Zákon o informáciách

POSTUP PRI REALIZÁCII zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Obce ŠTRBA
Žiadateľom o sprístupnenie informácií je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá o informácie požiada na sekretariáte obecného úradu v Štrbe na č.d. 20 u p. Jitky Šulekovej, ktorá je zodpovedná za vybavovanie žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vedie ich evidenciu a to v dňoch:

Pondelok, Utorok,  Štvrtok 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
Streda 7.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Piatok 7.00 – 13.00 hod.

Žiadosť je možné podať:

 • písomne
 • ústne – prípadne potreby žiadateľ podpíše záznam o podaní žiadosti
 • telefonicky – 092/7781461-2
 • faxom 092/7781460
 • elektronickou poštou – info@strba.sk

Evidencia žiadostí musí obsahovať:

 • dátum podania, prijatia žiadosti
 • vyžiadanie informácií o navrhovanom spôsobe poskytovania informácií
 • výsledok vybavenia žiadosti
 • podanie opravného prostriedku

Správne podaná žiadosť musí obsahovať:

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (meno a adresa žiadateľa)
 • ktorých informácií sa týka (uviesť konkrétne o akú informáciu má žiadateľ záujem)
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhne (nahliadnutie, ústna odpoveď písomná odpoveď a pod.)

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • ústne
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kopií
 • faxom, poštou
 • elektronickou poštou
 • nahliadnutím do spisu

Poverený pracovník obce pritom urobí opatrenia aby nazretím do dokumentácie neboli porušené obmedzenia prístupu k informáciám podľa § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácii a o zmene Trestného zákona v znení neskorších predpisov, VZN č. 1  27/2001, ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich služobného tajomstva obce Štrba;

Prílohy

Súbory na stiahnutie

PREDPISY Predpis č. 211/2000 Z.z.

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Smernica č. 14 o poskytovaní informácií

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Sadzobník poplatkov za poskytované informácie

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016

Informácie pre občanov

Typ súboru: PDF | Zverejnené: 22.08.2016


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt