Dôležité upozornenie k voľbám

  • Môžete voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaní.
  • Po príchode do volebnej miestnosti ste povinní preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
  • Volebné miestnosti sú na svojich tradičných miestach (ako pri predchádzajúcich voľbách) – zmena je na Štrbskom Plese – volebná miestnosť je v sídle obecnej polície (nová hospodárska budova).
  • Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 29. októbra 2022  od 7.00 – 20.00 hod.
  • Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta – nekrúžkujte Mgr. Pavla Hurajta a Martina Omastu, nakoľko sa vzdali kandidatúry na starostu.
  • Na hlasovacom lístku pre voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva v Štrbe môžete zakrúžkovať v Štrbe najviac 6 kandidátov a v Tatranskej Štrbe a na Štrbskom Plese najviac 3 kandidátov (môžete aj menej, ale nie viac).
  • Doma bude možné hlasovať do prenosnej alebo do špeciálnej volebnej schránky. Prenosná volebná schránka je určená pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov.
  • O hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky môžu požiadať voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia Covid-19 do 12.00 h dňa 28.10.2022.O takéto hlasovanie môžu občania požiadať na tel. čísle:  0911 817 360.

2022 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt