Informácia z rokovania obecného zastupiteľstva

Dňa 11. februára 2019 sa uskutočnilo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štrbe, ktoré sa venovalo aj nižšie uvedeným témam:

Voľba hlavného kontrolóra obce
Poslanci zvolili za hlavného kontrolóra obce Štrba Mgr. Milana Biskupa, bytom Spišský Štvrtok. Voľba hlavného kontrolóra obce bola verejne vyhlásená na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva dňa 28. decembra 2018. V určenej lehote si podali prihlášky dvaja uchádzači – okrem Mgr.  Milana Biskupa aj Ing. Angela Františková z Batizoviec. Voľba nového kontrolóra sa uskutočnila preto, nakoľko predchádzajúca hlavná kontrolórka sa vzdala tejto funkcie. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je podľa zákona 6 rokov.

 Nový Štatút obce a rokovací poriadok
Poslanci schválili nový Štatút obce a nový Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Štrbe. Oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke obce.

 Určenie sobášiacich pre matričný úrad
Obecné zastupiteľstvo určilo ďalších sobášiacich z radov poslancov – pre uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Štrbe: Ing. Mariána Macka a PhDr. Zuzanu Gavalierovú.

 Zriadenie komisií
Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie a zvolilo týchto členov:

1./ Komisia dopravy, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja:
Ing. Július Fabián  – predseda komisie
Ing. Jaroslav Baláž  – podpredseda komisie
ďalší členovia:  Ing. Milan Foltín, Ing. Marián Macko, Mgr. Pavol Hurajt, Adriana  Smoleňáková, Ing. Ľubomír Otčenáš, Ing. Milan Macko,  Ing. Katarína Kumorovitzová (za obecný úrad)

2./ Komisia sociálnych vecí, rodiny, zdravotníctva a verejného poriadku
Ing. Dagmar Vincová  – predseda komisie
PhDr. Zuzana Gavalierová  – podpredseda komisie
ďalší členovia: Milan Figliar,  Ing. Milan Foltín, Adriana  Smoleňáková, Ing. Tomáš  Hyben, PhD.,  Janka Dluhá,  Pavol Srebala  (za obecný úrad)

3./ Komisia školstva, športu, kultúry a mládeže
Ing. Marián Macko  – predseda komisie
PaedDr. Michal Šerfel – podpredseda komisie
ďalší členovia: Ing. Dagmar Vincová, PhDr.  Zuzana Gavalierová, Mgr. Pavol Hurajt
Mgr. Ľubomíra Iľanovská, Matúš Jančík,  Ing. Marek Šerfel, Ing. Miroslava Petrušková, Ľubomíra Otčenášová  (za obecný úrad)

4./ Komisie na ochranu verejného záujmu
PaeDr. Michal Šerfel  – predseda komisie
PhDr. Zuzana Gavalierová – podpredseda komisie
ďalší členovia : Ing. Július Fabián,   Milan Figliar

 Zmeny v radách škôl
Z dôvodu, že niektorí doterajší členovia rady škôl sa vzdali svojej funkcie, obecné zastupiteľstvo delegovalo

– za nového člena Rady školy pri Základnej škole v Štrbe:  PhDr. Zuzanu Gavalierovú, ul. M. Janošku 393/32, Štrba (ktorá nahradila Ing. Ľubomíra Otčenáša)
– za nového člena Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Štrbe:  PaedDr. Michala Šerfela, Krôn 371/20, Štrba (ktorý nahradil Ing. Tomáša Hybena)

Prenájom pozemku pre OTV s.r.o. na Štrbskom Plese
Poslanci odsúhlasili prenájom majetku obce v Športovom areáli na Štrbskom plese pre nájomcu – obecnú spoločnosť OTV, s.r.o. Štrba, Hlavná 67, Štrba  pre účely zabezpečenia správy Športového areálu na Štrbskom Plese. Zároveň poslanci schválili prevod pozemkov v Športovom reáli na Štrbskom Plese z vlastníctva OTV, s.r.o. Štrba do vlastníctva obce a ich budúci prenájom z obce na OTV s.r.o. na účely zabezpečenia správy a údržby uvedeného športového areálu.

 Informácia o majetkovej účasti obce Štrba v organizáciách
Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu starostu obce o majetkovej účasti obce v obchodných spoločnostiach, družstvách a organizáciách.

 Zoznam stavebných akcií obce pre rok 2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo Zoznam stavebných a ostatných investičných akcií obce Štrba na rok 2019 s doplnenými požiadavkami poslancov. Zoznam investícii je zverejnený na webovej stránke obce .

 Petícia za zákaz neuváženého výrubu stromov v Štrbe
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Petíciu za zákaz neuváženého výrubu predovšetkým starých stromov v Štrbe“, oboznámilo sa s jej obsahom. K tejto veci  obec konštatuje, že výrub drevín v obci sa uskutočňuje vždy na základe povolenia príslušného orgánu ochrany prírody a odborného vyjadrenia odborne spôsobilej osoby (tak tomu bolo aj v prípade výrubu stromov na cintoríne v minulom roku).  Obec konštatovala, že aj budúcnosti sa bude vždy citlivo zvažovať každý výrub drevín na základe odborného vyjadrenia príslušnej odborne spôsobilej osoby a bude sa realizovať v nevyhnutnom prípade a rozsahu.

 Predaj budovy COOP Jednota na Družstevnej ulici
Poslanci vzali na vedomie  informáciu spoločnosti COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo, Poprad o jeho rozhodnutí zrušiť predajňu Potravín v Štrbe na ulici Družstevnej a o zámere odpredať budovu s pozemkom, kde je táto predajňa potravín. COOP Jednota oslovila obec a ponúkla jej túto budovu s pozemkom na odkúpenie. Po zvážení všetkých okolností, poslanci schválili kúpu tejto budovy aj s priľahlým pozemkom, pričom presnejšie podmienky kúpy budú ešte predmetom rokovania starostu obce s vedením COOP Jednoty.

 VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce. Poslanci určili 3 miesta, na ktorých budú umiestnené dočasné mobilné plochy na vylepovanie volebných plagátov:

  1. a) v obci Štrba – pred kultúrnym domom,
  2. b) v časti obce Tatranská Štrba – pred obecným úradom,
  3. c) v časti obce Štrbské Pleso – na centrálnom parkovisku (pri autobusovej stanici).

VZN je zverejnené na webovej stránke obce.

Obecné zastupiteľstvo ďalej
– schválilo zámer na predaj časti pozemku Petrovi Žoldákovi s manželkou, Hlavná 49, Štrba
– schválilo plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch: 15.apríla 2019, 24. júna 2019, 26. augusta 2019, 28. októbra 2019 a 9. decembra 2019.
– schválilo zriadenie budúceho vecného bremena pre VSD, a.s. Košice pre umiestnenie novej elektrickej siete.
– schválilo dočasný prenájom pozemkov pre žiadateľa High Tatras Tower, s.r.o. Poprad na účely zriadenia staveniska – manipulačných plôch k výstavbe Náučno-vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese na dobu od 1.5.2019 do 15.11.2019.

                                                                                                                                                               JUDr. Štefan Bieľak

Fotogaléria


2023 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt