Správne konania - ochrana prírody

Obec Štrba, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba alebo elektronicky na adresu:

hrusovsky@strba.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní Predmet konania
3052/97/2016 20.12.2016 22.12.2016 5 dní Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 817 15 Bratislava-žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 644 v k.ú. Štrba
3052/97/2016 20.12.2016 22.12.2016 5 dní Slovenský pozemkový fond, Búdková 36 817 15 Bratislava-žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na parcele KN-E 644 v k.ú. Štrba

2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt