Všeobecné záväzné nariadenia

VZN prijaté v roku 2023

Súbory na stiahnutie

Všeobecné záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2023

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.03.2023

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN prijaté v roku 2022

Súbory na stiahnutie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 5/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2022

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 4/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2022

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v Štrbe na rok 2023

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 3/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.2022

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 2/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.06.2022

o organizácii miestneho referenda v obci Štrba.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 1/2022

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 24.03.2022

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba v znení neskorších predpisov

VZN prijaté v roku 2021

Súbory na stiahnutie

VZN č. 7/2021 – zrušené

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

VZN č. 6/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 5/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022

VZN č. 4/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2021

O určení spádovej Materskej školy v Štrbe

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

VZN č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.07.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2020

Súbory na stiahnutie

VZN č. 5/2020 – zrušené

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.12.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

VZN č. 4/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN č.3/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.10.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

VZN č. 2/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.07.2020

Nariadenie,, ktorým sa mení VZN č.25/2007 O určení školského obvodu pre základnú školu v obce Štrba

VZN prijaté v roku 2019

Súbory na stiahnutie

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 7/2019 – zrušené

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

VZN č. 5/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2019

O zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe

VZN č. 4/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2019

O sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Štrbe

VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 2/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.02.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2019 zo dňa 11.2.2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2018

Súbory na stiahnutie

VZN č. 6/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.12.2018

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre Územný plán obce Štrba Zmeny a doplnky č. 1/2018

VZN č. 5/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2009 O určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN č. 4/2018 – zrušené 10.11.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Štrba

VZN č. 3/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 2/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov

VZN č. 1/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre Územný plán obce Štrba

VZN prijaté v roku 2017

Súbory na stiahnutie

VZN č. 6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.12.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 29/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

VZN č. 5/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.12.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 4/2017 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.11.2017

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŠTRBA ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, ZMENA A DOPLNOK, ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, zmena využitia pozemku trvale trávnych porastov pre výrobné prevádzky – „Autoservis na časti pozemku parc. č. KN-C 2489/1, k.ú. Štrba“

VZN č. 3/2017 – zrušené 3.11.2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.10.2017

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

VZN č. 2/2017 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2017

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚP obce Štrba

VZN č. 1/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.02.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN prijaté v roku 2016

Súbory na stiahnutie

VZN č. 17/2016 – zrušené 5.3.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1995 o symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien v Obci Štrba a dodatok č. 1 zo dňa 27.7.1998 a dodatok č. 2 zo dňa 5.12.2011

VZN č. 16/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN č. 15/2016 – zrušené 31.12.2019

Typ súboru: | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 14/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

O ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Štrba

VZN č. 13/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Štrba, časť Tatranská Štrba, zmena a doplnok funkčného využitia pozemkov „Rodinný dom parc.č. 2417/1, 2418/9“ v k.ú. Štrba

VZN č. 12/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso „Zmena a doplnok ÚPN O Štrba, časť ŠTRBSKÉ PLESO – Apartmánový dom na parcele číslo: KN-C 3531“ v k.ú. Štrba

VZN č. 11/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2016

ÚP obce Štrba,m.č. Štrbské Pleso - zmeny a doplnky

VZN č. 10/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN O Štrba – centrálna obce so zmenou funčnej plochy zelene na bývanie - RD

VZN č. 9/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.11.2016 | Účinnosť od: 09.11.2016

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 8/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci ŠTRBA.

VZN č. 7/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 6/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku ÚPN-Z Štrba - časť Tatranská Štrba, REKREAČNÝ DOM na pozemku parc.č.2485/132 k.ú. Štrba

VZN č. 5/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.10.2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 4/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba zmena "Rodinný dom parc.č.2417/1", Úprava prístupovej účelovej komunikácie parc.č.2417/93, parc.č.2417/95, parc.č.2418/10"

VZN č. 3/2016 – zrušené 16.3.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.03.2016 | Účinnosť od: 17.05.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP O-ZMENY A DOPLNKY Stánky a suveníry p.č.3524/3 k.ú.Štrba

VZN č. 2/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.01.2016 | Účinnosť od: 27.01.2016

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 29/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieža školského zariadenia.

VZN 01/2016 – zrušené 5.3.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.01.2016

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2015

Súbory na stiahnutie

VZN č.13/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.12.2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 34/2008
O stanovení zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Štrba

VZN 12/2015 – zrušené 31.12.2019

Typ súboru: | Zverejnené: 31.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 09/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Nariadenie ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Štrba

VZN 08/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O zriadení obecnej polície

VZN 07/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

VZN 06/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Štrba

VZN 05/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Štatút Obecnej polície Obce Štrba

VZN 04/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O výkone taxislužby na území obce

VZN 03/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území Obce Štrba

VZN 02/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015

O trvalom a prechodnom pobyte občanov v Obci Štrba

VZN 01/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Požiarny poriadok Obce Štrba

VZN prijaté v roku 2014

Súbory na stiahnutie

VZN 47/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2014 | Účinnosť od: 01.01.2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území Obce Štrba

VZN 46/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.03.2014

o udržiavaní čistoty, správe a údržbe verejnej zelene na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2013

Súbory na stiahnutie

VZN 41/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.10.2013

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev – miestnej časti Tatranská Štrba

VZN 30/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2013 | Účinnosť od: 01.01.2013

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
obce Štrba

VNZ 12/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.05.2013

O názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN prijaté v roku 2012

Súbory na stiahnutie

VZN č. 39/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.07.2012

O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

VZN 23/2012

Typ súboru: | Zverejnené: 06.12.2012

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN 05/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2012 | Účinnosť od: 01.01.2012

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN prijaté v roku 2011

Súbory na stiahnutie

VZN č. 38/2011 – zrušené 22.9.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2011 | Účinnosť od: 01.01.2012

O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. 1. 2012

VZN č. 13/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.04.2011

O podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba

VZN 04/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.04.2011

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Dodatok č. 2/2011 k VZN č.19/1995

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.02.2011

VZN prijaté v roku 2010

Súbory na stiahnutie

VZN 37/2010

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.07.2010

Opatrovateľská služba

VZN prijaté v roku 2009

Súbory na stiahnutie

VZN 35/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.12.2009

O zriadení obecnej polície

VZN č. 29/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2009

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010

VZN 10/2009 chyba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2009

O vytváraní životného prostredia na území obce

VZN prijaté v roku 2008

Súbory na stiahnutie

VZN 34/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2008

O stanovení zápisu detí do 1.ročníka Základnej školy Štrba

Dodatok č. 10 k VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2008

Dodatok o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2008

O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN 01/2008 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2008 | Účinnosť od: 22.09.2008

Čiastková zmena a doplnok ÚPN-Z Štrbské Pleso, časť:
„Rekonštrukcia a dostavba športového areálu Štrbské Pleso“

VZN prijaté v roku 2007

Súbory na stiahnutie

VZN 32/2007 – zrušené 16.3.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.09.2007

Zmena funkčného využitia pozemku

VZN 16/2007 – zrušené 13.7.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2007 | Účinnosť od: 01.01.2007

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom
poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce Š t r b a

VZN 25/2007

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2007

O určení školského obvodu pre Základnú
školu v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2006

Súbory na stiahnutie

VZN 24/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2006

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky

VZN č. 21/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.05.2006

O podmienkach držania a chovu psov v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2005

Súbory na stiahnutie

VZN č. 1/2005

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.04.2005 | Účinnosť od: 25.04.2005

Štatút Obecnej knižnice v Štrbe

VZN prijaté v roku 2006

Súbory na stiahnutie

VZN č. 3/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2006

Sociálna ochrana detí

VZN prijaté v roku 1998

Súbory na stiahnutie

VZN č. 17/1998

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.08.1998

O vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov (aj volebných) a iných tlačovín na úradných a informačných tabuliach v obci Štrba

VZN č. 15/1998

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.1998 | Účinnosť od: 01.12.2009

O UŽÍVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ OBCE ŠTRBA

VZN prijaté v roku 1995

Súbory na stiahnutie

VZN č. 19/1995

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.1995 | Účinnosť od: 15.12.2011

O SYMBOLOCH OBCE, UDEĽOVANÍ VEREJNÝCH UZNANÍ A ODMIEN V OBCI ŠTRBA


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt