Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností pre rok 2023

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže Obec Štrba  v zmysle VZN 5/2022 § 30 poplatok za komunálny odpad:

 – znížiť o 50 % jeho výšky za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce Štrba na základe písomnej žiadosti a oznámenia (§ 30, ods. 1, písm. a), písomnej žiadosti a predložením niektorého z nasledovných dokladov preukazujúcich danú skutočnosť (§ 30, ods. 1, písm. b, c, d, e, f):

   30 ods. 1 písm. a) – u žiakov a študentov denného štúdia, študujúcich mimo územia obce, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu na území SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci údaje v rozsahu: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta oznámením (nepredkladá potvrdenie o návšteve školy)

  • 30 ods. 1 písm. b) – u žiakov a študentov študujúcich mimo územia SR, na preukázanie statusu žiaka alebo študenta poskytne poplatník obci potvrdenie o návšteve školy,
  • 30 ods. 1 písm. c) – potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce mimo obec Štrba platné pre príslušný kalendárny rok a zároveň potvrdenie o ubytovaní mimo územia obce Štrba platné pre príslušný kalendárny rok, u poplatníka pracujúceho v zahraničí, poplatník predloží potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce prácu v zahraničí,
  • 30 ods. 1 písm. d) – potvrdenie príslušnej obce o tom, že sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval na jej území vrátane dokladu o úhrade poplatku za komunálny odpad v ich obci za dané zdaňovacie obdobie,
  • 30 ods. 1 písm. e) – podklady hodnoverne preukazujúce dlhodobý pobyt mimo obec Štrba, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní neprítomnosti v obci Štrba,
  • 30 ods. 1 písm. f) – u poplatníka, umiestneného v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom, poplatník predloží potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v sociálnom alebo zdravotníckom zariadení s dlhodobým nepretržitým pobytom.

– znížiť o 50 % jeho výšky na základe písomnej žiadosti podanej

  • 30 ods. 2 – u poplatníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP a držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom

– znížiť o 50 % jeho výšky bez podania žiadosti

 30 ods. 3 – u poplatníka, ktorým je osoba, ktorá k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 75 rokov. Poplatník o zníženie nežiada, správca dane ho uplatní automaticky po preverení údajov z evidencie obce.

UPOZORNENIE:

V zmysle VZN 5/2022 § 30 ods. 4 správca dane zníženie poplatku podľa § 30 ods. 1 až 3 uvedeného nariadenia neuplatní, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti, v ktorej poplatník žije, voči obci Štrba ako správcovi dane nedoplatky na miestnych daniach a miestnom poplatku a tieto nedoplatky neuhrádza podľa dohody s obcou.

 

Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk

…………………………………………………………………………………………………..

 

Daňovníci, u ktorých sa zmenilo vlastníctvo nehnuteľností

(predaj, kúpa, prestavba a pod.)

alebo držanie psa

sú povinní do 31. januára 2023

podať Obci Štrba

priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa.

 

(Tlačivá sú k dispozícii na úrade a na www.strba.sk.)

 

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad obec vyrubí rozhodnutiami, ktoré budú občanom doručované poštou alebo doručovateľkou obce alebo elektronicky v prípade, že daňovník alebo poplatník má aktívnu elektronickú schránku na doručovanie.

 

Tlačivá a bližšie informácie k daniam a poplatkom sú zverejnené na internetovej stránke obce Štrba: www.strba.sk.

 

Kontakt: krajcirikova@strba.sk, 052/78 78 821


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt