Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Oznámenie o začatí spojeného ÚaS konania na stavbu „Prestavba rekreačnej chaty“ v časti Tatranská Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Slavomír JURČO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.10.2021

Doručovanie verejnou vyhláškou – dane a poplatky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Peter GAŽI

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 20.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekelyová Jana, Székely Ján

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekelyová Anna, Jana

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.10.2021

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 27. 9. 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Kubík, Ferianc, Grunvaldský

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.09.2021

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

Oznámenie o doručení písomnosti – Ferianc

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.09.2021

Oznámenie o začatí kol. konania na stavbu: Rozdelenie VN-525 pri obci Štrba na dve kmeňové vedenia, pre SO 01 – nové VN vedenia, v k.ú. Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.09.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 27.9.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.09.2021

Návrh VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia t.j. do 21.9.2021 na email: strba@strba.sk

Oznámenie o doručení písomnosti – Behuň

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Čonková, Macková, Lhotka

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Cvaniga

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.08.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekélyová, Petruš

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.08.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekélyová

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.07.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.07.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Lhotka, Koky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.07.2021

VZN č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.07.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 28.06.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.06.2021

Oznámenie o doručení písomnosti- Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2021

Záverečný účet Obce Štrba za rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.06.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.06.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Opatrenie na ustanovenie spoločného zástupcu poškodených osôb

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.06.2021

Verejná vyhláška -„Zriadenie, rekonštrukcia a úprava NN vedenia“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.06.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – ČONKOVÁ

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 20.05.2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.05.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Šmelko

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.05.2021

Výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.04.2021

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

Zmena termínu konania Obecného zastupiteľstva 18.03.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.03.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 15. 3 .2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.03.2021

Zmena termínu 18.03.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.03.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.03.2021

Zámer prenájmu pozemkov – G. Nálepková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov pri garážach – RD č. 598

Typ súboru: | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov pri garážach – BD č. 169

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov – OTV., sro.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

VZN č. 1/2021 – návrh

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 26.02.2021

Hospodárenie obce Štrba za rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou – Štrba, Ul. hlavná – úprava NN siete

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.01.2021

VZN č. 4/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 15.12.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.12.2020

Domovina Tatry,s.r.o. – Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

Návrh VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

VZN č. 2/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu pod názvom „Rekonštrukcia plynovodov Štrbské Pleso, Mostíky“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.10.2020

VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2020

Návrh VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.08.2020

Zámer prenájmu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.08.2020

Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.08.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov na Štrbskom Plese

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov v Tatranskej Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

OZNÁMENIE o konaní VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.06.2020

Oznámenie o novom predĺžení lehoty prerokovávaného návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.06.2020

VZN č. 1/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2020

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 17.6.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.06.2020

Návrh VZN č. 2/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Návrh VZN č. 1/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Záverečný účet Obce Štrba za rok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2020

Verejná ponuka – predaj – Nákladný automobil Multicar M25

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Verejná ponuka – predaj – Poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 101 45

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Upovedomenie o postúpení rozkladu rozkladovej komisii

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.05.2020

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, konaného 18.5.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.05.2020

Zámer – zámena majetku vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – pozemky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – nebytový priestor

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Oznámenie o prerokovaní návrhu „ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA“ v k.ú. Štrba

Typ súboru: ZIP | Zverejnené: 24.04.2020

Ponuka na prenájom – „Nezábudka“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.02.2020

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – tabuľková časť

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 21.12.2019

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – textová časť

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 21.12.2019

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.12.2019

Vyhláška o dražbe nehnuteľností

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.12.2019

Schválený rozpočet Obce Štrba na roky 2020 – 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č.7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.11.2019

Zámer prenájmu – Domovina Tatry, s.r.o.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh – VZN – 2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 4/2019 o sociálnych službách poskytovaných v KC v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.11.2019

VZN č. 5/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.10.2019

Rozhodnutie o výrube drevín na parcele KN-C 2358/3 a KN-E 681/20

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.11.2019

Návrh VZN o soc. službách v komunitom centre v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.10.2019

Návrh VZN na zmenu názvu ul. Štefániková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2019

VZN č. 2/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Návrh VZN č. 2 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2019

Návrh VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

Záverečný účet obce Štrba 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

VZN č.1/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.02.2019

Návrh VZN č. 1 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.01.2019

Návrh Návštevného poriadku TANAP-u

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.01.2019

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.09.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Oznam

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.04.2018

Doručenie oznámenia a výzvy verejnou vyhláškou

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.04.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Návrh VZN č.6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.11.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.08.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close