Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu obce sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Štrbe podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie na Obecný úrad v Štrbe, Hlavná 188/67, 059 38 Štrbe. O odvolaní rozhoduje starosta obce ako odvolací orgán.

Odvolanie je potrebné podať písomne. Z odvolania musí byť zrejme kto odvolanie podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre rozhodnutia pripúšťajú možno preskúmať súdom v zmysle zákona 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt