Aktuálna informácia o stave návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce

V súčasnosti prebiehajú práce na vyhodnotení doručených pripomienok k návrhu na Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu obce Štrba. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. marca 2021 o tom informoval starosta obce. Vyhodnotenie všetkých pripomienok sa už sumarizuje a možno konštatovať, že najviac zásadných pripomienok sa týkalo Štrbského Plesa, a to najmä z pohľadu ochrany prírody (v prípade Štrby a Tatranskej Štrby orgány ochrany prírody nemali pripomienky).

Ešte v minulom roku po verejnom prerokovaní návrhu na Zmeny a doplnky územného plánu obce s predstaviteľmi dotknutých orgánov  a inštitúcií, sa na podnet obce z tohto zverejneného návrhu stiahli niektoré navrhované stavby. Na Štrbskom Plese to bolo nové centrálne parkovisko, lyžiarsky vlek za Heliosom, nadzemná lanovka z centrálneho parkoviska do športového areálu, obecné nájomné byty (pri Borovici) a v Tatranskej Štrbe parkovisko nad sídliskom. Rovnako na podnet obyvateľov Tatranskej Štrby sa v upravenom návrhu Zmien a doplnkov územného plánu už neobjaví návrh na výstavbu obecných nájomných bytov na sídlisku v Tatranskej Štrbe na obecných pozemkoch vo vnútri sídliska a tiež zmena funkcií v okolí hotela Stavbár.  V obci sa upúšťa od realizácie zámeru vybudovať časť prístupovej komunikácie z ulice M. Janošku južným smerom.

Po vyhodnotení obsahu doručených pripomienok orgánov ochrany prírody k návrhu na Zmeny a doplnky územného plánu č. 2/2020 – t.j. pripomienok Ministerstva životného prostredia SR a tiež Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie (ktoré vychádzali zo stanoviska ŠOP SR – Správy TANAP-u) spracovateľ územného plánu spolu s obstarávateľom upravia návrh na Zmeny a doplnky územného plánu obce tak, aby sa pripomienkam orgánov ochrany prírody vyhovelo.

Návrh vyhodnotenia všetkých pripomienok bude po ukončení tohto procesu zverejnený, následne bude tento návrh vyhodnotenia pripomienok predložený Okresnému úradu v Prešove a tiež Obecnému zastupiteľstvu v Štrbe na schválenie spolu s upraveným návrhom na Zmeny a doplnky č.2/2020 Územného plánu obce.

Samosprávne orgány obce (starosta a obecné zastupiteľstvo) majú za to, že stavby, ktoré navrhovala obec a mali a majú plniť verejnoprospešnú funkciu na Štrbskom Plese ako napríklad vnútorná intravilánová doprava, parkovanie, verejné WC, vodojem s potrebnou kapacitou a pod. sú na Štrbskom Plese naďalej potrebné a nevyhnutné. Ale pokiaľ nie je zhoda na ich presnom umiestnení v území a na ich technickom riešení, tak sa v upravenom návrhu na Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu už neobjavia. Samosprávne orgány obce sa rozhodli pre riešenie týchto problémov a potrieb územia Štrbského Plesa ísť iným, odborne zložitejším a časovo náročnejším spôsobom.

Koncom minulého roka orgány obce schválili vypracovanie dvoch dôležitých strategických dokumentov:  Krajinno-ekologického plánu pre územie Štrbského Plesa a  Dopravnej štúdie pre územie Štrbského Plesa. Tieto dokumenty budú základom pre budúcu zmenu, či aktualizáciu územného plánu obce na Štrbskom Plese, nakoľko práve tie dva dokumenty určia kapacitu únosnosti územia Štrbského Plesa.  

A pokiaľ ide o súčasný platný územný plán obce, ku ktorému dali v minulosti  kladné záväzné stanoviská všetky dotknuté štátne orgány, vrátane orgánov ochrany prírody (inak by totiž nemohol byť schválený štátom a následne aj obcou) – samosprávne orgány obce Štrba nemajú záujem podporovať výstavbu ďalších nových stavieb na Štrbskom Plese okrem nevyhnutnej verejnej infraštruktúry.


2021 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close