsky@strba.sk
 • zabezpečuje agendu na úseku výrubu drevín
 • zodpovedá za úsek vodného hospodárstva, zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd
 • zabezpečuje po nahlásení odstránenie porúch na kanalizácií a verejnom vodovode
 • zabezpečuje správu a údržbu verejnej zelene
 • zabezpečuje agendu protipovodňovej ochrany
 • zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, obecného cintorína, kultúrnych a športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce,
 • vykonáva činnosti na úseku investičnej výstavby obce
 • zodpovedá za aktualizáciu cestovných poriadkov
 • zodpovedá za verejné obstarávanie a elektronické trhovisko pre obec

Ing. Štefánia Srebalová

životné prostredie, investičná výstavba, doprava, požiarna ochrana, knižnica
Telefón0527878834
E-mailsrebalova@strba.sk
 • zodpovedá za agendu na úseku dopravy, dopravného  značenia a prekopávok na miestnych komunikáciách
 • vydáva povolenia na záber verejného priestranstva
 • prijíma oznámenia o potrebe opravy porúch na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení
 • zodpovedá za agendu na úseku ochrany ovzdušia
 • vedie agendu na úseku požiarnej ochrany
 • prijíma hlásenia a zabezpečuje odstraňovanie porúch inžinierskych sietí
 • zodpovedá za agendu na úseku odpadového hospodárstva
 • vykonáva činnosti na úseku investičnej výstavby obce
 • zabezpečuje činnosť Obecnej knižnice v Štrbe
 • vedie obecnú kroniku

Ekonomické oddelenie

Ing. Romana Paverová

rozpočet a účtovníctvo
Telefón0527878823
E-mailpaverova@strba.sk
 • pripravuje a zodpovedá za rozpočet obce a jeho čerpanie a monitorovanie
 • vedie a zodpovedá za komplexnosť účtovníctva obce
 • vykonáva zúčtovanie transferov na prenesený výkon štátnej správy, dotácii, finančných prostriedkov z EÚ
 • zostavuje záverečný účet obce
 • zabezpečuje koordináciu podkladov pre audítora
 • vedie evidenciu poistenia majetku obce
 • priebežne sleduje plnenie pohľadávok a záväzkov obce
 • zabezpečuje styk s bankami a peňažnými ústavmi

Drahomíra Krajčiríková

dane a poplatky
Telefón0527878821
E-mailkrajcirikova@strba.sk
 • zodpovedá za agendu miestnych daní a poplatkov
 • zodpovedá za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
 • vydáva rybárske lístky
 • vedie a vybavuje agendu chovu psov

Ing. Jana Koťuhová

učtovníctvo
Telefón052/7878826
E-mailkotuhova@strba.sk
 • zabezpečuje účtovanie vybraného okruhu faktúr
 • fakturuje TKO pre právnické osoby
 • vedie evidenciu producentov TKO a zmluvných vzťahov s nimi
 • fakturuje nájom obecných priestorov
 • vedie evidenciu odberateľských faktúr
 • zodpovedá za zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Jana Pitoňáková

personalistika a mzdy
Telefón0527878820
E-mailobec@strba.sk
 • vedie mzdovú a personálnu agendu
 • zodpovedá za agendu ochrany osobných údajov

Bc. Anna Kratochvílová

ekonomika obecných spoločností
Telefón0527878822
E-mailkratochvilova@strba.sk
 • vedie a zodpovedá za účtovníctvo a agendu obchodných spoločností TV Štrba, s.r.o. a OTV, s.r.o.

Jitka Šuleková

obecná pokladnica, matrika
Telefón0527878822
E-mailsulekova@strba.sk
 • vykonáva administratívno-odbornú agenda zástupkyne starostu a prednostky obecného úradu
 • zabezpečuje a vykonáva agendu obecného zastupiteľstva a komisií pri obecnom zastupiteľstve
 • zodpovedá za stav skladu CO na obecnom úradu
 • spracováva a aktualizuje dokumentáciu civilnej obrany
 • zodpovedá za agendu matriky,  overovanie podpisov a listín
 • vykonáva tajomníčku Zboru pre občianske záležitosti v Štrbe
 • pripravuje smútočné relácie
 • zodpovedá za organizáciu volieb a referenda
 • vedie evidenciu žiadosti v zmysle zákona   č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 • zodpovedá úsek telovýchovy a športu
 • zabezpečuje agendu protipovodňovej ochrany

Organizačné oddelenie

Monika Michalková

koordinátor terénnych prác
 • riadi a koordinuje určených zamestnancov pri vykonávaní stavebných prác a údržby v obci
 • spolupracuje so správcom Domu smútku,

Ján Nejtušiak

kurič, udržbár, šofér
 • zodpovedá za technický stav osobných motorových  vozidiel
 • zabezpečuje prepravu osôb a materiálu
 • vykonáva údržbu a drobné opravy v budovách vo vlastníctve obce
 • zabezpečuje kúrenie v budovách vo vlastníctve obce

Referát kultúry

Ľubomíra Otčenášová

kultúra, webová stránka obce, televízne vysielanie
Telefón0527878825
E-mailotcenasova@strba.sk
 • organizuje, pripravuje a zabezpečuje kultúrne podujatia
 • pripravuje a zabezpečuje príhovory na  kultúrno-spoločenské podujatia
 • spolupracuje s folklórnymi skupinami
 • zodpovedá za prevádzku priestorov v kultúrnom a spoločenskom dome
 • spolupracuje pri podujatiach organizovaných ZPOZ-om
 • tvorí a zodpovedá za obecné televízne vysielanie
 • spolupracuje s lokálnymi televíziami, so zástupcami tlače, televízie a rozhlasu
 • zodpovedá za administráciu webovej stránky obce

Pavol Jacko

TV vysielanie a dokumentaristika
Telefón052/7878819
E-mailtv@strba.sk

• zabezpečuje a zodpovedá za fotodokumentáciu z rôznych podujatí a činnosti v obci,
• zodpovedá za fotodokumentáciu zo stavieb realizovaných obcou,
• zodpovedá za archív fotodokumentácie,
• vykonáva ozvučenie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou,
• zabezpečuje prípravu grafických návrhov plagátov, pozvánok obce v spolupráci s referentom  kultúry,
• zabezpečuje a zodpovedá za nakrúcanie a tvorbu videozáznamov z rôznych podujatí a činnosti v obci a   vedie ich archív,
• zodpovedá za výslednú technickú kvalitu relácii obecného televízneho vysielania,
• zabezpečuje a zodpovedá za archiváciu všetkých relácii televízneho vysielania,
• zabezpečuje obsluhu spúšťacieho zariadenia pri vysielaní televíznych relácií,
• zodpovedá za prevádzky schopný stav technického zariadenia,

Stavebný úrad

Ing. Katarína Kumorovitzová

Telefón0527878816
E-mailkumorovitzova@strba.sk

agenda preneseného výkonu štátnej správy, vrátane rozhodnutí na úseku – územného
plánovania, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu
činnosť stavebného úradu – investor mesto Poprad, obec Šuňava
povolenie terénnych úprav
agenda ohlásení drobných stavieb
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
špeciálny stavebý úrad pre vodné stavby
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného poriadku
povoľovanie reklamných stavieb
zabezpečenie obstarávateľskej činnosti územného plánu a zmien a doplnkov pre obec Štrba

Ing. Katarína Greisigerová

Stavebný úrad
Telefón0527878816
E-mailchlebovcova@strba.sk

agenda preneseného výkonu štátnej správy, vrátane rozhodnutí na úseku – územného
plánovania, stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu
činnosť stavebného úradu – investor mesto Poprad, obec Šuňava
povolenie terénnych úprav
agenda ohlásení drobných stavieb
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
špeciálny stavebý úrad pre vodné stavby
vykonávanie štátneho stavebného dohľadu
prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného poriadku
povoľovanie reklamných stavieb
zabezpečenie obstarávateľskej činnosti územného plánu a zmien a doplnkov pre obec Štrba


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close