Postup pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií)

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) a internej smernice Obce Štrba. Žiadosť vybaví príslušný zamestnanec bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní sťažnosti podľa zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Obec Štrba pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a internej smernice obce. Sťažnosť je obec povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup obce pri vybavovaní petícií podľa zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a interným riadiacim aktom Mesta Poprad. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup obce pri vybavovaní iných podaní      

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní Obec Štrba pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt