Informácia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3.2.2020

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štrbe dňa 3. februára 2020 boli prerokované tieto témy:

Prestavba časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na obecné nájomné byty

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe schválilo obstaranie 10 obecných nájomných bytov bežného štandardu, ktoré vzniknú prestavbou nevyužívanej časti budovy súčasného Obecného úradu v Tatranskej Štrba. Touto prestavbou vznikne 7 trojizbových, 2 dvojizbové a 1 jednoizbový byt. Vybudovanie týchto bytov bude financované cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) vo výške 65 % z celkových nákladov a zo štátnej dotácie vo výške 35 % z celkových oprávnených nákladov. Úver zo ŠFRB je na dobu 30 rokov za fixnú úrokovú sadzbu 1 % ročne. Tento úver sa nezapočítava do celkového dlhu obce (do úverovej zaťaženosti), nakoľko tento úver sa bude splácať z nájomného, ktoré budú platiť nájomcovia za užívanie týchto bytov na účet obce (na základe nájomnej zmluvy). Vyhodnotenie tohto projektu obce sa predpokladá v júli, resp. auguste 2020. V prípade jeho schválenia je doba výstavby určená na 10 mesiacov. Prideľovanie a odovzdanie týchto bytov nájomcom sa predpokladá v lete, resp. v jeseni 2021. Uvedené nájomné byty budú majetkom obce a obec ich bude prideľovať podľa podmienok určených ŠFRB, ministerstvom a obecným zastupiteľstvom. O určení týchto podmienok bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo až v priebehu roka 2021.

 Zmena rozpočtu obce pre rok 2020

Poslanci schválili zmenu rozpočtu obce Štrba na rok 2020 rozpočtovým opatrením č.  1/2020. Táto zmena sa týkala prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2019 do roku 2020, aby sa mohli dokončiť aktivity začaté v roku 2019.

 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020

Poslanci schválili poskytnutie dotácii z rozpočtu obce Štrba pre rok 2020 na verejnoprospešné účely nasledovným žiadateľom:

1./ občianskemu združeniu Štrbianček na celoročnú činnosť Detského folklórneho súboru
Štrbianček
2./ Športovému klubu v Štrbe na celoročnú činnosť futbalového, lyžiarskeho, volejbalového,
turistického, stolnotenisového, kulturistického a tenisového oddielu.
3./ Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých v Štrbe na jeho celoročnú činnosť
4./ Dobrovoľnému hasičskému zboru v Štrbe na jeho celoročnú činnosť.

 

Prevody pozemku do vlastníctva obce Štrba

1./ Poslanci schválili odkúpenie pozemku z vlastníctva štátu (Slovenská správa ciest Bratislava) do vlastníctva obce Štrba – pozemok pod miestnou cestou v Tatranskej Štrbe pri ceste č. 1/18

2./  Poslanci schválili predaj časti pozemku pre žiadateľa JG TRADE, s.r.o., Malý Slavkov z dôvodu vysporiadania pozemku pri Penzióne v Tatranskej Štrbe pre účely vybudovania parkovacích miest pre prevádzku tohto penziónu

3./ Poslanci schválili zmenu podmienok (zmenu kúpnej ceny) pre odpredaj pozemkov vo vlastníctva obce do vlastníctva vlastníkov bytov pod bytovkami, okolo nich a pod garážami na ul. 1. mája a na Školskej ulici v Štrbe

Verejná ponuka na prenájom bývalej predajne COOP Jednota „Nezábudka“

Poslanci schválili verejnú ponuku na prenájom nebytových priestorov bývalej predajne COOP Jednota „Nezábudka“ v obci Štrba. Podmienky prenájmu sú zverejnené v samostatnom ozname.

Prehodnotenie podmienok užívania telocvične v Tatranskej Štrbe

Poslanci schválili novú výšku úhrady za využívanie telocvične v Tatranskej Štrbe s účinnosťou od 1.3.2020. Táto úhrada bude tvorená z dvoch súm:

1./ nájomné – zostáva nezmenené – vo výške 5 EUR/ hod.

2./ nová je úhrada za prevádzkové náklady (voda, kúrenie, elektrina, upratovanie):

– vo výške 1 EUR/hod v období od 1.5. do 30. 9. v kalendárnom roku

– vo výške 2 EUR/hod v období od 1. 10. – do 30. 4. v kalendárnom roku

Poslanci zároveň schválili žiadosť Horolezecký klub KH JAMES Tatranská Polianka ako ďalšieho nájomcu pre užívanie telocvične v Tatranskej Štrbe popri doterajšiemu nájomcovi Muraria, s.r.o. Tatranská Štrba

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Poslanci vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štrba za rok 2019

Fotogaléria


2020 Copyright Obec Štrba. | Dôležité telefónne čísla | Ochrana osobných údajov | Používanie Cookies | Kontakt

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close