Všeobecné záväzné nariadenia

VZN prijaté v roku 2021

Súbory na stiahnutie

VZN č. 3/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.09.2021

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Štrba

VZN č. 2/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 07.07.2021

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2021

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.03.2021

O podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2020

Súbory na stiahnutie

VZN č. 5/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 29.12.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

VZN č. 4/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.12.2020

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN č.3/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.10.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štrba

VZN č. 2/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.09.2020

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2020

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 10.07.2020

Nariadenie,, ktorým sa mení VZN č.25/2007 O určení školského obvodu pre základnú školu v obce Štrba

VZN prijaté v roku 2019

Súbory na stiahnutie

VZN č. 8/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 7/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 31.12.2019

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2020

VZN č. 5/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2019

O zmene názvu Štefánikovej ulice v Tatranskej Štrbe

VZN č. 4/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2019

O sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre v Štrbe

VZN č. 3/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 2/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2019

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 1/2019

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.02.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2019 zo dňa 11.2.2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2018

Súbory na stiahnutie

VZN č. 6/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.12.2018

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre Územný plán obce Štrba Zmeny a doplnky č. 1/2018

VZN č. 5/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2009 O určení výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN č. 4/2018 – zrušené 10.11.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Štrba

VZN č. 3/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 2/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov

VZN č. 1/2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.11.2018

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre Územný plán obce Štrba

VZN prijaté v roku 2017

Súbory na stiahnutie

VZN č. 6/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.12.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 29/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

VZN č. 5/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.12.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 30/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Štrba

VZN č. 4/2017 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.11.2017

Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ŠTRBA ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, ZMENA A DOPLNOK, ČASŤ TATRANSKÁ ŠTRBA, zmena využitia pozemku trvale trávnych porastov pre výrobné prevádzky – „Autoservis na časti pozemku parc. č. KN-C 2489/1, k.ú. Štrba“

VZN č. 3/2017 – zrušené 3.11.2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.10.2017

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 v obci Štrba

VZN č. 2/2017 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.10.2017

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚP obce Štrba

VZN č. 1/2017

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 28.02.2017

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/2009 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN prijaté v roku 2016

Súbory na stiahnutie

VZN č. 17/2016 – zrušené 5.3.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/1995 o symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní a odmien v Obci Štrba a dodatok č. 1 zo dňa 27.7.1998 a dodatok č. 2 zo dňa 5.12.2011

VZN č. 16/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN č. 15/2016 – zrušené 31.12.2019

Typ súboru: | Zverejnené: 14.12.2016

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 14/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 14.12.2016

O ustanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Štrba

VZN č. 13/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Štrba, časť Tatranská Štrba, zmena a doplnok funkčného využitia pozemkov „Rodinný dom parc.č. 2417/1, 2418/9“ v k.ú. Štrba

VZN č. 12/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.12.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba (Valtierova, Kolečko) miestna časť Štrbské Pleso „Zmena a doplnok ÚPN O Štrba, časť ŠTRBSKÉ PLESO – Apartmánový dom na parcele číslo: KN-C 3531“ v k.ú. Štrba

VZN č. 11/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 12.12.2016

ÚP obce Štrba,m.č. Štrbské Pleso - zmeny a doplnky

VZN č. 10/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.04.2016

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN O Štrba – centrálna obce so zmenou funčnej plochy zelene na bývanie - RD

VZN č. 9/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 09.11.2016 | Účinnosť od: 09.11.2016

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Štrba č. 33/2008 O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN č. 8/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 Štatút Obecnej knižnice v obci ŠTRBA.

VZN č. 7/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2011 O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 6/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.10.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku ÚPN-Z Štrba - časť Tatranská Štrba, REKREAČNÝ DOM na pozemku parc.č.2485/132 k.ú. Štrba

VZN č. 5/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 16.10.2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 4/2016 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štrba zmena "Rodinný dom parc.č.2417/1", Úprava prístupovej účelovej komunikácie parc.č.2417/93, parc.č.2417/95, parc.č.2418/10"

VZN č. 3/2016 – zrušené 16.3.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 30.03.2016 | Účinnosť od: 17.05.2016

Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP O-ZMENY A DOPLNKY Stánky a suveníry p.č.3524/3 k.ú.Štrba

VZN č. 2/2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 27.01.2016 | Účinnosť od: 27.01.2016

Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 29/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieža školského zariadenia.

VZN 01/2016 – zrušené 5.3.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.01.2016

O umiestňovaní volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2015

Súbory na stiahnutie

VZN č.13/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.12.2015

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 34/2008
O stanovení zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy Štrba

VZN 12/2015 – zrušené 31.12.2019

Typ súboru: | Zverejnené: 31.12.2015 | Účinnosť od: 01.01.2016

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 09/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Nariadenie ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v obci Štrba

VZN 08/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O zriadení obecnej polície

VZN 07/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O predaji bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

VZN 06/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Štrba

VZN 05/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Štatút Obecnej polície Obce Štrba

VZN 04/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O výkone taxislužby na území obce

VZN 03/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

O používaní pyrotechnických predmetov na zábavné účely na území Obce Štrba

VZN 02/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015

O trvalom a prechodnom pobyte občanov v Obci Štrba

VZN 01/2015

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 19.06.2015 | Účinnosť od: 19.06.2015

Požiarny poriadok Obce Štrba

VZN prijaté v roku 2014

Súbory na stiahnutie

VZN 47/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2014 | Účinnosť od: 01.01.2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území Obce Štrba

VZN 46/2014

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 21.03.2014

o udržiavaní čistoty, správe a údržbe verejnej zelene na území obce Štrba

VZN prijaté v roku 2013

Súbory na stiahnutie

VZN 41/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.10.2013

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev – miestnej časti Tatranská Štrba

VZN 30/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2013 | Účinnosť od: 01.01.2013

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území
obce Štrba

VNZ 12/2013

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 23.05.2013

O názvoch ulíc a verejných priestranstiev

VZN prijaté v roku 2012

Súbory na stiahnutie

VZN č. 39/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 17.07.2012

O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov

VZN 23/2012

Typ súboru: | Zverejnené: 06.12.2012

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN 05/2012

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2012 | Účinnosť od: 01.01.2012

O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN prijaté v roku 2011

Súbory na stiahnutie

VZN č. 38/2011 – zrušené 22.9.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2011 | Účinnosť od: 01.01.2012

O spôsobe označovania platby miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. 1. 2012

VZN č. 13/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.04.2011

O podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Štrba

VZN 04/2011

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 11.04.2011

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Dodatok č. 2/2011 k VZN č.19/1995

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 18.02.2011

VZN prijaté v roku 2010

Súbory na stiahnutie

VZN 37/2010

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 26.07.2010

Opatrovateľská služba

VZN prijaté v roku 2009

Súbory na stiahnutie

VZN 35/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.12.2009

O zriadení obecnej polície

VZN č. 29/2009

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2009

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010

VZN 10/2009 chyba

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.2009

O vytváraní životného prostredia na území obce

VZN prijaté v roku 2008

Súbory na stiahnutie

VZN 34/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2008

O stanovení zápisu detí do 1.ročníka Základnej školy Štrba

Dodatok č. 10 k VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2008

Dodatok o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN 33/2008

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2008

O stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba

VZN 01/2008 – zrušené 16. 3. 2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2008 | Účinnosť od: 22.09.2008

Čiastková zmena a doplnok ÚPN-Z Štrbské Pleso, časť:
„Rekonštrukcia a dostavba športového areálu Štrbské Pleso“

VZN prijaté v roku 2007

Súbory na stiahnutie

VZN 32/2007 – zrušené 16.3.2018

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.09.2007

Zmena funkčného využitia pozemku

VZN 16/2007 – zrušené 13.7.2016

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.01.2007 | Účinnosť od: 01.01.2007

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a o miestnom
poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce Š t r b a

VZN 25/2007

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.09.2007

O určení školského obvodu pre Základnú
školu v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2006

Súbory na stiahnutie

VZN 24/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 13.11.2006

Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky

VZN č. 21/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 04.05.2006

O podmienkach držania a chovu psov v obci Štrba

VZN prijaté v roku 2005

Súbory na stiahnutie

VZN č. 1/2005

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 08.04.2005 | Účinnosť od: 25.04.2005

Štatút Obecnej knižnice v Štrbe

VZN prijaté v roku 2006

Súbory na stiahnutie

VZN č. 3/2006

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.04.2006

Sociálna ochrana detí

VZN prijaté v roku 1998

Súbory na stiahnutie

VZN č. 17/1998

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.08.1998

O vyvesovaní oznámení, informácií, plagátov (aj volebných) a iných tlačovín na úradných a informačných tabuliach v obci Štrba

VZN č. 15/1998

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 01.12.1998 | Účinnosť od: 01.12.2009

O UŽÍVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE A NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI NA ÚZEMÍ OBCE ŠTRBA

VZN prijaté v roku 1995

Súbory na stiahnutie

VZN č. 19/1995

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 15.12.1995 | Účinnosť od: 15.12.2011

O SYMBOLOCH OBCE, UDEĽOVANÍ VEREJNÝCH UZNANÍ A ODMIEN V OBCI ŠTRBA


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close