Úradná tabuľa

Súbory na stiahnutie

Stavebné povolenie-Verejná vyhláška na stavbu:“Novostavba rodinného domu Levocký“ Štrba.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.05.2022

Verejná vyhláška územné rozhodnutie na stavbu „FTTH PP KBV apartmány Ovruč“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 20.05.2022

Oprava chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti – Verejná vyhláška

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.05.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – SZÉKELYOVÁ

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.05.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – FERIANC

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.05.2022

Kolaudačné rozhodnutie na časť stavby „HOTEL OVRUČ – úprava, prístavba, nadstavba“ v katastrálnom území Štrba, časť Štrbské Pleso

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.05.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – Tomáš Kubík

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.04.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – Peter Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.03.2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.03.2022

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba v znení neskorších predpisov

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 21.3.2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.03.2022

Návrh VZN č. 1/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.03.2022

Zverejnenie zámeru predaja

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.03.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – KUBISOVÁ

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.03.2022

Zámer na prenájom majetku vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2022

Zámer predaja majetku vo vlastníctve obce – VSD

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.02.2022

Zámer na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.02.2022

Oznámenie o vstupe na pozemok – Verejná vyhláška

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.01.2022

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.01.2022

Oznámenie verejnej obchodnej súťaže II. kolo

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.01.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – Balážová

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.01.2022

Oznámenie o doručení písomnosti – JURČO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.12.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Garajček, Lukáš Ferianc, Jaroslav Ferianc

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.12.2021

ANNOUNCEMENT OF THE PUBLIC COMMERCIAL TENDER

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.12.2021

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Lhotka

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2021

VZN č. 7/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

VZN č. 6/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 5/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

VZN č. 4/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

O určení spádovej Materskej školy v Štrbe

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 13.12.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.12.2021

Návrh programového rozpočtu obce Štrba na roky 2022-2024.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.11.2021

Dôvodová správa k návrhu VZN obce Štrba č. 7/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.11.2021

Zdôvodnenie návrhu VZN, ktorým sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad od roku 2022.

Návrh VZN č. 7/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.11.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia na email: strba@strba.sk

Návrh VZN č. 6/2021 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.11.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia na email: strba@strba.sk

Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.11.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia na email: strba@strba.sk

Oznámenie o doručení písomnosti – Kubík

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Čonka, Zubajová

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2021

Návrh VZN č. 4/2021 o určení spádovej Materskej školy v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.11.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia na email: strba@strba.sk

Zámer prenájmu – CIZS Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.11.2021

Zámer prenájmu – Domovina Tatry,s.r.o.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.11.2021

Zverejnenie zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.11.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Rusnák, Kubíková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.11.2021

Verejná vyhláška – Výstavba automatického informačného zariadeniam pre cestujúcu verejnosť na TEŽ vrátane optickej kabelizácie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.11.2021

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – KUBÍK, FÁBER

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Slavomír JURČO

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.10.2021

Doručovanie verejnou vyhláškou – dane a poplatky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Peter GAŽI

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 20.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekelyová Jana, Székely Ján

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.10.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekelyová Anna, Jana

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.10.2021

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 27. 9. 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Kubík, Ferianc, Grunvaldský

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.09.2021

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

Oznámenie o doručení písomnosti – Ferianc

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.09.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 27.9.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.09.2021

Návrh VZN obce o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2021

K uvedenému návrhu VZN je možné zaslať pripomienky v lehote do 10 dní od jeho zverejnenia t.j. do 21.9.2021 na email: strba@strba.sk

Oznámenie o doručení písomnosti – Behuň

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Čonková, Macková, Lhotka

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.09.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Cvaniga

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.08.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekélyová, Petruš

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.08.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Szekélyová

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.07.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.07.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Lhotka, Koky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.07.2021

VZN č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.07.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 28.06.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.06.2021

Oznámenie o doručení písomnosti- Gaži

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2021

Záverečný účet Obce Štrba za rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.06.2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.06.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Opatrenie na ustanovenie spoločného zástupcu poškodených osôb

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.06.2021

Verejná vyhláška -„Zriadenie, rekonštrukcia a úprava NN vedenia“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.06.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – ČONKOVÁ

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 20.05.2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.05.2021

Oznámenie o doručení písomnosti – Šmelko

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.05.2021

Výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.04.2021

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

Zmena termínu konania Obecného zastupiteľstva 18.03.2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.03.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 15. 3 .2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.03.2021

Zmena termínu 18.03.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.03.2021

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.03.2021

Zámer prenájmu pozemkov – G. Nálepková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov pri garážach – RD č. 598

Typ súboru: | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov pri garážach – BD č. 169

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Zámer predaja pozemkov – OTV., sro.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

VZN č. 1/2021 – návrh

Typ súboru: DOC | Zverejnené: 26.02.2021

Hospodárenie obce Štrba za rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.02.2021

Oznámenie verejnou vyhláškou – Štrba, Ul. hlavná – úprava NN siete

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.01.2021

VZN č. 4/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 15.12.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.12.2020

Domovina Tatry,s.r.o. – Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2020

Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Štrba č. 4/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

Návrh VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.11.2020

VZN č. 2/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu pod názvom „Rekonštrukcia plynovodov Štrbské Pleso, Mostíky“.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 02.10.2020

VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Výberové konanie na funkciu náčelníka Obecnej polície v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.09.2020

Návrh VZN číslo 3/2020 ktorým sa dopĺňa VZN číslo 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.08.2020

Zámer prenájmu

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.08.2020

Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.08.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov na Štrbskom Plese

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov v Tatranskej Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.06.2020

OZNÁMENIE o konaní VEREJNÉHO ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.06.2020

Oznámenie o novom predĺžení lehoty prerokovávaného návrhu ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.06.2020

VZN č. 1/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2020

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe konaného 17.6.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.06.2020

Návrh VZN č. 2/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Návrh VZN č. 1/2020

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 02.06.2020

Záverečný účet Obce Štrba za rok 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2020

Verejná ponuka – predaj – Nákladný automobil Multicar M25

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Verejná ponuka – predaj – Poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 101 45

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.05.2020

Upovedomenie o postúpení rozkladu rozkladovej komisii

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.05.2020

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štrbe, konaného 18.5.2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.05.2020

Zámer – zámena majetku vo vlastníctve obce Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – pozemky

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce Štrba – nebytový priestor

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.05.2020

Oznámenie o prerokovaní návrhu „ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2020 ÚPN OBCE ŠTRBA“ v k.ú. Štrba

Typ súboru: ZIP | Zverejnené: 24.04.2020

Ponuka na prenájom – „Nezábudka“

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.02.2020

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – tabuľková časť

Typ súboru: XLSX | Zverejnené: 21.12.2019

Rozpočet obce Štrba na rok 2020 (schválené znenie) – textová časť

Typ súboru: DOCX | Zverejnené: 21.12.2019

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2019

VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.12.2019

Vyhláška o dražbe nehnuteľností

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.12.2019

Schválený rozpočet Obce Štrba na roky 2020 – 2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č.7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.11.2019

Zámer prenájmu – Domovina Tatry, s.r.o.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Zámer prenájmu majetku vo vlastníctve obce

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh VZN č. 6/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

Návrh – VZN – 2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 25.11.2019

VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 4/2019 o sociálnych službách poskytovaných v KC v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 05.11.2019

VZN č. 5/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.10.2019

Rozhodnutie o výrube drevín na parcele KN-C 2358/3 a KN-E 681/20

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.11.2019

Návrh VZN o soc. službách v komunitom centre v Štrbe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.10.2019

Návrh VZN na zmenu názvu ul. Štefániková

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2019

VZN č. 2/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Návrh VZN č. 2 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.06.2019

Návrh VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

Záverečný účet obce Štrba 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.05.2019

VZN č.1/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.02.2019

Návrh VZN č. 1 2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.01.2019

Návrh Návštevného poriadku TANAP-u

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.01.2019

Oznámenie povinnosti pre vlastníkov psov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.09.2018

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Oznam

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.04.2018

Doručenie oznámenia a výzvy verejnou vyhláškou

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.04.2018

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 03.01.2018

Návrh VZN č.6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.11.2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.08.2017

Zoznam vyhradených miest v TANAPe

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.06.2017


2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt